Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front

Nøkkeltall 2012

Årsresultatet i 2012 var 150 milliarder kroner sammenlignet med 133,7 milliarder kroner i 2011. Totale driftsinntekter i 2012 var 213,9 milliarder kroner, mot 188,8 milliarder kroner året før. Dette resulterte i en kontantstrøm til staten på 146,9 milliarder kroner i 2012 mot 128,1 milliarder kroner i 2011. Total produksjon var 1,132 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var over elleve prosent høyere enn produksjonen for 2011 på 1,016 millioner fat o.e.

FINANSIELLE DATA (i millioner kroner)

2012

2011

2010

2009

2008

Driftsinntekter

213 885

188 820

159 270

154 186

214 585

Driftsresultat

152 717

134 959

107 225

103 964

157 843

Årets resultat

149 986

133 721

105 379

100 662

159 906

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

174 499

149 205

123 210

120 050

175 548

Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter

25 610

21 437

18 443

23 592

19 948

Netto kontantstrøm

146 930

128 083

103 572

96 992

155 420

OPERASJONELLE DATA

 

2012

2011

2010

2009

2008

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

430

440

470

537

607

Produksjon - tørrgass (Sm3/dag)

112

92

97

85

86

Olje-, NGL og tørrgassproduksjon (tusen fat o.e/dag)

1 132

1 016

1 080

1 074

1 148

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

6 623

6 759

6 541

6 789

7 357

Reserveerstatningsgrad (treårig gjennomsnitt i prosent)

86

49

1

-3

18

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

278

601

187

-176

36

Oljepris (USD/fat)

113,27

114,00

79,38

60,53

97,99

Oljepris (NOK/fat)

657

632

482

380

528

Gasspris (NOK/Sm3)

2,35

2,15

1,76

1,95

2,40

PRODUKSJON

Produksjon
I 2012 var totalproduksjonen fra SDØEporteføljen 11 prosent høyere enn i 2011. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på 2 prosent sammenlignet med 2011 mens gassproduksjonen økte med 22 prosent.

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Produksjon
Årsresultatet for 2012 på 150 milliarder kroner var 12 prosent høyere enn året før. Økningen skyldes høyere gassvolum og økt gasspris. Årets samlede olje- og gassalg per dag var 1,197 millioner fat o.e. mot 1,083 millioner fat o.e. i 2011. Kontantstrømmen, som i sin helhet overføres til staten, var 147 milliarder kroner i 2012, en økning på nær 20 milliarder sammenlignet med året før.

OLJE- OG GASSPRIS

Produksjon
Årets gjennomsnittspris for olje fra SDØE-porteføljen var 657 kroner per fat, mot 632 kroner per fat året før. Oljeprisen for porteføljen i US dollar var 113 per fat som er på nivå med fjoråret. Gjennomsnittlig gasspris for 2012 var 2,35 kroner per Sm3 mot 2,15 kroner per Sm3 i 2011.

GJENVÆRENDE RESERVER

Produksjon
Ved utgangen av 2012 bestod porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver av 6,62 milliarder fat o.e. Dette er 136 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2011. Produksjonen fra 2012 tilsvarer 414 millioner fat o.e. men blir motvirket av nye volum fra Martin Linge prosjektet og oppjustering av volumene og økt eierandel i Heidrun. I tillegg ble det besluttet nye produksjonsbrønner på Troll.

KOSTNADER

Produksjon
Totale driftskostnader var i 2012 7,3 milliarder høyere enn for 2011 som følge av økte av- og nedskrivninger samt økte kostnader til kjøp av gass. Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 0,9 milliarder høyrer enn fjoråret. Økningen er knyttet til brønnvedlikehold.

SIKKERHET

Produksjon
Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS-utvikling i SDØE porteføljen er uttrykt i alvorlig hendelsesfrekvens (AHF) og måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. ��rets resultat for alvorlige hendelser ble i 2012 1,3, som er en forbedring i forhold til 2011. Personskadefrekvensen (antallet personskader per millioner arbeidstimer) ble 5,3, også det en forbedring i forhold til fjoråret.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro