Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Styrets arbeid

Styret har avholdt 12 møter i 2013. Styret har utarbeidet en møte- og arbeidsplan med vekt på behandling av strategiske saker, mål, budsjetter og kvartalsresultater. Styret er opptatt av total verdiskaping for den samlede porteføljen, at staten får sin rettmessige andel og ikke belastes større del av kostnadene enn det som er berettiget. Som et sentralt virkemiddel i oppfølgingen av selskapets resultater, benytter styret balansert målstyring og måler oppnådde resultat mot etablerte forretningsmessige og organisatoriske mål.

Styret behandler store investeringsbeslutninger innenfor porteføljen og f��lger opp og behandler den forretningsmessige virksomheten, inkludert overvåking av Statoils oppgaver under avsetningsinstruksen. I tillegg følger styret opp selskapets totale risikobilde. Styret sikrer at det er etablert kontrollsystemer, og at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer.

 
Styret har videreført ordningen med å organisere det forberedende arbeidet knyttet til godtgjørelsesordninger i et underutvalg. Habilitet er et fast punkt på dagsorden i styremøtene, og eventuell inhabilitet medfører styremedlems fratreden i den aktuelle sak. Styret foretar en årlig vurdering av eget arbeid. Styret gjennomgikk i den forbindelse også selskapets forretningsetiske retningslinjer, retningslinjer for samfunnsansvar og styreinstruks.

Administrerende direktør Kjell Pedersen fratrådte 11. juni 2013. Grethe K. Moen ble ansatt som ny administrerende direktør og tiltrådte stillingen 12. juni 2013. Gunn Wærsted har kommet inn og Mari Thjømøe har forlatt styret i løpet av 2013. 

Det enkelte styremedlem og styret som kollegium søker på ulike vis å styrke sin kompetanse. Dette skjer ved deltakelse på kurs og konferanser og ved generelt å følge med i hva som skjer på området. Styret gjennomførte i 2013 to strategisamlinger. 

Styret i Petoro AS består av Gunnar Berge som styreleder, nestleder Hilde Myrberg, Gunn Wærsted, Per Arvid Schøyen og Nils-Henrik M. von der Fehr som aksjonærvalgte styremedlemmer, samt styremedlemmer valgt av de ansatte, Anniken Teigen Gravem og Ragnar Sandvik. 

Risikostyring og internkontrol

Styret har i 2013 vurdert risikobildet med basis i vedtatt strategi og fastsatte mål for kommende år. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for de vesentligste risikoene som Petoro har mulighet for å påvirke innenfor de rammene selskapet har. 
 
Det besluttes og gjennomføres årlig flere internrevisjonsprosjekter. Disse oppsummeres i en rapport til styret og beskriver foretatte kontrollhandlinger, funn, samt foreslåtte og gjennomførte tiltak. Internrevisjonen i Petoro AS er satt ut til Deloitte, som også forestår den interne finansielle revisjonen av SDØE.