Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
Johan Sverdrup - Photo: Øyvind Hagen - Statoil
Miljørapport for SDØE 2012:
Driftsstanser ga
økt CO2-utslipp i 2012

For utslipp til luft viser utviklingen fra 2011 til 2012 en økning av karbondioksid (CO2) på grunn av flere driftsstanser på Snøhvit-anlegget på Melkøya og økt SDØE-andel i Kårstø-terminalen. Utslippene av nitrogenoksider (NOX) gikk noe ned som følge av endring i beregningsmetode for utslipp fra turbiner. Utslipp av svoveloksider (SOX) og flyktige organiske forbindelser under oljelasting, har vært forholdsvis stabile. Utslipp til sjø viser nedgang for produsert vann, men økning for olje. Utslipp av kjemikalier er fortsatt på et svært lavt nivå, men økte i 2012.

Økning i utslipp av farlige kjemikalier

Norsk oljeindustri er best i klassen på miljøvennlig kjemikaliebruk, men det vil fortsatt være fokus på null utslipp av miljøskadelige kjemikalier. Filosofien om nullutslipp ble lansert i 1997, og siden da har det vært en meget positiv utvikling på norsk sokkel. De miljøskadelige kjemikalieutslippene er redusert med mer enn 99 %. Selv om offshorenæringen nærmer seg null miljøskadelige utslipp til sjø, er det fortsatt et viktig mål å redusere disse utslippene ytterligere der det er mulig. I ”Stortingsmelding nr. 58 (1996–1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling”, ble disse målene første gang beskrevet.

Kjemikalier er fortsatt nødvendige på norsk sokkel av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker, men de brukes på miljøets premisser. Kjemikalier relatert til boreoperasjoner utgjør desidert mest av det totale utslippet av kjemikalier med 64 prosent for SDØEs portefølje, og 68 prosent for hele sokkelen sett under ett.

Kjemikalier deles inn i grønne, gule, røde og svarte kategorier i henhold til myndighetenes regelverk der røde og svarte kjemikalier kategoriseres som miljøfarlige (se beskrivelse av kategorisering på neste side). Kjemikalier i bruk på sokkelen er nå i all hovedsak i gul og grønn kategori.

Kjemikalieutslipp i grønn og gul kategori økte til 36 000 tonn i 2012 for felter SDØE har eierandeler i. Det tilsvarer en økning på 8 prosent. Økningen skyldes blant annet økte utslipp fra Gullfaks og Norne. De økte utslippene fra Gullfaks skyldes bruk av nye utslippsfaktorer for gassbehandlingskjemikalier i 2012. De økte utslippene fra Norne skyldes økt forbruk av MEG knyttet til oppstart og produksjon av Marulk. Ny aktivitet på feltene Valemon og Jette førte også til en økning i kjemikalieforbruk og utslipp i 2012.
Svarte og røde kjemikalier som fortsatt benyttes på norsk sokkel er i all hovedsak gjengefett, korrosjonsinhibitorer, avleiringshemmere, emulsjonsbrytere og sementkjemikalier.

Utslipp av svarte kjemikalier hadde en økning i 2012 fra 0,28 tonn til 0,50 tonn. Økningen skyldes økning i utslipp fra Draugen og utslippene derfra utgjorde 90 prosent av SDØE utslippene. Økningen skyldes lekkasje av smørolje fra pumpesystemet. Syv felt som SDØE har eierandeler i slapp ut svarte kjemikalier i 2012.

Utslipp av svarte kjemikalier kommer generelt fra eldre installasjoner som har hydraulikksystemer uten retur for hydraulikkvæsken. Disse produktene er i stor grad erstattet av mer miljøvennlige kjemikalier, men det er fremdeles en del eldre kjemikalier igjen i hydraulikksystemene. Det forventes en gradvis reduksjon av utslippene av svart hydraulikkvæske over de neste årene etter hvert som denne blir fortrengt av nyere og mer miljøvennlige hydraulikkvæsker.

Utslipp av røde kjemikalier økte fra 1,4 til 2,4 tonn i 2012. 22 felter i SDØE sin portefølje slapp ut røde kjemikalier. 66% av utslippene kommer fra Heidrun, hvor utslippene økte fra 0,09 tonn til 1,6 tonn. Årsaken til denne økningen på Heidrun var omklassifisering av et kjemikalieprodukt fra gult til rødt.
 

KJEMIKALIER

Figur 7: SDØEs andel av kjemikalieutslipp pr. år.
Figur 7: SDØEs andel av kjemikalieutslipp pr. år.

 

Kjemikalier i lukkede systemer

I 2010 ble det satt krav til HOCNF for kjemikalier i lukkede systemer med forbruk over 3000 kg. Utfordringen med dette er at flere av disse produktene mangler HOCNF, noe som gjør at de automatisk klassifiseres som svarte inntil godkjent HOCNF foreligger. Manglende godkjent HOCNF for disse kjemikaliene vil føre til en tilsynelatende økning i forbruk av svarte kjemikalier.

Miljøevaluering av kjemikalier, Inndeling i henhold til KLIFs kategorier

Operatørselskapene vurderer kjemikalier ut fra deres miljøegenskaper. Som en generell kjøreregel blir kjemikalier kategorisert som følger:
 
  • Svart: Kjemikalier som i utgangspunktet ikke tillates sluppet ut. Tillatelse gis i spesielle tilfeller.
  • Rød: Kjemikalier som er miljøfarlige og som dermed bør skiftes ut. Krav gitt i tillatelsen at de spesielt prioriteres for substitusjon.
  • Gul: Kjemikalier som er i bruk, men som ikke er dekket av noen av de andre kategoriene. Gis normalt tillatelse uten spesifiserte vilkår.
  • Grønn (PLONOR): Kjemikalier som står på OSPARs PLONOR-liste, og som er vurdert til å ha ingen eller svært liten negativ miljøeffekt. Gis tillatelse uten spesifiserte vilkår.
HOCNF: Harmonized Offshore Chemical Documentation Format (HOCNF) er økotoksiologisk dokumentasjon som i hovedregel skal foreligge for alle offshorekjemikalier.

<< Forrige side
 
 

 
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro