Etableringen av SDØE og Petoro

Grunnlaget for Petoro ble lagt i 1985, da Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) ble etablert. Statoil, nå Equinor, forvaltet SDØE til 2001. Da førte privatiseringen av Statoil til at ansvaret ble overført til et nytt statlig forvalterselskap, Petoro AS, som ble etablert, 9. mai 2001.

Petoros historie startet på mange måter ved etableringen av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) gjennom den såkalte ”vingeklippingen” av Statoil i 1984/85. Men selskapet Petoro ble først etablert i 2001, da delprivatisering av Statoil nødvendiggjorde en ny forvaltning av SDØE.

Tidlig på 1980-tallet gikk diskusjonen høyt om Statoils raske fremvekst til en dominerende posisjon i norsk oljevirksomhet og norsk økonomi generelt. Samtidig var regjeringen Willoch bekymret for den risiko som lå i at et relativt ungt selskap forvaltet en svært stor del av statens inntekter.

I et bredt kompromiss forhandlet fram mellom Willoch-regjeringen og Arbeiderpartiet, ble det besluttet å overføre om lag halvparten av Statoils eierandeler i lisenser til SDØE. Som del av kompromisset beholdt Statoil likevel hele sin store andel i Statfjord og store andeler i Gullfaks og andre viktige felt.
tidslinje-2001-no
Statoil var oppnevnt til å forvalte SDØE fram til Statoil ble delprivatisert i 2001. Forvalterordningen innebar at selskapet solgte statens olje og gass sammen med sin egen. Det er en ordning som har fortsatt også etter at Petoro ble etablert.

Samtidig ved delprivatiseringen vedtok Stortinget en ny ordning for forvaltningen SDØE. Det ble besluttet etablert et nytt statlig forvalterselskap, Petoro AS, som gjennom et nytt kapittel i petroleumsloven - kapittel 11 - skulle opptre som rettighetshaver for statens deltakerandeler.

Mandatet som ble gitt selskapet var, på forretningsmessig grunnlag, å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten. Det vises nærmere til Stortingsproposisjon nr. 36 (2000-2001), og petroleumslovens kapittel 11.

Petoro AS ble stiftet 9. mai 2001 med Tore I. Sandvold som styreleder.

Parallelt med etableringen av Petoro ble SDØE redusert som følge av nedsalg av statens andeler til Statoil (15 prosent), Hydro og andre selskaper (6,5 prosent).