97 milliarder kr til staten for 2009 - Petoro inviterer til krafttak for nødvendig omstilling

[23.02.10]
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel ga et resultat i 2009 på 100,7 milliarder kroner, 37 prosent ned fra toppåret 2008.  Ifølge årsregnskapet fra Petoro var kontantstrømmen til den norske stat 97,0 milliarder kroner, ned fra 155,4 milliarder i 2008. Petoro ser store muligheter på norsk sokkel, men også store utfordringer. Selskapet inviterer til krafttak for omstilling mens det enda er stor handlekraft i industrien.
petoro 663Hovedårsaken til resultatnedgangen på 37 prosent, er betydelig reduserte olje– og gasspriser i forhold til rekordåret 2008. ”Relativt til frykten en hadde ved inngangen av året, vil jeg karakterisere 100 milliarder kroner som et godt resultat,” sier Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS som forvalter SDØE.

Oljeproduksjon ned, gass som i fjor
Samlet produksjon av olje og gass var 1,074 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, noe lavere enn fjorårets produksjon på 1,148 millioner fat. Inntektene fra salg av olje og våtgass (NGL) var 73,7 milliarder kroner, mot 112,8 milliarder året før. Salgsvolumet var totalt 554 tusen fat per dag. Produksjonen av olje, NGL og kondensat ble redusert med ni prosent sammenlignet med 2008, i hovedsak som følge av forventet produksjonsnedgang fra de modne oljefeltene. Årets gjennomsnittspris for olje fra SDØE-porteføljen var 380 kroner per fat, mot 528 kroner året før. Oljeprisen i US dollar var i gjennomsnitt 60,53 per fat.

Fortsatt er verdien av oljesalget så vidt større enn tilsvarende for gass. Gassalget ga i 2009 inntekter på 70,3 milliarder kroner, mot 90,0 milliarder kroner året før. Det ble solgt 31,1 milliarder standard kubikkmeter gass, tilsvarende 536 000 fat o.e. per dag. Dette er om lag like mye som året før. Trollfeltet stod for 36 prosent av de samlede gassinntektene. Gjennomsnittlig gasspris var 1,95 kroner per Sm3 mot 2,40 kroner i 2008.

Krafttak for omstilling og økt utvinning
Petoro-sjef Kjell Pedersen sier at han til tross for at noen piler peker nedover, ser muligheter for vedvarende høy produksjon og stor verdiskaping fra norsk sokkel langt frem i tid. ���Men verken reserver, produksjon eller investeringer kommer av seg selv,” sier han. Pedersen peker på de store utfordringene som norsk sokkel står overfor: Til dels sterkt fallende oljeproduksjon, lav erstatning av oljen og gassen som produseres og stigende kostnader.

”Det verste som kan skje er at vi må stenge ned de store produserende feltene for tidlig. Da mister vi muligheten til å investere for å øke utvinningen fra disse feltene – og samtidig mister vi muligheten til lønnsom utvikling av mindre funn i nærområdene. Vi trenger en omstilling av måten vi leter etter, bygger ut og produserer olje og gass på norsk sokkel,” sier Pedersen.

Han inviterer industri og myndigheter til et krafttak for omstilling og økt utvinning. ”Vi må gjøre det nå, mens høy produksjon og store inntekter gir oss handlekraft til å kunne investere i flere og billigere borerigger, flere brønner, flere utbyggingsprosjekter og avansert utvinningsteknologi for å drive opp mer av oljen som befinner seg i reservoarene.”

Pedersen understreker at høy produksjon i 2020 også er avhengig av leting og nye funn i nye områder av norsk sokkel. ”Vi må utvikle en mer industriell tenking for å gjøre det lønnsomt å bygge ut de mange små funnene som er gjort de siste årene – og som vi sannsynligvis vil gjøre mange flere av. Områdeløsninger, standardisering og feltutbygging på samlebånd kan være stikkord her,” sier han.

Mer om årsresultatet
 
 

Fjerde kvartal

Hele året

Alle beløp i millioner kroner

2009

2008

2009

2008

Driftsinntekter

36 971

58 225

154 186

214 585

Totale driftskostnader

11 128

15 311

50 222

56 742

Driftsresultat

25 842

42 914

103 964

157 843

Netto finansposter

-366

2 796

-3 302

2 063

Resultat etter finansposter

25 477

45 711

100 662

159 906

Totale investeringer

3 778

6 017

22 179

21 320

Netto kontantstrøm

19 508

36 507

96 992

155 420

Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat)

74,69

56,54

60,53

97,99

Kurs NOK/USD

5,70

6,44

6,28

5,39

Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat)

426

364

380

528

Gjennomsnittlig gasspris (NOK/Sm3)

1,62

2,90 

1,95

2,40

Produksjon olje og NGL (1.000 fat per dag)

520

614

537

607

Produksjon gass (mill Sm3 per dag)

91

104

85

86

Total produksjon (1.000 fat o.e. per dag)

1 089

1 270

1 074

1 148


Totale investeringer i 2009 var 22,2 milliarder kroner, mot 21,3 milliarder kroner i 2008. De største investeringene i 2009 var knyttet til Trollfeltet, der høy boreaktivitet og oppstart av nye prosjekter er de viktigste faktorene. Økningen i investeringene skyldes i stor grad økte borekostnader.

Kostnader for drift av felt, rørledninger og landanlegg var 15,3 milliarder kroner i 2009 og på samme nivå som 2008. Av disse kostnadene utgjør basis drift og vedlikehold om lag 70 prosent og er redusert sammenlignet med 2008, mens kostnader til brønnvedlikehold har økt med 70 prosent i forhold til 2008. Kostnadsreduksjonen innen drift og vedlikehold er resultat av lavere aktivitet og kan ikke tilskrives økt effektivitet.

Leteaktiviteter beløp seg til 2,2 milliarder kroner, mot 2,0 milliarder i 2008. Kostnadene i 2009 fordelte seg på 1,2 milliarder kroner aktivert som investeringer i forbindelse med mulige og bekreftede funn og 1,1 milliarder kroner utgiftsførte kostnader fra tørre brønner. I 2009 ble 23 letebrønner ferdigstilt, sammenlignet med 26 i 2008. Av disse ble det i 2009 påvist hydrokarboner i 13 brønner. Det ble påvist nye ressurser for SDØE tilsvarende 100 – 165 millioner fat o.e., om lag en firedobling sammenlignet med 2008.

Ved utgangen av 2009 bestod porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver av 6 785 millioner fat o.e. Dette er 568 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2008. Petoro rapporterer porteføljens forventede reserver i henhold til Oljedirektoratets klassifikasjonssystem med utgangspunkt i ressursklassene 1 – 3.

SDØE ble tilført 119 millioner fat o.e i nye reserver i 2009, hovedsakelig som følge av forbedret utvinning på Gullfaks Sør, Oseberg, Troll, Oseberg Sør og Snorre. Samtidig ble reservene i produserende felt nedjustert med 296 millioner fat o.e. Dette gjelder i hovedsak Ormen Lange og Heidrun. Resultatet var en netto reservenedgang på 176 millioner fat o.e.

Petoros bidrag
Petoro forvalter eierandeler i 137 lisenser på norsk sokkel, hvorav 40 i produserende felt, og ca en tredel av norske olje- og gassreservene.

Petoros mål er å maksimere verdien av SDØE. Konkrete resultater av selskapets arbeid kan knyttes til et bredt spekter av aktiviteter, både for å skape verdier og sikre at staten får sin rettmessige andel. Innen verdiskaping har Petoro spesielt arbeidet med økt utvinning fra flere store felt, inklusiv studier av avansert vanninjeksjon for å øke utvinningsgraden. Arbeidet med å posisjonere utbyggingen av Valemon-feltet for oppstart i 2014 har også vært viktig for verdiskapingen. Innen verdisikring har en sentral oppgave vært å lede forhandlingene på vegne av Snorre-interessentskapet om reduserte kostnader for bruk av Statfjord til prosessering, lagring og lasting av petroleum fra Snorre-feltet.

Klikk her for å laste ned pressemelding (pdf)

Klikk her for å laste ned presentasjon (pdf)


Kontakt: Sveinung Sletten, informasjonsdirektør
E-post: sveinung.sletten@petoro.no
Mobil: 95075554

 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022