Petoros strategi for bærekraft og verdiskaping

FN-baerekraftsmaal

Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål

Petoros bærekraftsrapport tar utgangspunkt i FNs 17 Bærekraftsmål for 2030, slik de ble definert av FN i 2015. Petoro stiller seg bak bærekraftsmålene.

Petoros hovedmål og oppgaver

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen.

Petoros formål er å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, og virksomhet i tilknytning til dette. Forvaltningen utøves for statens regning og risiko.

Selskapet er tillagt tre hovedoppgaver:

  • Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike.
  • Overvåking av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med Equinors avsetningsinstruks.
  • Økonomistyring for statens direkte deltakerandeler


Petoro skal sikre effektiv og lønnsom utbygging og drift, samt sikkerhet for mennesker og miljø. Selskapet har en risikobasert tilnærming til oppfølgingen av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i interessentskapene. Petoro har rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere. Selskapets arbeid orienteres mot de interessentskap som representerer størst verdiskapingspotensial og der Petoro har størst påvirkningskraft. Bredden i porteføljen gir betydelig innsikt i aktivitetene på sokkelen og er et godt utgangspunkt for at Petoro kan oppfylle sin visjon om å være en drivkraft på norsk sokkel.

Petoros verdier og samfunnsansvar

Petoro har et verdigrunnlag som er integrert i selskapets forretningsmessige virksomhet. Petoros verdier - handlekraftig, ansvarlig, inkluderende og spenstig – er fundamentet som skal prege måten de ansatte arbeider på og slik støtte opp under selskapets mål og strategi. 

Retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar er forankret i selskapets styre og er en integrert del av Petoros virksomhet, strategi og verdier. 

Statens netto kontantstrøm siste 10 år 2770 milliarder norske kroner

statens_netto_kstrom_siste10_

Om Petoro

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Petoros viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler – verdier som kommer hele Norge til gode.

Oppsummering av nøkkeltall for bærekraft