fn-bkmM%C3%A5l%2016%20RGB
fn-bkm_plassholder
fn-bkmM%C3%A5l%2016%20RGB

Samfunn, sosialt og styring

Line%2031

Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse

Petoro AS er heleid av den norske stat. Eierstyringen ble i 2021 flyttet fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsministeren representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet.

Petoros styre har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet, herunder å sikre at hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer er på plass og for å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet. Styret følger kravene til virksomhetsstyring fastsatt i ”Reglement for økonomistyring i staten” og standarder for god eierstyring og selskapsledelse. Styret følger statens prinsipper for god eierstyring med særlig oppmerksomhet knyttet til statens forventning til selskapene som gjengitt i Meld. St. 8, 2019-2020 “Statens direkte eierskap i selskaper. Bærekraftig verdiskaping”. Styret følger også de deler av ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” som anses relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. 

Styret legger videre vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at SDØE-porteføljen forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen innenfor de rammer som er fastsatt, og legger grunnlaget for tillit til selskapet fra eier, ansatte, petroleumsindustrien og andre interessenter samt samfunnet ellers. Styret utarbeider klare mål, strategier og risikoprofil for selskapet, og virksomhetsstyringen i Petoro bygger på balansert målstyring med etablerte mål som fastsettes årlig og understøtter selskapets strategi. Videre er selskapets styringssystem tilpasset virksomhetens egenart og inneholder styrende dokumentasjon som skal bidra til at Petoro realiserer sine mål og strategier og gjennomfører sine hovedoppgaver på en effektiv og systematisk måte innenfor gitte rammer. Selskapets personvernerklæring er inkludert i styringssystemet. Selskapet rapporterer oppnådde resultater gjennom året til eier og har regelmessige møter med eier gjennom året.

Forretningsetiske retningslinjer og anti-korrupsjon

Petoro driver sin virksomhet, som forvalter av SDØE, på en samfunnsansvarlig og etisk forsvarlig måte. Petoro sine forretningsetiske retningslinjer definerer hvordan virksomheten drives, herunder krav til adferd, for å sikre dette. Våre forretningsetiske retningslinjer er tilgjengelige på www.petoro.no, og gjelder for samtlige ansatte, innleide konsulenter og selskapets styre. Petoros ansatte må hvert år, ved signatur, bekrefte sin forståelse og etterlevelse av selskapets forretningsetiske retningslinjer. I tillegg gjennomføres en årlig gjennomgang i allmøte, hvor fokus i 2021 har vært bevissthet rundt risiko for interessekonflikt. 

Selskapets forretningsetiske retningslinjer inneholder eksplisitt forbud mot korrupsjon og andre misligheter. I tillegg adresseres forhold som taushetsplikt og interessekonflikter. Retningslinjene inneholder også eksplisitt forbud mot at ledende ansatte (administrerende direktør og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør) har eierandeler i selskaper som direkte eller indirekte er rettighetshaver på norsk sokkel.

Petoro har løpende oppmerksomhet på etterlevelse av de forretningsetiske retningslinjer gjennom kontinuerlig opplæring og trening. Her inngår også opplæring i IT-sikkerhet.
Selskapet har etablerte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, som inkluderer både brudd og mistanke om brudd på de forretningsetiske retningslinjer. Selskapet har etablert rutiner for varsling, og varslingskanal til selskapets revisor.
Tabell30

Nøkkeltall for styringsstruktur og selskapsledelse

Petoro forventer at selskapets samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den selskapet setter til egen forretningsdrift. I Petoros standard avtalevilkår inngår krav om at leverandører skal gjennomføre oppdrag med høy profesjonalitet og etter høy etisk standard. Utdrag av Petoros forretningsetiske retningslinjer inngår i alle Petoros standardkontrakter som retningsgivende. I interessentskapene skal styringskomiteene behandle og avgjøre saker knyttet til anskaffelses- og kontraktstrategi.