Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Eierstyring og selskapsledelse

Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. Petoros ivaretakelse av slike store verdier på vegne av den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra de forretningsmessige omgivelsene og fra samfunnet som helhet. 
Olje- og energidepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Eierbeslutninger og vedtak foregår på generalforsamlingen som også utpeker fem av de sju medlemmene i selskapets styre. De øvrige to velges av og blant selskapets ansatte.  Styret har det overordnede ansvaret for Petoros ivaretakelse av SDØE.

Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at statens portefølje ivaretas på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen, og legger grunnlaget for tillit til selskapet fra eier, ansatte, oljeindustrien og andre interessenter samt samfunnet for øvrig. Identifikasjon og håndtering av risikoforhold og risikoeksponering er en del av Petoros forretningsprosesser.

For mer detaljert informasjon om eierstyring og selskapsledelse i Petoro, se selskapets årsrapport