Hoved­oppgaver

Kontantstrømmen fra SDØE går i helhet til den norske stat.

Petoro er gitt tre hovedoppgaver:
  • Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i interessentskap der staten til enhver tid har slike
  • Oppfølging av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler i tråd med Equinors avsetningsinstruks
  • økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Ivaretakelse

En sentral del av det å skape og sikre verdier for staten, er å få til en optimal utvinning av ressursene innen hver enkelt utvinningstillatelse, øke verdiene, samt sikre at staten får sin rettmessige del av produksjon, inntekter og kostnader. Dette gjør Petoro gjennom aktiv deltakelse i utvinningstillatelsene, i alle faser fra leting til utbygging og drift.
0069233%20-%20Troll%20A%20platform%20-%20Photo%20%C3%98yvind%20Hagen%20-%20Statoil
Photographer: Øyvind Hagen - Statoil
Virksomheten i den enkelte tillatelse styres gjennom en komitéstruktur med en styringskomité av de deltakende selskapene, og med underliggende tekniske og økonomiske/kommersielle komiteer. I underkomiteene blir tekniske og kommersielle problemstillinger gjennomarbeidet og deretter fremmet for styringskomiteen.

Rammen for arbeidet i en tillatelse er en formelt inngått samarbeidsavtale mellom rettighetshaverne som etablerer et interessentskap. Samarbeidsavtalene som gjelder på norsk sokkel er standardiserte og regulerer hvordan arbeidet skal gjennomføres. Operatøren er ansvarlig for den daglige driften og sørger for at beslutningene iverksettes.
Forholdet mellom styringskomite og operatør har likhetstrekk med forholdet mellom et styre og ledelsen i et selskap. Partnerne i et interessentskap gjør imidlertid vesentlig mer selvstendig teknisk og økonomisk arbeid og vurderinger av saker som behandles i styringskomiteen, enn det et medlem av et styre vanligvis gjør.

Oppfølging

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, utøver som majoritetsaksjonær i Equinor og heleier av Petoro/SDØE utøver felles eierskapsstrategi gjennom avsetningsinstruksen. Avsetningsinstruksen er gitt til Equinor, og i henhold til instruksen skal Equinor forestå salg av statens petroleum sammen med sin egen. Målsettingen i avsetningsinstruksen er å oppnå en høyest mulig samlet verdi for Equinors og statens petroleum og sikre en rettmessig fordeling av inntektene.
Petoro skal følge opp at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruksen, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader. I dette arbeidet fokuserer Petoro på avsetningsstrategi og risikohåndtering i tillegg til vurdering av enkeltsaker av stor verdimessig betydning, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.
drt65
(Illustrasjon: Gassco)

Økonomistyring

SDØE-andelene ivaretas av Petoro for statens regning og risiko. Petoros oppgave er knyttet til økonomistyring av SDØE-porteføljen som omfatter statens andeler. Dette innebærer utarbeidelse av regnskap for SDØE, oppfølging av budsjett, prognoser og oppfølging av revisjonsaktiviteter.

Regnskapet for SDØE utarbeides i henhold til norsk regnskapslovgivning og i henhold til statens kontantprinsipp. Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten.