Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Etableringen av SDØE og Petoro

Grunnlaget for Petoro ble lagt i 1985, da Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) ble etablert. Statoil, nå Equinor, forvaltet SDØE til 2001. Da førte privatiseringen av Equinor til at ansvaret ble overført til et nytt statlig forvalterselskap, Petoro AS, som ble etablert, 9. mai 2001.
Petoros historie startet på mange måter ved etableringen av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) gjennom den såkalte ”vingeklippingen” av Equinor i 1984/85. Men selskapet Petoro ble først etablert i 2001, da delprivatisering av Equinor i 2001 nødvendiggjorde en ny forvaltning av SDØE.
Kåre Willloch
Kåre Willloch
Tidlig på 1980-tallet gikk diskusjonen høyt om Equinors raske fremvekst til en dominerende posisjon i norsk oljevirksomhet og i norsk økonomi generelt. Samtidig var regjeringen Willoch bekymret for den risiko som lå i at et relativt ungt selskap forvaltet en svært stor del av statens inntekter. 

I et bredt kompromiss forhandlet frem mellom Willoch-regjeringen og Arbeiderpartiet, ble det besluttet å overføre om lag halvparten av Equinors eierandeler i lisenser til det som ble kalt Statens direkte økonomiske engasjement. Som del av kompromisset beholdt Equinor likevel hele sin store andel i Statfjord og store andeler i Gullfaks og andre viktige felt.
 
Ettersom det statlige embetsverket ikke er satt opp til å drive forretningsvirksomhet av det omfang som SDØE krever, ba Olje- og energidepartementet Equinor opptre som forvalter for SDØE. Ordningen fortsatte helt frem til Equinor ble delprivatisert i 2001. I denne perioden var SDØE lite synlig. Det partnere, markedet og allmennheten så, var Equinor. Forvalterordningen innebar at selskapet solgte statens olje og gass sammen med sin egen. Det er en ordning som har fortsatt også etter at Petoro ble etablert.

Etter at konsernsjef Harald Norvik annonserte sine intensjoner om en delprivatisering av selskapet i januar 1999, fulgte en heftig debatt, særlig internt i Arbeiderpartiet. Flere av partiets tidligere sentrale politikere advarte mot salg av ”arvesølvet”. Men privatiseringsleieren vant frem, og 26.april 2001 ble beslutningen tatt av Stortinget.
Samtidig med privatiseringen vedtok Stortinget en ny ordning for forvaltningen av statens egne eierandeler, SDØE. Av ulike alternativer som ble vurdert, falt valget på et nytt statlig forvalterselskap som gjennom et nytt kapittel i petroleumsloven - kapittel 11 - skulle opptre som rettighetshaver for statens eierandeler.
Tore Sandvold
Tore Sandvold
Mandatet som ble gitt selskapet var å maksimere den økonomiske verdien av SDØE, på et forretningsmessig grunnlag. (For mer informasjon om etableringen av Petoro – se Mandat).

Den 9. mai 2001 ble så Petoro etablert og registrert i Brønnøysund. Første styreleder ble Tore I. Sandvold som forlot stillingen som leder av Olje- og energidepartementets petroleumsavdeling for å bygge opp det nye selskapet. I september kom Kjell Pedersen om bord som administrerende direktør og i løpet av høsten/vinteren var et lederteam etablert og nøkkelposisjoner besatt.

Petoro ble altså gitt et forretningsmessig mandat. Men Stortinget satte visse begrensninger for selskapets virksomhet, blant annet at Petoro ikke skulle være operatør og ved å sette et tak på 60 ansatte. Taket ble opphevet som følge av fusjonen mellom Equinor og Hydro i 2007 fordi Petoro etter tapet av en av de to store norske operatørene, ville ha behov for å gjøre mer selvstendig teknisk og kommersielt arbeid. De første ca 50 ansatte i Petoro kom for øvrig fra 34 ulike selskaper – blant annet fra omtrent alle de større oljeselskapene på norsk sokkel.
low_4KA0530
Kjell Pedersen, adm dir 2001 - 2013
Parallelt med etableringen av Petoro ble SDØE redusert som følge av nedsalg av eierandeler til Equinor (15 prosent) og Hydro og andre selskaper (6,5 prosent). Dette var hovedårsak til at driftsinntektene ble redusert med 18,4 milliarder kroner fra året før, til 125,6 milliarder kroner i 2001. Kontantstrømmen fra driften var 108,3 milliarder kroner.

Større saker Petoro ble involvert i første året, var beslutningen om utbygging av feltene Snøhvit og Kristin samt arbeid med Ormen Lange og videreutvikling av Troll. Petoro forvalter eierandel i Troll på hele 56 prosent – den klart mest verdifulle i SDØE-porteføljen.