Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
Johan Sverdrup - Photo: Øyvind Hagen - Statoil
Miljørapport for SDØE 2012:
Driftsstanser ga
økt CO2-utslipp i 2012

For utslipp til luft viser utviklingen fra 2011 til 2012 en økning av karbondioksid (CO2) på grunn av flere driftsstanser på Snøhvit-anlegget på Melkøya og økt SDØE-andel i Kårstø-terminalen. Utslippene av nitrogenoksider (NOX) gikk noe ned som følge av endring i beregningsmetode for utslipp fra turbiner. Utslipp av svoveloksider (SOX) og flyktige organiske forbindelser under oljelasting, har vært forholdsvis stabile. Utslipp til sjø viser nedgang for produsert vann, men økning for olje. Utslipp av kjemikalier er fortsatt på et svært lavt nivå, men økte i 2012.

Petoro på norsk sokkel

Petoro har ansvaret for og ivaretar de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk kontinental-sokkel. SDØE er den største rettighetshaveren til norske olje- og gassfelt, og tilknyttet virksomhet. 

De senere år har hydrokarbonproduksjon fra SDØE sine eierandeler på norsk sokkel blitt redusert, samtidig som vi ser en nedadgående oljeproduksjon og økende gassproduksjon. Men fra 2011 til 2012 har total produksjon målt i oljeekvivalenter gått opp med om lag elleve prosent. Gassproduksjonen gikk opp med 21 prosent. Produksjon av olje, kondensat og NGL gikk ned med 4 prosent.

Ved utgangen av 2012 besto SDØEs portefølje av 158 lisenser, 33 felt i produksjon og eierandeler i 21 interessentskap og selskap for rørledninger, terminaler og landanlegg. 

Om årsrapport for ytre miljø

Utvikling av utslippene relatert til SDØE sine eierandeler presenteres både som absolutte årlige utslipp, og som spesifikke utslipp – utslipp pr. produsert enhet. Spesifikke utslipp gir et mer representativt bilde av den historiske utviklingen, i motsetning til absolutte utslippstall alene. Årsrapporten for ytre miljø viser de siste års utslipp til luft (CO2, NOX, SOX og nmVOC) og til sjø (produsert vann, olje og kjemikalier). 

Grafer og figurer som presenteres i denne rapporten er basert på operatørenes rapportering til Norsk olje & gass og Klif for 2012. Alle utslippstallene er relatert til SDØEs portefølje av eierandeler, og beregnes ut fra installasjonenes totale utslipp. Figurene viser utslipp til luft og sjø fra alle felt på norsk sokkel som SDØE har eierandeler i. Kun utslipp som omfattes av rapporteringskravene i regelverket er inkludert. 
 
Rapporterte utslipp allokeres ikke etter eierskap i produksjonen, men knyttes til utslippspunkt. Det vil si at utslipp knyttet til nedstrøms prosessering av SDØEs olje- og gassproduksjon, på innretninger SDØE ikke har eierandeler, ikke er inkludert i dette utslippsregnskapet. Tilsvarende vil prosessering av all olje og gass på innretninger SDØE har eierandeler i inkluderes i utslippsregnskapet, uavhengig av om SDØE har eierandeler i oppstrømsfeltene. 

 
 
Neste side>>

 
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro