fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Samfunn, sosialt og styring

Line%2031

Helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel

Petoro er del av en industri med sikkerhetsrisiko, og som hele tiden må jobbe for å redusere denne til et minimum. 

Gjennom HMS-forskriftene stilles det krav til Petoro som rettighetshaver på sokkelen og deltaker i enkelte landanlegg på vegne av staten som eier. Sentralt er kravet om et eget styringssystem og påseplikt. Gjennom utøvelsen av påseplikten bidrar Petoro til kontinuerlig forbedring av HMS-resultatene for felt og anlegg der Petoro er rettighetshaver. 

Petoro forvalter en stor og bredt sammensatt portefølje, og prioriterer oppfølgingsnivå ut ifra forretningsmessige kriterier, inkludert aktiviteter og resultater relatert til HMS. Som del av selskapets årlige planprosess gjøres det en HMS-risikovurdering i porteføljen. Denne gjøres med basis i historisk utvikling av HMS resultater, utvikling i anleggets tekniske tilstand, endringer i operatørsituasjonen, samt aktiviteter som beskrevet i arbeidsprogrammet for kommende år som påvirker risikobildet. Gjennomføring av årlige risiko workshops er en viktig del av interessentskapenes sikkerhetsarbeid. Petoro deltar i tillegg hvert år på ledelsesbesøk for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og anlegg.

I 2021 var det totalt 22 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, og dette representerer en 15-20 % reduksjon fra nivået i 2019 og 2020. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,7 mot 0,9 i 2019 og 2020. Utviklingen de siste 8 årene er vist i figuren nedenfor. Som i tidligere år er det fallende gjenstander som dominerer hendelsesbildet. Prosessrelaterte hendelser som lekkasjer og brønnhendelser er begrenset. Det ble ikke registrert hendelser med storulykkepotensial i 2021.
Tabell24_

Nøkkeltall for HMS for SDØE-porteføljen

Personskadefrekvensen i 2021 var 3,8 og dette er på om lag samme nivå som i 2020. Industrien jobber målrettet for å redusere personskader gjennom analyse av hendelser for å finne gjentakende bakenforliggende årsaker og for i fellesskap å skape en enda bedre sikkerhetskultur.

Utvikling i alvorlig hendelsesfrekvens og personskadefrekvens

Figur25_
Petoro setter alltid sikkerhet først, og denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene. I et storulykkeperspektiv er Petoro opptatt av læring på tvers av porteføljen, samt å sikre kvalitet i risikovurderinger. Petoro har i løpet av året som var preget av covid-restriksjoner, gjennomført flere digitale ledelsesbesøk på utvalgte felt og landanlegg og med søkelys på HMS. 

Covid-19 pandemien har medført betydelige utfordringer, men operatørene har greid å opprettholde stabil og sikker drift gjennom 2021. Pandemien har likevel ført til enkelte utsettelser av planlagt vedlikehold og dette vil bli fulgt opp i 2022.

Petoro fastlegger hvert år et mål for alvorlig hendelsesfrekvens (SIF) og personskadefrekvens (TRIF). Målet for SIF er satt til < 0,6 for 2022, mens målet for TRIF er satt til < 3,6 for 2022, begge på samme nivå som for 2021. Det er viktig at igangsatte tiltak fullføres og at forbedringsarbeidet i lisensene videreføres og prioriteres. Petoro vil i 2022 ha spesiell innsats mot tekniske og operasjonelle barrierer, følge opp vedlikeholdsstyring og være pådriver for at Petroleumstilsynets RNNP-rapport (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) brukes aktivt som del av risikostyringen i lisensene. Videre vil status med hensyn til brønnintegritet, plan og tiltak for brønner med høy risiko bli prioritert.