Visjon, strategi og verdier

Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Målet med virksomheten er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE.

Visjon: Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Vår visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. Petoro skal arbeide for å øke konkurransekraften til porteføljen gjennom å sikre kostnadseffektive løsninger, lav usikkerhet i reservegrunnlaget og god drift.

Petoro legger vekt på god samhandling med øvrige rettighetshavere, leverandørindustrien, teknologimiljøer, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Petoro er ikke operatør, men ivaretar statens deltakerandeler i petroleumsvirksomheten. Petoro har de samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere på norsk sokkel.

Selskapets mulighet til å skape verdier er avhengig av tett samarbeid og evne til å påvirke operatører og andre partnere.

Petoro har stor oppmerksomhet på videreutvikling og styrket konkurransekraft for norsk sokkel. Vi prioriterer dybdeinnsats for utvalgte felt i tillegg til ivaretakelse av bredden i vår ivaretakelse av SDØE-porteføljen.

Petoros strategi

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets overordnede mål for ivaretakelsen av SDØE-porteføljen er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten.

Petoro har tre hovedoppgaver:

  • Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i interessentskap der staten til enhver tid har slike
  • Oppfølging av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler i tråd med Equinors avsetningsinstruks
  • Økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.
Petoro skal være en drivkraft på norsk sokkel og prioriterer innsatsen inn mot utvalgte områder hvor selskapet ser et potensiale for å øke samt sikre verdien av porteføljen.

Strategien tar utgangspunkt i selskapets hovedmål og mandat, og inkluderer verdiskapingsmuligheter hvor Petoro kan gjøre størst forskjell gjennom proaktiv egeninnsats og i samspill med øvrige aktører.

Tre strategiske prioriteringer er valgt, med tilhørende strategiske mål:  

  • Modne felt - hvor målet er å skape flere investeringsmuligheter
  • Områdeutvikling - hvor målet er å finne løsninger på tvers av porteføljen
  • Mennesker og natur - hvor målet er å ta vare på våre omgivelser
Petoro-strategi-2024
Strategi%20illustrajon%20januar%202024_no

Virkemidler for å realisere strategien

Virkemidler for å realisere selskapets strategi vil være felles og på tvers av selskapets tre hovedoppgaver. De sentrale virkemidlene for å realisere Petoros strategi er samhandling med andre aktører, digitalisering og effektivisering, kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø.

Verdier

Petoro har utdypet sine verdier ved å beskrive de holdninger som ligger bak verdiene – og de handlinger de er ment å støtte opp om:
verdimodell

Vi:

er til å stole på
skaper klarhet i roller og ansvar
anerkjenner andres bidrag og gjør hverandre gode

bygger tillit
er åpne og transparente
opptrer med raushet og respekt og bidrar til godt arbeidsmiljø

er nysgjerrige og forfølger nye ideer
tar initiativ og viser engasjement
tør å prøve og lærer av våre feil

griper muligheter og utfordrer
er utholdende
driver kontinuerlig utvikling