Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
0077833%20-%20The%20Aker%20Barents%20drilling%20rig%20in%20Barents%20Sea%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil

Sikkerhet i 2012

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (AHF) ble 1,3 i 2012. Det har ikke vært dødsulykker i 2012, men der er registrert 2 hendelser med potensial for storulykke. Det var fremdeles fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerte statistikken.
Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS utvikling i SDØE-porteføljen er uttrykt i alvorlig hendelsesfrekvens (AHF) og måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. Dette skal sikre oppmerksomheten mot risiko for hendelser som kan medføre større ulykker. Selskapet følger også opp personskadefrekvens, som er antall personskader per million arbeidstimer. Det er totalt 47 hendelser som er registrert som alvorlige, eller gjennom-snittlig 2,6 hendelser per installasjon, i statistikken for 2012. Frekvensen for personskade i 2012 ble 5,3, noe som er noe lavere enn i 2011.
Til tross for en fortsatt utfordring med hendelser knyttet til fallende gjenstander er antallet nesten halvert i løpet av de siste fire årene. Dette er et resultat av iverksatte tiltak i industrien.

Petoro skal være en pådriver i arbeidet med å redusere omfanget av personskader og uønskede hendelser på norsk sokkel. Selskapet har i sitt HMS arbeid i 2011 og 2012 prioritert å få etablert en felles tilnærming i lisensene for å identifisere risiko for storulykke, og å identifisere og følge opp kompenserende tiltak. Dette vil i første omgang bli gjennomført i interessentskap i Statoil opererte felt med en arbeidsgruppe bestående av ExxonMobil, ConocoPhillips, Total og Petoro.
Petoro deltok på ledelsesinspeksjoner for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner i 2012, deriblant på Grane og på Nyhamna. Selskapet arbeider sammen med operatørene og industrien forøvrig for å oppnå reduksjon i antall personskader og alvorlige hendelser.
På tvers av områder og lisenser
Helse og sikkerhet er et linjeansvar som følges opp i styringskomitéene i lisensene. For å spre erfaringer og dele kompetanse blant medarbeiderne i Petoro, er sikkerhet og helse tema for jevnlige møter på ledernivå og i forretningsområdene i selskapet. Selskapets ledelse gjennomfører også regelmessige bilaterale møter med de største operatørene der HMS er et sentralt tema. Petoros HMS-leder er pådriver i arbeidet med å følge opp resultater og tiltak på tvers av lisensene. Statistikk fra de ulike installasjonene tydeliggjør gode og mindre gode resultater, og gjør det i neste ledd mulig å identifisere læringspunkter som kan overføres til andre installasjoner og lisenser. Resultatene gir grunnlag for å beslutte oppfølging og tiltak fra Petoros side. I likhet med tidligere år, har selskapet i 2012 deltatt på flere inspeksjoner på felt og installasjoner som et ledd i å utøve påseplikten og partnerrollen som en synlig og krevende partner med fokus på sikkerhetsarbeidet. Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen er forbedret med ca. 10 % sammenlignet med 2011. Det har ikke vært dødsulykker i 2012, men der er registrert 2 hendelser med potensial for storulykke.

ALVORLIGE HENDELSE- OG PERSONSKADEFREKVENS

Alvorlige hendelser og H2

Tiltak 1

• Utfordre i lisensene
• Vurdere møte på felt/områdenivå. 

Tiltak 2

• Møte på felt/områdenivå
• Vurdere operatørtiltak og
  gjennomføring
• Vurdere egen analyse

Tiltak 3

• Gjennomføre egen analyse
• Ringe feltleder etter hver AH
• Vurdere møte på ledelsesnivå
• Vurdere partnertilsyn.

Tiltak 4

• Gjennomføre møte på ledelsesnivå
• Initiere og gjennomføre partnertilsyn
• Vurdere møte på selskapsnivå.

Tiltak 5

• Gjennomføre møte på selskapsniv��
• Vurdere møte med Petroleumstilsynet
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro