Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
Johan Sverdrup - Photo: Øyvind Hagen - Statoil
Miljørapport for SDØE 2012:
Driftsstanser ga
økt CO2-utslipp i 2012

For utslipp til luft viser utviklingen fra 2011 til 2012 en økning av karbondioksid (CO2) på grunn av flere driftsstanser på Snøhvit-anlegget på Melkøya og økt SDØE-andel i Kårstø-terminalen. Utslippene av nitrogenoksider (NOX) gikk noe ned som følge av endring i beregningsmetode for utslipp fra turbiner. Utslipp av svoveloksider (SOX) og flyktige organiske forbindelser under oljelasting, har vært forholdsvis stabile. Utslipp til sjø viser nedgang for produsert vann, men økning for olje. Utslipp av kjemikalier er fortsatt på et svært lavt nivå, men økte i 2012.
Økning i CO2-utslipp

SDØE sine CO2-utslipp i 2012 var i overkant av 3 millioner tonn ����� en økning på om lag fire prosent i forhold til 2011. Økningen i CO2-utslipp skyldes i hovedsak økning av utslipp onshore. Melkøya hadde en økning i utslippene på om lag 7 % og Kårstø i overkant av 20 %. De økte utslippene fra Melkøya skyldes flere driftsdøgn i 2012 og økt utslipp fra fakling grunnet mange stanser. SDØE har økt sin eierandel i Kårstø gassanlegg og Norpipe gassledning i 2012. Dette bidrar også til økningen i SDØE’s CO2-utslipp.

De spesifikke utslippene av CO2 er tilbake til samme nivå som i 2009.

CO2

Figur 1: SDØE sine årlige CO2-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass.
Figur 1: SDØE sine årlige CO2-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass.

 
PEMS gir nedgang i NOx-utslipp

SDØE-utslipp av NOX gikk ned i 2012 med om lag 600 tonn til 11 600 tonn. Reduksjon skyldes i hovedsak endring i beregningsmetodikk for utslipp fra turbiner. Erfaringene fra de feltene som har implementert PEMS (Predictive Emission Monitoring System) for beregning av NOX-utslipp i 2011 og 2012 viser at utslippene beregnet med PEMS i snitt ligger om lag 20 % under utslippene beregnet med faktormetoden. PEMS gir et mer nøyaktig estimat av utslippene fra norsk sokkel.

Av de felt som SDØE har eierandeler i har 24 felt konvensjonelle turbiner, og av disse har 13 implementert PEMS, i tillegg har ett felt med lav-NOX turbiner også implementert PEMS.

Norges mål i henhold til Gøteborgprotokollen var å redusere nasjonens totale NOX-utslipp til 156 000 i 2010, i 2010 var de totale utslippene 185 900 tonn, hvorav olje- og gassnæringen stod for 27 prosent. I henhold til den reviderte Gøteborgprotokollen som ble underskrevet i mai 2012 er Norges nye mål å redusere nasjonens totale NOX-utslipp til 154 000 tonn i 2020.
 
Næringslivets NOX-fond, som store deler av olje- og gass-virksomheten er tilknyttet, har oppfylt sine utslippsforpliktelser for årene 2007 til 2010 og har nå nye forpliktelser for NOX som er gitt i Miljøavtalen for NOX 2011-2017. Der er det totale målet for perioden 2011-2017 en reduksjon på 16000 tonn NOX. Målet for 2011 var en reduksjon på 3000 tonn NOX, denne forpliktelsen er oppnådd.

 

NOx

Figur 2: SDØE sine NOX-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass.
Figur 2: SDØE sine NOx-utslipp, samt utslipp pr. produsert enhet olje og gass.
 
Klimagasser: Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF6). Hovedtyngden av utslippene av klimagass utgjøres av CO2, med ca. 82 % målt i CO2-ekvivalenter. 

CO2-ekvivalent: CO2-ekvivalent er en enhet som beskriver den effekten en gitt mengde av en drivhusgass har på den globale opp-varmingen, omregnet til CO2-utslipp med tilsvarende effekt. Øvrige drivhusgasser har et annet oppvarmingspotensiale enn CO2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter i et klimaregnskap.

CO2-avgift og kvotehandel: CO2-avgift og klimakvoteloven er de sentrale virkemidlene for å redusere utslipp av CO2 i Norge. CO2-avgiften var i 2012 på 0,49 kr/l olje og 0,49 kr/Sm3 gass. Kvoter er betegnelsen på fritt omsettelige tillatelser til utslipp av klimagasser. Én kvote tilsvarer utslipp av ett tonn karbondioksid (CO2). Prisen på en klimakvote blir avgjort av markedet og bestemmes av tilbud og etterspørsel. 

Norskeutslipp.no: norskeutslipp.no er en nettside utarbeidet av Klif. Nettsiden gir en oversikt over utslipp til luft og vann fra alle sektorer i Norge, inkludert petroleumsvirksomheten. 

Gøteborgprotokollen: Under Gøteborg-protokollen, som trådte i kraft i 2005, vurderes ulike gasser som fører til forsuring, overgjødsling og dannelse av bakkenær ozon. Protokollen omhandler svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOX), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser (nmVOC).

NOX: Nitrogenoksider (NOX) er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje og gass. NOX fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Næringslivets NOX fond: Oppstart i 2008. Fondet drives etter selvkostprinsippet. Alle midler som fondet mottar vil bli brukt til fondets formål: Redusere NOX-utslipp på en kostnadseffektiv måte.
 
PEMS (Predictive Emission Monitoring System): En PEMS er en empirisk datamodell som bygger på målte sammenhenger mellom kvaliteten på luft og brennstoff til forbrenningsprosessen, prosessens driftsparametere og utslipp til luft med avgassen. Typiske driftsparametere er trykk, temperatur, last og turtall. Når modellen er etablert vil systemet på basis av målte prosessparametere beregne utslipp til luft med høy grad av nøyaktighet.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro