Samfunns­ansvar

Vårt samfunnsansvar handler om å utøve vår forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.

Petoro ivaretar de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel på vegne av staten og i tråd med våre forretningsetiske retningslinjer. Vårt mål er å oppnå høyest mulig avkastning på statens investeringer og skape størst mulig økonomisk verdiskaping fra statens portefølje. Vår visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. Vårt samfunnsansvar handler om hvordan vi forvalter dette.

Vi forplikter oss til å utøve vår forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.

Vi utøver vår virksomhet i henhold til god virksomhetsstyring. Dette gjelder som deltaker i de enkelte tillatelser og som partner i interessentskapene.

Vi anerkjenner at klimautfordringene gjør det nødvendig å begrense menneskeskapt påvirkning av klimasystemet, og vil bidra til at olje- og gassindustrien på norsk sokkel er ledende i å møte klimautfordringene.

Vi utøver vår virksomhet på en bærekraftig måte som minimaliserer negativ påvirkning av natur og miljø.

Vi aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller andre misligheter.

Vi mottar ikke urettmessige pengegaver eller andre ytelser eller tilbyr dette for å oppnå en fordel privat, for Petoro eller andre. 

Vi følger våre forretningsetiske retningslinjer. 

Vi utfører våre oppgaver med høy integritet og ærlig framferd, og utviser respekt for andre mennesker, myndigheter og forretningsforbindelser, og for sikkerhet, helse og miljø.

Vi diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning.

Vi har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. 

Vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den vi setter til vår egen forretningsdrift.

Petoros midler til forvalteroppgavene og egen drift tildeles ved bevilgninger fra staten. Vi har ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål innenfor vårt mandat.

Petoro rapporterer om sitt samfunnsansvar årlig i styrets beretning og årsrapport. Selskapet legger til grunn relevante deler av Global Reporting Initiative (GRI) og International Labour Organizations (ILO) åtte kjernekonvensjoner for sin virksomhet og rapportering av samfunnsansvar.