Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
Johan Sverdrup - Photo: Øyvind Hagen - Statoil

Viktige hendelser i 2012

Ytterligere volum til tidligere oljefunn

I 2012 ble det gjort betydelige funn og påvist hydrokarboner i 7 brønner med et samlet utvinnbart volum mellom 470 og 580 millioner fat oljeekvivalenter. Alle funn i 2012 var oljefunn. De mest positive leteresultatene i 2012 ble gjort i Geitungen tilgrensende Johan Sverdrup samt i avgrensningsbrønner i Johan Sverdrup, Skrugard og Maria.

Utvikling av Johan Sverdrup

I Johan Sverdrup har Petoro arbeidet for å etablere samordningsprinsipper som vil sikre statens interesser i feltet som går over flere utvinningstillatelser med ulike interessentskap. Selskapet har inngått samarbeidsavtale med Det norske oljeselskap ASA og har fått øremerkede midler til å kunne sette inn ekstra innsats på Johan Sverdrup.

Gassalget i Gassåret 2011 var rekordhøyt – 38,5 bcm

Boring og brønn i modne områder

Petoros innsats i 2012 har vært rettet mot langsiktig utvikling av oljefeltene Gullfaks, Snorre og Heidrun for å sikre utvinning av ressurspotensialet innen feltenes levetid. I Gullfaks vedtok partnerne en samlet videreutviklingsplan for Gullfaksområdet i juni 2012.

Innsatsen på Snorre har vært knyttet til å videreutvikle en ny brønnhodeplattform på feltet, slik at lisensen utreder et plattformalternativ i tillegg til en undervannsutvikling frem mot konseptvalg sommeren 2013. På Heidrun har Petoro utarbeidet en alternativ feltutviklingsplan som inkluderer en ny plattform på feltet.

Det er ikke tegn til forbedring av boretakten på faste installasjoner i de modne feltene. Petoro har i 2012 vært en pådriver for tilleggsbrønner på Heidrun, vurdert bruk av lettvektsrigg i tillegg til dagens boreinstallasjon på Gullfaks samt vurdert mulighet for nye plattformer for å heve boretakten betraktelig.

Petoro med på islandsk sokkel

Norske myndigheter besluttet i desember 2012 å delta i to utvinningstillatelser på islandsk sokkel. Petoro skal gjennom sitt nyetablerte datterselskap, Petoro Iceland AS, ivareta den norske deltakerinteressen som er på 25 % i begge lisensene. Petoro Iceland AS vil ikke ha noen ansatte, og alt arbeid vil bli utført av Petoro via en forvalteravtale. Det vil være en stor fordel at norsk modell for avtaleverk er valg som basis også på islandsk sokkel.

Markedsutvikling

Oljeprisen forventes å gi relativt store svingninger i 2013. Prisen balanseres av usikkerhet på tilbudssiden knyttet til lav reservekapasitet og vedvarende uro i Midtøsten samt usikker etterspørsel knyttet til utviklingen i verdensøkonomien.

Gassalget i Gassåret 2011 var rekordhøyt – 38,5 bcm (milliarder kubikkmeter). Strukturelle endringer i gassmarkedene og økt tilgang på LNG i tillegg til svakere etterspørsel har ført til reduksjon i prisnivået for gass i forhold til olje og et press på gassprisene i de langsiktige kontraktene. Samlet er det stor usikkerhet rundt utviklingen av markedsbalansen for gass i Europa. Statoil har i 2012 innført en ny gassalgsmodell som ivaretar de viktigste strukturelle endringene i gassmarkedet.

Gode HMS resultat, men fortsatt utfordringer med fallende gjenstander

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i porteføljen var på samme nivå som i 2011. Det var ingen dødsulykker i SDØEs portefølje 2012. Fremdeles er det fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerer statistikken.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro