Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Hovedoppgaver

Petoro er av Olje- og energidepartementet gitt tre hovedoppgaver: Ivaretakelse av statens deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike, overvåking av Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med avsetningsinstruksen til Statoil og økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Ivaretakelse

En sentral del av det å skape og sikre verdier for staten, er å få til en optimal utvinning av ressursene innen hver enkelt lisens og å sikre at statens får sin rettmessige del av verdiene. Dette gjør Petoro gjennom aktiv deltakelse i prioriterte lisenser, i alle faser fra leting til utbygging og drift.

Virksomheten i en lisens – for eksempel en lisens som består av et produserende felt - styres gjennom en komitéstruktur som består av en styringskomité med underliggende tekniske og økonomiske/kommersielle komiteer. I underkomiteene blir tekniske og kommersielle problemstillinger gjennomarbeidet og deretter fremmet for styringskomiteen.
Olje- og gassreserver samt en betydelig infrastruktur av platformer, undervannsanlegg og rørledninger på Tampen-området er blant de vigtigste eierandelene i SDØE-porteføljen. (Illustration of Snorre Vigdis Tordis - Photo Statoil)
Styringskomiteen har en viktig oppgave i å adressere langsiktige og strategiske saker gjennom langtidsbudsjetter og arbeidsprogrammer. En samordnet avtale om virksomhetsstyring i lisensene som ble iverksatt 1. januar 2007 gir gode føringer for hvordan arbeid og beslutninger i lisensene skal gjennomføres. Petoro spilte en ledende rolle i arbeidet med denne avtalen, som har gitt rettighetshaverne (partnerne) større innflytelse.

Operatøren er ansvarlig for den daglige driften og sørger for at beslutningene iverksettes.

Forholdet mellom styringskomite og operatør har likhetstrekk med forholdet mellom et styre og ledelsen i et selskap. Partnerne i en lisens gjør imidlertid vesentlig mer selvstendig teknisk og økonomisk arbeid og vurderinger av saker som behandles i styringskomiteen, enn det et medlem av et styre vanligvis gjør.

Petoro har ansvar for statens andeler i et stort antall utvinningstillatelser som til sammen representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. Petoros arbeid orienteres mot interessentskap som representerer størst verdiskapingspotensial og der Petoro har størst påvirkningskraft. 

Les mer i styrets årsberetning for siste år 

Overvåking

Staten som majoritetsaksjonær i Statoil og heleier av Petoro/SDØE utøver felles eierskapsstrategi gjennom avsetningsinstruksen. Avsetningsinstruksen er gitt av Olje- og energidepartementet til Statoil. I henhold til instruksen skal Statoil forestå salg av statens petroleum sammen med Statoils egen petroleum. Målsettingen i avsetningsinstruksen er å oppnå en høyest mulig verdi for Statoils og statens petroleum og sikre en rettmessig fordeling av den samlede verdiskaping.

Det er forskjell på hvordan avsetningen skjer for olje og gass. All olje og våtgass fra SDØE-porteføljen selges til Statoil til markedspris. All gass fra SDØE-porteføljen avsettes av Statoil sammen med selskapets egen naturgass som en samlet portefølje.

Petoro har ansvar for å påse at Statoils avsetning av SDØEs petroleum skjer i henhold til avsetningsinstruksens målsetting. I dette arbeidet fokuserer Petoro på avsetningsstrategi og risikohåndtering i tillegg til vurdering av enkeltsaker av stor verdimessig betydning, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.

Les mer i styrets beretning for siste år
drt65
Klikk på bildet for større kart. (Illustrasjon: Gassco)

Økonomistyring

Oppgaven er knyttet til økonomistyring av Petoros virksomhet og porteføljen av olje, gass og anlegg. Dette omfatter utarbeidelse av regnskap for SDØE og Petoro, oppfølging av budsjett og prognoser og oppfølging av revisjonsaktiviteter. Økonomistyringen av SDØE-porteføljen omfatter også kommersiell utvikling, porteføljetilpasning og beslutningsstøtte.

Regnskapet for SDØE utarbeides i henhold til norsk regnskapslovgivning og i henhold til statens kontantprinsipp. Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten.


Les mer i styrets beretning for siste år