Visjon, strategi og verdier

Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Målet med virksomheten er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE.

Visjon: Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Vår visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. Petoro skal arbeide for å øke konkurransekraften til porteføljen gjennom å sikre kostnadseffektive løsninger, lav usikkerhet i reservegrunnlaget og god drift.

Petoro legger vekt på god samhandling med øvrige rettighetshavere, leverandørindustrien, teknologimiljøer, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Petoro er ikke operatør, men ivaretar statens deltakerandeler i petroleumsvirksomheten. Petoro har de samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere på norsk sokkel.

Selskapets mulighet til å skape verdier er avhengig av tett samarbeid og evne til å påvirke operatører og andre partnere.

Petoro har stor oppmerksomhet på videreutvikling og styrket konkurransekraft for norsk sokkel. Vi prioriterer dybdeinnsats for utvalgte felt i tillegg til ivaretakelse av bredden i vår ivaretakelse av SDØE-porteføljen.

Strategi

Petoros strategi tar utgangspunkt i vår visjon og overordnede mål. Strategien tar utgangspunkt i at porteføljens konkurransekraft er avgjørende for både verdiskaping og verdisikring. I porteføljen er det de modne feltene som har størst verdipotensial, og brønner er identifisert som det viktigste området for å øke inntektene fremover. Krav til sikkerhet og klima utgjør en viktig ramme for strategien.
Petoro skiller mellom strategiske områder og strategiske prioriteringer. De strategiske områdene peker på hva som er viktigst for å realisere verdi, klima og sikkerhet.

Klikk på figuren for mer informasjon
strategi%20r%201
strategi%202-3
strategi%20r%203%20enrad
strategi%20r%204%20enrad-2

Verdier

Petoro har utdypet sine verdier ved å beskrive de holdninger som ligger bak verdiene – og de handlinger de er ment å støtte opp om:
verdimodell

Vi:

er til å stole på
skaper klarhet i roller og ansvar
anerkjenner andres bidrag og gjør hverandre gode

bygger tillit
er åpne og transparente
opptrer med raushet og respekt og bidrar til godt arbeidsmiljø

er nysgjerrige og forfølger nye ideer
tar initiativ og viser engasjement
tør å prøve og lærer av våre feil

griper muligheter og utfordrer
er utholdende
driver kontinuerlig utvikling