Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Om Petoro og SDØE

Petoros hovedoppgave er å maksimere verdien av statens eierandeler på norsk sokkel. Antall lisensandeler har økt fra 80 da selskapet ble etablert i 2001, til 158 ved utgangen av 2012. 

Administrerende direktør

Kjell Pedersen går av med pensjon 11. juni. Fra sitt utsiktspunkt øverst på oljeprisens berg-og dal-bane betrakter han utviklingen av norsk sokkel, verdensmarkedet - og Petoro. 

Nøkkeltall

Årsresultatet i 2012 var 150,0 milliarder kroner sammenlignet med 133,7 milliarder kroner i 2011. Totale drifts-
inntekter i 2012 var 213,9 milliarder kroner, mot 188,8 milliarder kroner året før.

Viktige hendelser

2012 ga bekreftelser av tidligere funn så vel som nye funn. Petoro har arbeidet med Johan Sverdrup-feltet, men også fortsatt sin innsats for modne felt. Selskapet er blitt rettighetshaver på Island. 

Sikkerhet

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (AHF) ble 1,3 i 2012.

Eierstyring & ledelse

Forvaltningen av enorme verdier stiller store krav til virksomhetsstyring i Petoro. Selskapets styringssystem bygger på anerkjente prinsipper og holder fokus på mål og risiko. 

Samfunnsansvar

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.

Årsberetning 2012

Årsberetningen fra styret beskriver finansielle og operasjonelle resultater innen SDØE. Beretningen framholder også Petoros egne bidrag til merverdi, som er i størrelsesorden 5-10 milliarder kroner. 

Årsregnskap SDØE

Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten.

Styret i Petoro

Ledelsen i Petoro

>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro