Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
0077839%20-%20The%20Aker%20Barents%20drilling%20rig%20in%20Barents%20Sea%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil

Sikkerhet i 2013

Resultatene inn helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (AHF) ble 0,9 i 2013. Dette er en markert forberdring fra 2012. Det har ikke vært dødsulykker i 2013, ei heller hendelser med potensial for storulykke. Det var fremdeles fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerte statistikken.
Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS utvikling i SDØE-porteføljen er uttrykt i alvorlig hendelsesfrekvens (AHF) og måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. Dette skal sikre oppmerksomheten mot risiko for hendelser som kan medføre større ulykker. Selskapet følger også opp personskadefrekvens, som er antall personskader per million arbeidstimer. Det er totalt 39 hendelser som er registrert som alvorlige, eller gjennomsnittlig 2,1 hendelser per installasjon, i statistikken for 2013. Frekvensen for personskade i 2013 ble 4,4, noe som er 1 prosentpoeng lavere enn i 2012.
 
Til tross for en fortsatt utfordring med hendelser knyttet til fallende gjenstander er antallet nesten halvert i løpet av de siste fire årene. Dette er et resultat av iverksatte tiltak i industrien.

Petoro skal være en pådriver i arbeidet med å redusere omfanget av personskader og uønskede hendelser på norsk sokkel. Petoro har gjennom de siste årene rettet spesiell oppmerksomhet på tiltak for å redusere risikoen for storulykker. For å identifisere risikoelementer i lisensene er det gjennomført et samarbeidsprosjekt med ConocoPhillips, ExxonMobil og Total hvor den beste praksis på lisensnivå for forebygging av storulykker er etablert. Det ble gjennomført idédugnader i tolv Statoilopererte lisenser for å identifisere risikoelementer med storulykkepotensial i 2013. Dette arbeidet fortsetter inn i 2014 med målsetting om å operasjonalisere denne prosessen videre. 
 
På tvers av områder og lisenser
Helse, miljø og sikkerhet er et linjeansvar som følges opp i styringskomitéene i lisensene. For å spre erfaringer og dele kompetanse blant medarbeiderne i Petoro, er helse, miljø og sikkerhet tema for jevnlige møter på ledernivå og i avdelingene i selskapet. Selskapets ledelse gjennomfører også regelmessige bilaterale møter med de største operatørene der HMS er et sentralt tema. Petoro arbeider aktivt for å utveksle erfaring på tvers av lisenser og operatører. Statistikk fra de ulike installasjonene tydeliggjør gode og mindre gode resultater, og gjør det i neste ledd mulig å identifisere læringspunkter som kan overføres til andre installasjoner og lisenser. Resultatene gir grunnlag for å beslutte oppfølging og tiltak fra Petoros side. I likhet med tidligere år, har selskapet i 2013 deltatt på flere inspeksjoner på felt og installasjoner som et ledd i å utøve påseplikten og partnerrollen som en synlig og krevende partner med fokus på sikkerhetsarbeidet. Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen er forbedret med ca. 25 % sammenlignet med 2012. Det har ikke vært dødsulykker i 2013, ei heller har der vært registrert hendelser med potensial for storulykke. 

ALVORLIGE HENDELSE- OG PERSONSKADEFREKVENS

Alvorlige hendelser og H2

 

Særlige tiltak ved negativ utvikling

Tiltak 1

  • Etterspørre konkrete tiltak med status i styringskomite og teknisk komite
  • Sikre at årlig ledelsesinspeksjoner adresserer tiltak og utvikling

Tiltak 2

  • Kontakt med ansvarlig hos operatøren og etterspør en bredere HMS analyse med kompenserende tiltak i styringskomite og teknisk komite. 
  • Vurdere ekstraordinært arbeidsmøte i styringskomite
  • Vurder med lisenspartner ledelsesinspeksjon 
  • Lisensdirektør vurderer personlig kontakt med operatøren

Tiltak 3

  • Lisensdirektør tar kontakt/avholder møte med operatøren på ledelsesnivå
  • Gjennomføre vurdering av porteføljen for å avdekke felles type hendelser over flere installasjoner, tas opp av lisensdirektør med operatøren(es) ledelse
  • HMS sjef vurderer behov for bransjetiltak gjennom Norsk Olje & Gass