Rekordresultat tross oljeprisfall i 4. kvartal, Petoro pådriver for investeringer neste ti år.

[02.03.09]
Årsresultatet fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel var rekordhøye 159,9 milliarder kroner i 2008, sammenlignet med 112,6 milliarder kroner i 2007. Kontantstrømmen som overføres til staten var 155,4 milliarder kroner, 43,1 milliarder kroner mer enn i 2007. Også fjerde kvartal 2008 ga et godt resultat som følge av høy gasspris og -produksjon. Oljeprisen falt kraftig mot slutten av året.
Årsresultatet fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel var rekordhøye 159,9 milliarder kroner i 2008, mens kontantstrømmen som overføres til staten var 155,4 milliarder kroner - 43,1 milliarder kroner mer enn i 2007. Også fjerde kvartal ga et godt resultat som følge av høy gasspris og -produksjon, og til tross for kraftig fall i oljeprisene. Administrerende direktør i Petoro AS, Kjell Pedersen, er svært fornøyd med fjoråret, også på grunn av underliggende gode driftsmessige resultater og høy måloppnåelse. Pedersen ber industrien søke en balansert respons på det kraftige fallet i oljeprisene. Det er nødvendig å ta kortsiktige grep, særlig for å redusere kostnader, men Petoro vil også være en pådriver for utvikling av lønnsomme prosjekter som i de neste 10 årene kan føre til investeringer på nærmere 400 milliarder kroner, ifølge Pedersen.

Totale driftsinntekter i 2008 var 214,6 milliarder kroner, mot 167,7 milliarder kroner året før. Den samlede produksjonen var på 1,148 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, noe lavere enn fjorårets produksjon på 1,202 millioner fat per dag.

SDØE-porteføljen forvaltes av Petoro AS og administrerende direktør i selskapet, Kjell Pedersen, sier seg svært fornøyd med fjorårets resultat. "En kontantstrøm på 155 milliarder til vår eier, den norske staten, er et nesten ufattelig beløp. Det skyldes naturligvis i første rekke de høye prisene, men også underliggende gode driftsmessige resultater. Når jeg er spesielt godt fornøyd med fjoråret, er det også fordi medarbeiderne i Petoro i så stor grad har nådd de målene vi satte oss for 2008."

Pedersen er opptatt av at industrien bør søke en balansert respons på det kraftige fallet i oljeprisene. "Industrien vil i den nåværende situasjonen søke å ivareta sin fleksibilitet. Det er helt nødvendig at både oljeselskaper og leverandørindustrien tar noen grep på kort sikt - og da særlig med henblikk på kostnadsreduksjon. Samtidig må vi makte å holde blikket hevet slik at vi ikke mister det langsiktige perspektivet i en verden som vil trenge ny tilførsel av energi.

Vi har identifisert en rekke prosjekter som er lønnsomme selv med dagens priser, og enda flere hvis en antar en noe høyere prisbane. I løpet av de neste ti årene kan disse prosjektene komme til å kreve investeringer i størrelsesorden 400 milliarder kroner hvorav SDØE i så fall vil stå for mer enn 100 milliarder. Petoro vil være en pådriver for utvikling av lønnsomme prosjekter og sikre tidsriktige beslutninger i en industri der sterk kapitaldisiplin ellers kan føre til utsettelser," sier Pedersen.

Minst fornøyd er Petoro-sjefen med at kun hvert tiende produserte fat er erstattet med nye reserver. "Dette reflekterer en portefølje som består av høye andeler i store modne felt med fortsatt høy produksjon og en lavere andel i nye, mindre felt," sier Pedersen.

Mer om resultatene

Hele kontantstrømmen fra SDØE går til staten, og det betales derfor ikke skatt av virksomheten. SDØEs årsresultat tilvarer derfor resultat før skatt for andre selskaper.

Hovedårsaken til at resultatet for 2008 ble 47,3 milliarder kroner bedre enn året før, er betydelig høyere realiserte olje- og gasspriser. Årets gjennomsnittspris for olje fra SDØE-porteføljen var 528 kroner per fat, mot 418 kroner året før. Oljeprisen i US dollar var 98,0 i gjennomsnitt per fat. Gjennomsnittlig gasspris var 2,40 kroner per standard kubikkmeter (Sm3) mot 1,63 kroner i 2007. Oljeprisen falt kraftig mot slutten av året.

Driftsinntektene i fjerde kvartal på 58,2 milliarder kroner, var 19 prosent høyere enn i samme periode 2007. Dette skyldes en betydelig økning av gasspris og -volum. Gassprisen er i mange av kontraktene koplet mot oljeprisen på en måte som gir en 3-6 måneders forsinkelse i forhold til utviklingen av oljeprisen. Reduksjon av oljeinntekter var 6,5 milliarder kroner som følge av fallende oljepriser i fjerde kvartal 2008. Kostnadene bidro til forbedring av resultatet for fjerde kvartal sammenlignet med året før. Dette skyldes ekstraordinære restruktureringskostnader i 2007 i forbindelse med StatoilHydro-fusjonen.

Lavere oljeproduksjon og høyere driftskostnader i 2008 har i noen grad motvirket den positive priseffekten. Mange modne oljefelt i porteføljen hadde også i 2008 nedgang i oljeproduksjonen. Den samlede produksjonen av olje og NGL var åtte prosent lavere i fjor enn året før, mens gassproduksjonen holdt seg stabil. I 2008 bestod totalt salg for første gang av en høyere andel gass enn olje målt i oljeekvivalenter.

Salg av tørrgass i 2008 ga 90,0 milliarder kroner i inntekter, mot 57,8 milliarder kroner året før. Flere felt økte gassproduksjonen i løpet av 2008. Særlig har oppbyggingen av produksjon fra nye felt som Ormen Lange og Snøhvit gitt stort utslag. Årets gassproduksjon var 31,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3), som tilsvarer 541.000 fat o.e. pr. dag mot 540.000 fat i 2007. Gassinntektene fra Troll alene utgjorde over 40 prosent av de samlede gassinntektene.

Samlet inntekt fra olje og NGL var 112,8 milliarder kroner i 2008, mot 98,5 milliarder året før. Totalt ble det solgt 222 millioner fat, eller 607.000 fat pr. dag. Væskeproduksjonen ble redusert med åtte prosent sammenlignet med 2007 - hovedsakelig som følge av forventet reduksjon i produksjonen fra de modne oljefeltene i SDØE-porteføljen.

(Finansielle resultater i millioner kroner)
 

 

 

Fjerde kvartal

Hele året

(alle beløp i millioner kroner)

2008

2007

2008

2007

Driftsinntekter

58 225

48 770

214 585

167 724

Totale driftskostnader

15 311

16 960

56 742

53 231

Driftsresultat

42 914

31 810

157 843

114 493

Netto finansposter

2 796

-67

2 063

-1 852

Resultat etter finansposter

45 711

31 743

159 906

112 641

Totale investeringer

6 017

5 694

21 320

20 539

Netto kontantstrøm

36 507

28 721

155 420

112 281

Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat)

56,54

87,31

97,99

71,44

Kurs NOK/USD

6,44

5,58

5,39

5,85

Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat)

364

487

528

418

Gjennomsnittlig gasspris (NOK/Sm3)

2,90 

1,73

2,40

1,63

Produksjon olje og NGL (1 000 fat pr. dag)

614

664

607

661

Produksjon gass (mill Sm3 pr. dag)

104

96

86

86

Total produksjon (1 000 fat o.e. pr. dag)

1 270

1 267

1 148

1 202

 


Driftskostnadene gikk opp 3,5 milliarder kroner til 56,7 milliarder i 2008. Denne økningen kommer som et resultat av økte kostnader til kjøp av gass for videresalg. Inntekter fra denne aktiviteten er også gjenspeilet i økte gassinntekter. Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var på samme nivå som fjoråret. Ser en bort fra denne ekstraordinære restruktureringskostnaden i 2007, har drift av anlegg økt med om lag sju prosent fra 2007 til 2008. Kostnadsøkningen skyldtes i stor grad høyere priser i leverandørmarkedet som følge av det høye aktivitetsnivået. Høyere kostnader er også en konsekvens av økt vedlikehold og modifikasjonsbehov på de eldre feltene i porteføljen.

De samlede investeringene var 21,3 milliarder kroner, mot 20,5 milliarder kroner i 2007. De største investeringene i 2008 var knyttet til utbyggingen av Gjøa og Vega og økningen i investeringene sammenlignet med 2007 skyldes i hovedsak disse feltene.

Viktige hendelser i 2008

Resultatet av konsesjonstildeling i 2008 var at Petoro fikk ansvar for 12 nye andeler i utvinningstillatelser. På letesiden var det høy aktivitet i 2008, med nær dobling av antall brønner sammenlignet med foregående år. Petoro var med på 26 letebrønner som førte til 16 tekniske funn i året som gikk. En rekke av funnene er imidlertid små og det gjenstår en del arbeid før en kan konkludere om disse er drivverdige. Reservemodning er et viktig område for Petoro. Men i 2008 ble det bare identifisert 36 millioner fat o.e. netto tilleggsreserver til SDØE-porteføljen. Til sammenligning ble det produsert 420 millioner fat o.e. i 2008.

Etter et historisk prisnivå på olje på over 140 US dollar pr. fat sommeren 2008, falt prisene til omkring 40 dollar per fat mot slutten av året. Dette har skapt større usikkerhet om fremtidsutsiktene i oljebransjen, både med tanke på pris- og aktivitetsnivå.

Etter sammenslåingen av StatoilHydro har Petoro, som den andre store rettighetshaveren på norsk sokkel, opplevd økt forventning fra andre aktører til den rollen selskapet skal ha i viktige forretningsmessige problemstillinger. Dette har i 2008 blant annet ført til at Petoro ledet forhandlingene for Snorre-lisensen vedrørende løsning for videre transport, lagring og transport av petroleum fra feltet. Petoro fremforhandlet i samarbeid med partnerne i Snorre en forlengelse av avtalen med Statfjord som er betydelig bedre for rettighetshaverne i Snorre enn den tidligere avtalen.

Petoro påtok seg også en ledende rolle i samarbeidet med fem andre større oljeselskap om allokering av kostnader til restrukturering etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Arbeidet førte til enighet mellom StatoilHydro og de seks selskapene om en lavere kostnader for partnerne enn det som ville ha fulgt av operatørens opprinnelig krav. Løsningen fikk tilslutning fra øvrige partnere i StatoilHydro-opererte lisenser.

I løpet av 2008 har Petoro etablert fire scenarier for Barentshavet Sør som grunnlag for selskapets videre arbeid med dette området. Basert på scenariene har Petoro arbeidet for økt samhandling med andre selskaper for å opprettholde høy aktivitet i området. Dette er både for å sikre tilleggsressurser til et prosesstog nummer to for Snøhvit-anlegget på Melkøya og for å få til en positiv forretningsmessig utvikling av det nordligste området av norsk sokkel.
Petoro har gjennom det siste året styrket sin kapasitet og kompetanse innen undergrunnsområdet. Dette har blant annet resultert i et nært samarbeid med operatøren på flere felt i porteføljen, inklusiv Gullfaks hvor Petoro er eneste partner.


Kontaktperson:
Sveinung Sletten, informasjonsdirektør
Telefon: 51 50 20 24
Mobil: 950 75 554
E-post: sveinung.sletten@petoro.no

Klikk her for å laste ned utskriftsvennlig versjon av pressemeldingen

Klikk her for å laste ned styrets beretning

Klikk her for å laste ned presentasjon fra presskonferanse årsresultat 2008


 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022