Visjon, strategi og verdier

Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Målet med virksomheten er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE.

Visjon: Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Vår visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. Petoro skal arbeide for å øke konkurransekraften til porteføljen gjennom å sikre kostnadseffektive løsninger, lav usikkerhet i reservegrunnlaget og god drift.

Petoro legger vekt på god samhandling med øvrige rettighetshavere, leverandørindustrien, teknologimiljøer, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Petoro er ikke operatør, men ivaretar statens deltakerandeler i petroleumsvirksomheten. Petoro har de samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere på norsk sokkel.

Selskapets mulighet til å skape verdier er avhengig av tett samarbeid og evne til å påvirke operatører og andre partnere.

Petoro har stor oppmerksomhet på videreutvikling og styrket konkurransekraft for norsk sokkel. Vi prioriterer dybdeinnsats for utvalgte felt i tillegg til ivaretakelse av bredden i vår ivaretakelse av SDØE-porteføljen.

Strategi

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen.
Petoro har tre hovedoppgaver:
 • Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i interessentskap der staten til enhver tid har slike
 • Oppfølging av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler i tråd med Equinors avsetningsinstruks
 • Økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Petoros strategi

Petoros strategi er utarbeidet med utgangspunkt i SDØE-porteføljen og endringer i omgivelsene. Strategien tar utgangspunkt i selskapets visjon og overordnede mål. Målet er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE, samtidig som ivaretakelse av bærekraft og klima står sentralt.

Strategien har fire prioriteringer som er valgt basert på verdipotensial og Petoros påvirkningsmulighet;

 1. Flere brønner - gjennom å øke boreeffektiviteten
   
 2. Bedre forståelse av reservoarene - gjennom å utnytte digitaliseringsmulighetene
   
 3. Feltutvikling – gjennom løsningsvalg med langsiktig perspektiv
   
 4. Sikker og effektiv drift – gjennom økt utnyttelse av anleggene

Gjennom en fokusert oppfølging understøttet av faglig dybdeinnsats, jobber Petoro for å forsterke mulighetene for verdiskaping med vekt på langsiktig forretningsutvikling.
Strategi_220630_2
Strategi_220630_2

Virkemidler for å realisere strategien

Virkemidler for å realisere selskapets strategi vil være felles og på tvers av selskapets tre hovedoppgaver. De sentrale virkemidlene for å realisere Petoros strategi er knyttet til mennesker og teknologi. Dette inkluderer tidlig teknologianvendelse, digitalisering, effektivisering, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Verdier

Petoro har utdypet sine verdier ved å beskrive de holdninger som ligger bak verdiene – og de handlinger de er ment å støtte opp om:
verdimodell

Vi:

er til å stole på
skaper klarhet i roller og ansvar
anerkjenner andres bidrag og gjør hverandre gode

bygger tillit
er åpne og transparente
opptrer med raushet og respekt og bidrar til godt arbeidsmiljø

er nysgjerrige og forfølger nye ideer
tar initiativ og viser engasjement
tør å prøve og lærer av våre feil

griper muligheter og utfordrer
er utholdende
driver kontinuerlig utvikling