Brønnkostnader må halveres, antall brønner per år dobles

[08.05.2014] - Pressemelding 1. kvartal 2014
Statens direkte eierskap i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE) ga en netto kontantstrøm på 38,9 milliarder kroner for første kvartal 2014. Det er en økning på 1,6 milliarder kroner fra samme periode året før og skyldes hovedsakelig høyere olje – og gasspriser i norske kroner. Investeringene i første kvartal viser stabilisering på et nivå om lag 40 prosent høyere enn i første kvartal 2013.  Petoro vil  doble antall brønner og halvere kostnadene per brønn for å realisere det store verdipotensialet i SDØE-porteføljen, både i funn og eksisterende felt. 
Petoro AS forvalter SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement) på vegne av staten. Selskapets administrerende direktør, Grethe K. Moen, viser til at halvparten av funnene som per i dag kan vurderes for utbygging på norsk sokkel, er mindre enn ca 4,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (o.e.).
 
"Å bygge ut disse funnene byr på store utfordringer med hensyn til lønnsomhet. Om lag halvparten av utbyggingskostnadene er knyttet til boring av produksjonsbrønner. Derfor er dette et særlig viktig område å rette innsatsen mot. Tilsvarende utfordringer er knyttet til lønnsom utvinning av stadig mindre volumer i modne felt. Å løse dette krever at vi setter ambisiøse mål og iverksetter radikale tiltak", sier Moen.
 
Hun ønsker at operatører og partnerskap angriper to hovedtemaer innen boring: Borekapasitet målt i antall brønner per år og borekostnader. Hun understreker at innen boring er tid lik kostnader. Det er derfor urovekkende at en rekke standard arbeidsoppgaver i dag tar dobbelt s�� langt tid som for 20 år siden.
 
"Gode hensikter har skapt utilsiktede kostnader og snikende ineffektivitet over tid. På den annen side så vet vi altså at vi har greidd å gjøre unna oppgaver dobbelt så fort før. Jeg tror at vi gjennom forenkling, teknologi som øker kostnadseffektivitet og endring av kultur fra satsing på feilfrihet til satsing på effektivitet, kan oppnå radikalt økt effektivitet i forhold til det vi har i dag".
 
Petoro-sjefen er tilfreds med de finansielle resultatene i kvartalet og gir ros til operatørene for svært høy regularitet i produksjonen, som er et viktig bidrag til høye inntekter. Hun er også tilfreds med beslutninger som vil påvirke fremtidig verdiskaping. "Vi har i første kvartal vært del av beslutninger som vil bidra til å opprettholde en meget langsiktig inntektsstrøm for vår eier, den norske staten. Jeg tenker da særlig på valg av utbyggingsløsning for det store Johan Sverdrup-feltet, med et robust feltsenter for første fase av utviklingen", sier Moen.
 
Det høye investeringsnivået gjenspeiler imidlertid ikke bare høy aktivitet, men også en kostnadsøkning som truer lønnsomheten i prosjekter. Et skår i gleden over finansielle resultater så langt i 2014, er at kompresjonsprosjektet til havs på Ormen Lange-feltet nylig ble utsatt.
 
"Vi var enig i at det pågående prosjektet ikke kunne videreføres og at det er rom for å utsette tilleggskompresjon for Ormen Lange. Men vi valgte å ikke stemme for beslutningen, fordi vi mente planen som var lagt frem ikke var forpliktende nok og at avsatte ressurser var utilstrekkelige. Kompresjon er nødvendig for å realisere verdiene i feltet og Petoro vil arbeide for at lisensen legger større innsats i arbeidet fremover", sier Petoro-sjefen.
 
Moen sier det er viktig å robustgjøre investeringer også i andre større prosjekter der økte kostnader truer lønnsomheten, for eksempel slik operatøren og partnerne nå gjør i Snorre 2040-prosjektet. Det er imidlertid viktig å være klar over at utsettelse alene ikke vil løse kostnadsutfordringen.
 
I Barentshavet står Johan Castberg-feltet foran en beslutning om videreføring. Valg av løsning er preget av usikkerhet på grunn av til dels skuffende resultater fra letekampanjen som skulle styrke ressursgrunnlaget for utbyggingen. Resultatene fra den siste boringen i kampanjen, på prospektet Drivis, var imidlertid positive. Petoro mener det er svært viktig at partnerskapet modner frem begge de to aktuelle utbyggingsløsningene: En som gir grunnlag for en større områdeutbygging og ilandføring av oljen, og en mindre, flytende produksjonsinnretning med bøyelasting til havs. Petoro ønsker å beholde den større løsningen som hovedalternativ i det videre arbeidet. 
 
"Måten vi utvikler Johan Castberg vil ha stor betydning for hvordan vi kan videreutvikle større deler av Barentshavet.  Petoro er rettighetshaver til en rekke lisenser i nord og er opptatt av å få til en infrastruktur som sikrer lønnsomhet i slike utbygginger", sier Grethe K. Moen.
 
For mer informasjon om finansielle og operasjonelle resultater – se styrets kvartalsrapport.
 
 
Kontaktperson:
Sveinung Sletten,
Kommunikasjonssjef i Petoro AS
950 75 554
51 50 20 24
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022