Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten

[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Foto: Bo Randulff/Even Kleppa Equinor
- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Foto: Bo Randulff/Even Kleppa Equinor
Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.
Selv om 2020 ble et unntaksår preget av stort fall i etterspørselen, ble året sett under ett bedre enn forventet for norsk olje- og gassindustri. Produksjonsreguleringer bidro til å stabilisere det globale markedet, samtidig som regjeringens krisepakker sørget for å opprettholde aktivitet og fortsatt verdiskapning. Mens investeringene i resten av verden gikk ned, økte investeringene på norsk sokkel med 2 % til 150 milliarder kroner sammenlignet med 2019.
 
Høyt aktivitetsnivå
Det er i dag et stort antall prosjekter og et høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, både nye utbygginger og videreutvikling samt prosjekter som skal bidra til å redusere klimagassutslipp.
 
Snorre Videreutvikling er et godt eksempel for å få økt oljeutvinningen fra et av de viktige, modne feltene i SDØE-porteføljen. - Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt. Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, og for oss var det en stor milepæl da feltet kunne starte opp produksjonen 12. desember i fjor.
 
Det enorme Johan Sverdrup-feltet har i 2020 hatt sitt første fulle produksjonsår. Feltet er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel og startet produksjonen i oktober 2019. Produksjonen fra feltet har vært god og stabil fra første dag og produksjonskapasiteten ble i januar 2021 oppjustert for tredje gang til 535.000 fat per dag. Dette er over 100.000 fat mer enn det som ble anslått ved oppstart. – For Petoro utgjør Sverdrup-feltet nå 20 % av den totale væskeproduksjonen fra vår portefølje. Samtidig ble fase 1 av feltet nylig nedbetalt, kun 16 måneder etter oppstart. Dette kombinert med svært lave CO2-utslipp fra produksjonen, er feltet et godt eksempel på en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling på norsk sokkel, sier Morisbak Lund. I 2020 var utslippene per fat produsert Johan Sverdrup-olje under 0,2 kg CO2, eller vel 1 % av det globale gjennomsnittet.
 
Skal petroleumsbransjen være konkurransedyktig på lang sikt, må også CO2-avtrykket fra alle deler av verdikjeden reduseres. Petoro er deltaker i flere prosjekter for elektrifisering av felt på norsk sokkel og arbeider her med et bredt spekter av klimaeffektive løsninger. – For å sikre langsiktig konkurransekraft mener vi det er viktig å investere i nullutslippsløsninger i produksjonsleddet. Vi har en klar forventning om at kostnader knyttet til utslipp av CO2 vil øke, et virkemiddel som historisk har vist seg å være svært effektivt. I vår portefølje er det flere felt med lang produksjonsprofil, noen helt fram til 2070, noe som understreker det langsiktige perspektivet i vårt arbeid. Målet er å sikre verdiskapingen og øke utvinningsgraden samtidig som norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp, sier Morisbak Lund.
 
Petoro var i 2020 deltaker i 12 påbegynte letebrønner, hvorav ni var undersøkelsesbrønner som resulterte i to mindre funn, oljefunnet Lomre nær Vigdis-feltet, og olje- og gassfunnet Swisher nær Fram-feltet. Begge funnene antas å kunne være økonomisk drivverdige da de kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur. – Nylig ble det også annonsert et mellomstort funn i Røver-nord nær Troll-feltet. Dette viser at det etter 50 år med leteboring fortsatt finnes flere uoppdagede ressurser på norsk sokkel. Tilgang på attraktive leteareal er viktig for å opprettholde attraktiviteten til norsk sokkel, sier Morisbak Lund.

HMS-resultater må bedres
Petoro hadde en alvorlig hendelsesfrekvens i porteføljen på 0,9, omtrent på samme nivå som i 2019, og hvor fallende gjenstander fortsatt dominerer statistikken. Disse resultatene er ikke gode nok, og den svært alvorlige brannen på Melkøya i september viste med tydelighet risikoen som er forbundet med vår virksomhet.

Unntaksåret 2020 førte også til at planlagte vedlikeholdsaktiviteter ikke ble gjennomført. Vi vil fremover ha ekstra oppmerksomhet på at etterslepet som bygget seg opp gjennom året blir tatt igjen.

Økonomiske resultater
Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er 37 milliarder kroner mindre enn året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere priser på grunn av kraftig nedgang i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien.

Total produksjon var 988 000 fat oljeekvivalenter per dag (boed), en oppgang på 24 000 boed sammenlignet med forrige år.

Væskeproduksjonen var 374 000 boed, 24 000 boed høyere enn forrige år. Økningen skyldes oppstarten av Johan Sverdrup i slutten av 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt produksjonen med 51 000 boed, i hovedsak som følge av naturlig produksjonsfall på flere felt samt redusert produksjon for de feltene som ble omfattet av regjeringens reviderte produksjonstillatelser. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 40 mot 65 USD per fat forrige år. Prisfallet i USD ble motvirket av svekket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 376 mot 572 NOK per fat forrige år.
Gassproduksjonen var på 98 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er på nivå med forrige år. Troll hadde et høyere gassuttak enn i 2019 på grunn av prisoptimalisering, men dette ble utlignet av lavere produksjon fra særlig Snøhvit som følge av brannen i slutten av september, og fra Åsgard. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 1,25 mot 1,92 NOK per Sm3 forrige år.

Investeringene i SDØE-porteføljen økte med om lag 1 milliard i forhold til 2019 og skyldtes i hovedsak økt boreaktivitet på flere felt.

Utbyggingsinvesteringene er noe redusert som følge av ferdigstillelsen av Johan Sverdrup fase 1 som nå er i drift.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
+ 47 926 24 255
ChristianBuch.Hansen@petoro.no
 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022