Etiske retningslinjer

Formålet med Petoros forretningsetiske retningslinjer, forankret i selskapets verdigrunnlag, er å klargjøre de prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift.


Sist endret 6. mars 2019

Verdier

verdimodell

Vi:

er til å stole på
skaper klarhet i roller og ansvar
anerkjenner andres bidrag og gjør hverandre gode

bygger tillit
er åpne og transparente
opptrer med raushet og respekt og bidrar til godt arbeidsmiljø

er nysgjerrige og forfølger nye ideer
tar initiativ og viser engasjement
tør å prøve og lærer av våre feil

griper muligheter og utfordrer
er utholdende
driver kontinuerlig utvikling
og samlet, gjør vi en forskjell sammen.
Forretningsetiske retningslinjer
Formålet med Petoros forretningsetiske retningslinjer, forankret i selskapets verdigrunnlag, er å klargjøre de prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift. Selskapets forretningsetiske retningslinjer gir ’kjøreregler’ til de holdninger som skal utvises og til hvordan selskapets virke skal utføres. Petoros retningslinjer gjelder for styrets medlemmer og ansatte.  Petoro vil i sin forretningsdrift benytte konsulenter og andre som er engasjert av selskapet, samt kan benytte andre rettighetshavere som forretningsførere. Det forventes at disse i utførelsen av sine oppdrag utviser den samme etiske standard som den som Petoro setter til sine ansatte. 

Petoro og dets forretningsformål
Petoro AS er et aksjeselskap heleid av den norske stat opprettet i henhold til kapittel 11 i Petroleumsloven av 29.11.1996, vedtatt av Stortinget 26.4.2001. Selskapet er tillagt å ivareta forretningsmessige forhold som vedrører statens deltakerandeler på norsk sokkel. Petoro er forvalter av andelene på vegne av staten. Petoro er ansvarlig overfor staten som eier og har plikter og rettigheter i de enkelte interessentskap som deltaker i henhold til respektive tillatelser, samarbeidsavtalen og regler gitt i eller i medhold av petroleumsloven. 
Selskapet gjennom styret er overfor generalforsamlingen ansvarlig for at statens deltakerandeler blir undergitt forsvarlig forvaltning. Generalforsamlingen er Næringsministeren.

Krav til etisk atferd
Det forventes av den enkelte at arbeidet utføres i samsvar med høy etisk standard i samsvar med selskapets verdigrunnlag. I dette ligger at den enkelte i sitt arbeid skal utføre sine oppgaver med høy integritet og ærlig framferd, og utvise respekt for andre mennesker, myndigheter og forretningsforbindelser, sikkerhet, helse og miljø. I det hele forventes at den enkelte utviser en atferd som det ikke kan stilles spørsmål ved.
 
Dette innebærer at den enkelte overholder lover, forskrifter og retningslinjer gitt av offentlig myndighet og selskapet. Tilsvarende gjelder for reglement eller instruks fastsatt av eier eller overordnet myndighet, herunder for bevilgninger og økonomi. Ansatte skal ikke utføre eller medvirke til handling som kan være i strid med konkurranselovgivning.
 
Kjøp av seksuelle tjenester kan støtte menneskehandel og er uforenlig med selskapets verdigrunnlag. Den enkelte skal avstå fra å kjøpe eller motta seksuelle tjenester i forbindelse med oppdrag for selskapet.
Det forventes at informasjon som omfattes av taushetsplikt ikke gis til noen som ikke rettmessig skal motta slik informasjon.  
 
Det forventes at regnskapsførsel gjøres korrekt og at fremlegg av kostnader og avgivelse av dokumentasjon for kostnader som kreves av Petoro eller kreves dekket over regnskapet for statens andeler, er sanne og riktige. 
 
Det forventes at bruk av digitale verktøy, internett, e-post, chat, telefon og teknisk utstyr stilt til rådighet fra arbeidsgiver til den ansatte, brukes i samsvar med selskapets verdier, verdigrunnlag, selskapets forretningsmessige interesser og det formål de er satt til, og i samsvar selskapets nærmere angitte retningslinjer.

Arbeidsmiljø

Det forventes at den enkelte bidrar til et inkluderende arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og diskriminering. Den enkelte har et medansvar for et godt miljø som ivaretar helse og sikkerhet.

Natur og miljø

Som del av selskapets samfunnsansvar og i tillegg til de plikter som påhviler selskapet etter lover og regler og som rettighetshaver i petroleumsvirksomheten skal virksomheten utøves på en bærekraftig måte som minimaliserer negativ påvirkning av det ytre miljø.

Interesse­konflikter

Den enkelte skal påse at det ikke oppstår konflikt mellom egne interesser og forvaltningen av statens andeler eller Petoro AS sine interesser. Dette gjelder også i forhold til andre rettighetshavere, leverandører, organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har eller søker kontakt med Petoro.
Den enkelte skal påse ikke å bli involvert i relasjoner som kan føre til en konflikt med Petoros interesser, eller som på noen måte kan virke negativt på handlingsfrihet eller dømmekraft.

Det vil være en interessekonflikt dersom noen som har Petoro intern informasjon, og som er undergitt taushetsplikt, uten godkjennelse fra Petoro gir eller gjør slik informasjon tilgjengelig for andre for egen eller andres vinning.   

Ansatte må ikke i forbindelse med sitt arbeid for selskapet ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet.
Som interessekonflikt regnes normalt ikke når en ansatt mottar gave/oppmerksomhet av liten og symbolsk verdi, leilighetsvis ved et arrangement der Petoro deltar, som for eksempel der en ansatt bidrar som foredragsholder.  Ansatte skal utvise varsomhet med deltakelse i arrangementer betalt av andre. Slik deltakelse kan innebære interessekonflikt, og skal godkjennes av overordnet som i tvilstilfeller vil drøfte det med administrerende direktør før godkjenning gis.      

Ansatte må ikke få betalt reiser eller opphold av andre, med mindre dette godkjennes av administrerende direktør.

Eierandeler i rettighetshaver­selskaper

Ledende ansatte (administrerende direktør og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør) skal ikke ha eierandeler i selskaper som direkte eller indirekte er rettighetshaver på norsk sokkel. Ved inntreden som ledende ansatt skal ledende ansatt selge slike aksjer snarest. 
Unntak fra forbudet aksepteres kun for den periode som aksjer ikke kan selges når slikt salg ikke kan gjennomføres grunnet innsideopplysninger eller det er sperrefrist for salg av aksjer. Nærmeste overordnede skal være informert. Eventuelt tap ved salg dekkes ikke. Eie i fond eller i leverandørbedrifter omfattes ikke. De generelle habilitetsregler vil uansett gjelde. Forbudet gjelder ikke ledende ansattes nærstående (ektefelle/samboer, barn).
 
Andre ansatte skal påse at det ikke gjennom eie av aksjer oppstår konflikt mellom egne interesser og forvaltningen av statens andeler eller Petoro AS sine interesser. Ansatte skal vurdere egen habilitet og ha åpenhet overfor leder. Leder kan under selskapets styringsrett overprøve ansattes vurdering.
 
Disse forbudene gjelder ikke eierskap i verdipapirfond eller investeringsfond.
 
Ved tiltredelse anmodes nyansatte om å opplyse om eventuelle aksjeopsjoner fra tidligere arbeidsgiver. Informasjonen skal være tilgjengelig for personalansvarlig og selskapets ledere.
 
Ansatte skal påse at det ikke oppstår inhabilitet mellom den økonomiske interessen som følger av aksjeopsjon og den ansattes arbeidsoppgaver. Ansatte som har opsjoner skal vurdere sin egen habilitet og ha åpenhet overfor leder. Leder kan overprøve ansattes vurdering under sin styringsrett.
 
Ansatte skal påse at det ikke oppstår inhabilitet ved erverv eller eie av eierandeler i selskaper eller virksomheter som leverer tjenester til interessentskap Petoro er rettighetshaver i.  

Misbruk av informasjon - innsidehandel

Informasjon som ansatte i Petoro har, kan være børssensitiv informasjon, "innsideinformasjon". Innsideinformasjon er i henhold til verdipapirhandelloven når ansatte innehar "presise opplysninger" som er egnet til å "påvirke kursen … merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet." 
Innsideinformasjon er informasjon ansatte
  • mottar fra selskap som uttrykkelig opplyser at informasjonen er innsideinformasjon. Slik informasjon skal håndteres av ansatte i henhold til Petoros innsideinstruks,
  • informasjon som ikke er offentlig kjent, men som er innsideinformasjon.  Eksempler på slik informasjon kan være knyttet til boreresultater og funn som kan påvirke børsverdier merkbart, særlig for mindre aktører, uten at selskapet har underrettet ansatt i Petoro at informasjonen er innsideinformasjon.
 
Misbruk av innsideinformasjon er ulovlig og straffbart. Selv om selskap som er verdipapirutsteder ikke har varslet ansatte i Petoro om at informasjonen er innsideinformasjon skal likevel informasjonen håndteres som innsideinformasjon.
 
Innsideinformasjon skal ikke deles med andre uten at det foreligger tjenestebehov. Så lenge informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig er det ulovlig å foreta handel i aksjen eller gjøre andre disposisjoner for å oppnå gevinst eller begrense tap, eller å bidra til at nærstående familie eller andre kan gjøre dette.
 
Petoro mottar i oppfølgningen av Equinors avsetning av statens petroleum og i arbeidet med budsjett og regnskap som gjelder avsetningen av statens petroleum, informasjon som ikke er offentlig kjent. Mottakere i Petoro som får slik informasjon skal kun benytte slik informasjon til det den er bestemt for, og skal ikke handle i Equinor - ASAs verdipapirer, så lenge slike opplysninger ikke er alminnelig kjent.

Ekstern kommunikasjon

Informasjon fra Petoro skal være etterrettelig og korrekt og holde høy faglig og etisk standard. Kommunikasjon mot media eller offentligheten skal være i samsvar med etablerte retningslinjer, herunder ivareta konfidensialitet. Med mindre annet er bestemt er det kun styreleder, administrerende direktør eller kommunikasjonssjef som uttaler seg til media eller offentligheten. 

Styreverv, bierverv eller politisk aktivitet

Aksept av styreverv i annen forretningsvirksomhet kan innebære en interessekonflikt. Ansatte må ikke akseptere styreverv i annen forretningsvirksomhet uten at direktør juridisk og administrerende direktør blir gjort kjent med dette før en ansatt påtar seg slikt verv.
Direktør juridisk vil, i konsultasjon med den ansatte, vurdere om det kan foreligge interessekonflikt, og ta saken opp med administrerende direktør for godkjenning. Godkjenning gis av administrerende direktør. Ansatte vil årlig bli anmodet om å gi informasjon om slike eventuelle verv.
 
Ansatte har ikke anledning til å påta seg bierverv av noe betydning utenfor Petoro med mindre dette er godkjent av administrerende direktør. Ansattes bierverv eller styreverv skal ikke forringe ansattes utførelse av sine oppgaver i Petoro.
Godkjenningen av styre- eller bierverv kan, etter å ha vært drøftet med den ansatte, trekkes tilbake når fortsatt styre- eller bierverv vurderes som ikke lenger forenlig med Petoros interesser.
 
Ansatte står fritt til å delta i politisk aktivitet, men slik aktivitet skal ikke kunne knyttes til Petoro, heller ikke gjennom betalt arbeidstid. Ansattes deltakelse i politisk aktivitet skal ikke forringe ansattes utførelse av sine oppgaver i Petoro.     

Veiledning

I gjennomføringen av gjøremål for Petoro AS vil det kunne oppstå situasjoner der det kan være behov for veiledning og avklaring om en aktivitet eller handling vil kunne være i strid med Petoro AS forretningsetiske retningslinjer. Slik veiledning skal søkes hos nærmeste overordnete.

Ved gjennomføring av disse retningslinjer vil Petoro AS juridiske avdeling kunne gi råd i det enkelte tilfelle.

Internrevisjon

Selskapets styre har fastsatt egen instruks for internrevisjon i Petoro. Internrevisjonen skal påse at selskapets virksomhet drives innenfor selskapets formål og de vedtak og retningslinjer som gjelder og i samsvar med lov, forskrifter og vedtak av offentlige myndigheter.

Internrevisjonen er gitt myndighet til å undersøke alle forhold ved virksomhetens drift. Ansatte oppfordres til å rapportere inn forhold til sin overordnede eller direkte til internrevisjonen. Nærmere retningslinjer er gitt i ”Rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold”, fastsatt av styret. Internrevisjonen skal undersøke forhold som rapporteres av selskapets ansatte. Selskapets ansatte skal gi de opplysninger og den bistand som internrevisjonen måtte be om. Internrevisjonens rapportering er ved behov direkte til administrerende direktør eller til styret for å sikre en uavhengig og objektiv internrevisjon.

Korrupsjon og andre misligheter

Petoro aksepterer ikke korrupsjon eller andre misligheter. Urettmessige pengegaver eller andre ytelser skal aldri mottas eller tilbys for å oppnå en fordel privat, for Petoro eller andre.

Dette vil være korrupsjon. Det vil være en mislighet når en handling utføres eller unnlates for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv, virksomheten eller andre, herunder både straffbare og ikke straffbare forhold. Det vil kunne være bedrageri ved feilaktig fremstilling i regnskapsmateriale som medfører en tilsiktet fordel for den ansatte eller andre.

Varsling

Petoro ønsker en kultur preget av åpenhet, der det å gi og motta tilbakemeldinger er en naturlig del av vår virksomhet. Vi ønsker at alle skal føle seg trygge slik at de kan varsle, gi uttrykk for bekymringer og reise kritikk på en konstruktiv måte. Vårt verdigrunnlag, våre forretningsetiske retningslinjer og praktisering skal understøtte en åpen og sunn kultur i Petoro med aksept for tilbakemeldinger.

Petoro oppfordrer alle til å varsle om forhold som er i strid med våre verdier, forretningsetiske retningslinjer eller som kan true SDØEs eller selskapets interesser og omdømme. Selskapet har etablert rutiner for varsler, og varslingskanal til selskapets eksterne internrevisor.

Konsekvenser av brudd på Petoros forretningsetiske retningslinjer

Brudd på Petoros forretningsetiske retningslinjer er alvorlig. Det vil kunne utsette statens andeler eller Petoro for skade eller svekke eiers eller samfunnets tillit til at forvaltningen av statens andeler er forsvarlig og betryggende.

Brudd vil bli møtt med reaksjon tilpasset overtredelsens art og omfang. Brudd vil i samsvar med arbeidsmiljøloven og personalreglement kunne få følger for den ansatte, herunder oppsigelse/avskjed, rapportering til relevante myndigheter og krav om erstatning ved tap eller skade.