Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
Johan Sverdrup - Photo: Øyvind Hagen - Statoil
Miljørapport for SDØE 2012:
Driftsstanser ga
økt CO2-utslipp i 2012

For utslipp til luft viser utviklingen fra 2011 til 2012 en økning av karbondioksid (CO2) på grunn av flere driftsstanser på Snøhvit-anlegget på Melkøya og økt SDØE-andel i Kårstø-terminalen. Utslippene av nitrogenoksider (NOX) gikk noe ned som følge av endring i beregningsmetode for utslipp fra turbiner. Utslipp av svoveloksider (SOX) og flyktige organiske forbindelser under oljelasting, har vært forholdsvis stabile. Utslipp til sjø viser nedgang for produsert vann, men økning for olje. Utslipp av kjemikalier er fortsatt på et svært lavt nivå, men økte i 2012.
Liten nedgang i SOX-utslipp 

De totale SOX-utslippene gikk ned fra 170 tonn til 165 tonn fra 2011 til 2012. Åsgard stod for om lag 50% av SDØE’s SOX-utslipp i både 2011 og i 2012. Årsaken til dette var utslipp av H2S-gass via kald fakkel.

Norges mål i henhold til Gøteborgprotokollen er 22 000 tonn i 2010. Norge har siden 2006 ligget under denne forpliktelsen. I 2010 havnet utslippet på 12 % under dette målet, til tross for en økning på 26 % fra 2009. I henhold til den reviderte Gøteborgprotokollen er Norges nye mål at nasjonens totale SOX-utslipp skal være 22 000 tonn også i 2020.

Prosessindustrien i Norge er den dominerende kilden til utslipp av SOX, hvor metallindustrien er den klart viktigste.

SOx

Figur 3: SDØE sine SOX-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass.
Figur 3: SDØE sine SOx-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass.

 

Stabile utslipp fra oljelasting

De totale utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (nmVOC) fra felt SDØE har eierandeler er på samme nivå som i 2011.

Kilder til utslipp av nmVOC er uforbrente hydrokarboner og diffuse prosessutslipp, samt utslipp fra lagring og lasting av olje. Utslipp fra lasting av olje offshore står for 50 prosent av SDØEs totale utslipp av nmVOC.

SDØEs andel av nmVOC utslipp fra lasting av olje offshore økte med 9 prosent til 3 300 i 2012, men volum olje lastet ble redusert med 5 prosent. SDØE sin andel av utslipp av nmVOC fra lasting fra Gullfaks og Åsgard økte med henholdsvis 269 og 144 tonn i 2012, og stod dermed for en stor del av SDØE sin totale utslippsøkning. Økningen fra disse feltene skyldes økning i utslippsfaktoren for nmVOC. Draugen sine utslipp av nmVOC ble redusert med i overkant av 32 prosent i 2012. En kombinasjon av lavere produksjon og høyere regularitet av nmVOC gjenvinning fra lasting førte til denne reduksjonen.
 
Store feltkomplekser som Gullfaks og Åsgard leverer olje fra andre felt og satellitter til markedet. I 2005 kom 30 prosent av oljen lastet fra felt som SDØE har eierandeler fra andre felt. Dette har økt til 50 prosent i 2012. Tidligere rapporteringer av spesifikke utslipp av nmVOC fra oljelasteoperasjoner ble beregnet basert på egenproduksjonen til feltet oljen ble lastet fra. Utslippet av nmVOC er i år presentert per total volum olje lastet fra felt for å ta hensyn til det økende bidraget fra felt og satellitter som leverer olje til markedet via andre felt.

I henhold til Gøteborgprotokollen hadde Norge forpliktet seg til å redusere utslippene av nmVOC til 195 000 tonn i 2010. Utslippene var i 2010 på 141 000 tonn, godt under forpliktelsen. Olje- og gassvirksomheten stod for om lag en tredjedel av de totale utslippene. I henhold til den reviderte Gøteborgprotokollen er Norges nye mål å redusere nasjonens totale nmVOC-utslipp til 131 000 tonn i 2020.
 

nmVOC

Figur 4: SDØE sine nmVOC-utslipp, samt utslipp fra lasting av olje pr. enhet olje lastet.
Figur 4: SDØE sine nmVOC-utslipp, samt utslipp fra lasting av olje pr. enhet olje lastet.
SOX: SOX er en samlebetegnelse på Svoveloksider (SO, SO2 og SO3). Av disse er det Svoveldioksid (SO2) som det blir dannet mest av ved forbrenning, ettersom SO og SO3 dannes i påfølgende kjemiske prosesser. Det settes derfor ofte likhetstegn ved utslipp av SOX og SO2. SOX dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser.

SOX-gasser fører til sur nedbør, noe som gir forsuring av vassdrag, og skader på bygninger og annen infrastruktur. Ved inhalering har gassen også negative effekter på menneskers luftveisystem.

nmVOC: nmVOC (non-methane Volatile Organic Compounds) er en samle-betegnelse på flyktige organiske forbindelser unntatt metan. Gassene dannes og slippes ut ved lagring og lasting av råolje

Når nmVOC reagerer med nitrogenoksider (NOX) under påvirkning av sollys dannes ozon. Høye nivåer av ozon nær bakken kan føre til skader på helse, vegetasjon og materialer. nmVOC påvirker drivhus-effekten ved at det dannes CO2 når nmVOC reagerer med luft i atmosfæren.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro