Rekordhalvår tross prisdupp

Pressemelding, resultat SDØE 2. kvartal/1. halvår 2012
Selv om oljeprisen i en kort periode falt til under 90 dollar per fat på forsommeren, ga første halvår 2012 høyeste kontantstrøm noensinne fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE): 84,5 milliarder kroner, mot 67,9 milliarder for tilsvarende periode i 2011. Andre kvartal ga en netto kontantstrøm på 41,6 milliarder, 22 prosent høyere enn for 2. kvartal i fjor.
Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første halvår 2012 var 81,5 milliarder kroner mot 65 milliarder i første halvår 2011. Resultatforbedringen på 24 % fra tilsvarende periode i fjor skyldes hovedsakelig økt salgsvolum og høyere priser.

Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal var like over én million fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 845 tusen foed i samme periode i 2011. Gassproduksjonen i andre kvartal 2012 var 30 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor, da flere felt var nedstengt på grunn av planlagt vedlikehold. Produksjonen av olje og NGL viser en økning på sju prosent. Også her skyldes økningen i hovedsak færre planlagte vedlikeholdsstanser enn i 2011.

Oljeprisen var i første halvår gjennomsnittlig 672 NOK/fat (116 USD/fat), mens gjennomsnittet i andre kvartal var 639 NOK/fat (110 USD/fat). Gjennomsnittlig gasspris i årets seks første måneder var 2,37 kroner per kubikkmeter.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro ser på produksjonsresultatet som en indikasjon på at det ti-årig bratte fallet i oljeproduksjon nå er i ferd med å flate ut. "Videre framover ser vi et betydelig potensial for å få mer ut av modne felt, vi får flere mindre utbygginger på kort og mellomlang sikt og om ikke altfor mange år får vi innfasing av større oljefunn som Sverdrup, Skrugard og Maria. Dette gir meget gode framtidsutsikter for statens eierandeler og for norsk sokkel som helhet."

Å hente ut potensialet i modne felt handler mest om å bore flere produksjonsbrønner mens feltene enda har økonomisk bærekraft til å investere i mobile borerigger, brønnhodeplattformer og andre tiltak som virkelig monner. Petoro har sammen med Statoil engasjert seg for å skaffe nye rigger til norsk sokkel. Selskapet har over lengre tid vært opptatt av at lisenspartnere med langsiktig borebehov, som et tillegg til vanlige leiekontrakter på flyttbare rigger, kan sikre seg rigg til en lavere pris ved selv å gå inn som eier. I tillegg arbeider Petoro for å få til lønnsom bruk av en brønnhodeplattform som del av utviklingen fram mot 2040 for Snorrefeltet. Dette er viktige bidrag til å få opp boretakten i modne felt.

Petoro-sjefen advarer for øvrig mot forsommerens enkelt-reaksjoner på det han betrakter som normale prisvariasjoner. "Olje- og gassprisene har historisk sett fluktuert betydelig, og det vil de fortsatt gjøre. Det er historieløst å omtale oljeprisduppen i juni, til så vidt under 90 dollar, som noe nær en krise. Og det tok ikke mange ukene før vi igjen så priser over 100 dollar – som fortsatt er et historisk høyt nivå."

Pedersen vil ikke underslå at pris på kort sikt er viktig for kontantstrøm og utbytter, men det er de langsiktige prisforventningene som er viktige for investeringsbeslutninger, understreker han.

"Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at prisfluktuasjoner kan få dramatisk effekt, dersom vi planlegger for langvarig haleproduksjon fra eksisterende feltanlegg som blir stadig eldre. Da risikerer vi nemlig å få en så lav og kostbar produksjon, at helt normale prisfall kan føre til nedstenging lenge før vi får tatt ut det som kunne vært lønnsomme reserver. Vi må ta noen modige investeringsbeslutninger nå for å oppnå levetid basert på økonomisk robusthet og dermed sikre oss de store gjenværende verdiene i disse feltene", sier Pedersen.

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022