Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Hovedoppgaver

Petoro er av Olje- og energidepartementet gitt tre hovedoppgaver: Ivaretakelse av statens deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike, overvåking av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med avsetningsinstruksen til Equinor og økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Ivaretakelse

En sentral del av det å skape og sikre verdier for staten, er å få til en optimal utvinning av ressursene innen hver enkelt utvinningstillatelse å sikre at staten får sin rettmessige del av verdiene. Dette gjør Petoro gjennom aktiv deltakelse i prioriterte tillatelser, i alle faser fra leting til utbygging og drift.

Virksomheten i en tillatelse – som for eksempel består av et produserende felt - styres gjennom en komitéstruktur med en styringskomité og underliggende tekniske og økonomiske/kommersielle komiteer. I underkomiteene blir tekniske og kommersielle problemstillinger gjennomarbeidet og deretter fremmet for styringskomiteen.
Olje- og gassreserver samt en betydelig infrastruktur av plattformer, undervannsanlegg og rørledninger på Tampen-området er blant de viktigste eierandelene i SDØE-porteføljen. (Illustrasjon av Snorre, Vigdis, Tordis - Photo Equinor)
Rammen for arbeidet i en tillatelse er en formelt inngått samarbeidsavtale mellom rettighetshaverne som etablerer et interessentskap. Samarbeidsavtalene som gjelder på norsk sokkel er standardiserte og regulerer hvordan arbeidet skal gjennomføres. Styringskomiteen har en viktig oppgave i å adressere langsiktige og strategiske saker gjennom langtidsbudsjetter og arbeidsprogrammer. Det besluttes årlig budsjett og arbeidsprogram. Operatøren er ansvarlig for den daglige driften og sørger for at beslutningene iverksettes.

Forholdet mellom styringskomite og operatør har likhetstrekk med forholdet mellom et styre og ledelsen i et selskap. Partnerne i et interessentskap gjør imidlertid vesentlig mer selvstendig teknisk og økonomisk arbeid og vurderinger av saker som behandles i styringskomiteen, enn det et medlem av et styre vanligvis gjør.

Petoro har ansvar for andeler som til sammen representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. Petoros arbeid orienteres mot interessentskap som representerer størst verdiskapingspotensial og der Petoro har størst påvirkningskraft.

Les mer i styrets årsberetning for siste år 

Overvåking

Staten som majoritetsaksjonær i Equinor og heleier av Petoro/SDØE utøver felles eierskapsstrategi gjennom avsetningsinstruksen. Avsetningsinstruksen er gitt ved vedtak i generalforsamling i Statoil ASA, nå Equinor. I henhold til instruksen skal Equinor forestå salg av statens petroleum sammen med Equinors egen petroleum. Målsettingen i avsetningsinstruksen er å oppnå en høyest mulig samlet verdi for Equinors og statens petroleum og sikre en rettmessig fordeling av den samlede verdiskaping.

Petoro skal overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader. I dette arbeidet fokuserer Petoro på avsetningsstrategi og risikohåndtering i tillegg til vurdering av enkeltsaker av stor verdimessig betydning, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.
 
Det er forskjell på hvordan avsetningen skjer for olje og gass. All olje og våtgass fra SDØE-porteføljen selges til Equinor til markedspris. All gass fra SDØE-porteføljen avsettes av Equinor sammen med selskapets egen naturgass som en samlet portefølje.

Les mer i styrets beretning for siste år
drt65
Klikk på bildet for større kart. (Illustrasjon: Gassco)

Økonomistyring

SDØE-andelene forvaltes av Petoro for statens regning og risiko. Petoros oppgave er knyttet til økonomistyring av SDØE-porteføljen som omfatter olje, gass og anlegg. Dette innebærer utarbeidelse av regnskap for SDØE, oppfølging av budsjett, regnskapsføring, prognoser og oppfølging av revisjonsaktiviteter.

Regnskapet for SDØE utarbeides i henhold til norsk regnskapslovgivning og i henhold til statens kontantprinsipp. Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten.

Les mer i styrets beretning for siste år