Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
Stigerør på Snorre A - Foto Harald Pettersen - Statoil

Viktige hendelser i 2013

Ny strategi og ny administrerende direktør

Grethe Moen tiltrådte som ny administrerende direktør i juni 2013.
 
Selskapets strategi ble revidert i 2013. I den nye strategien videreføres modne felt som et hovedsatsingsområde. De modne feltene utgjør en stor del av Petoros portefølje og det er tidskritisk at det blir gjennomført investeringer som sikrer utvinning av de gjenværende ressursene og dermed verdien i disse feltene. Noe er gjort, men det gjenstår fortsatt mye.  
 
Feltutvikling har blitt løftet frem som et eget strategisk hovedtema. Innsatsen i Johan Sverdrup- feltet har i 2013 vært knyttet til å fremme en helhetlig utvikling av feltet, fram mot konseptvalg i februar 2014.
 
Nordområdene er valgt som et tredje hovedtema for Petoro som følge av stor leteaktivitet og funn i viktige umodne områder med bred SDØE deltakelse. 

Rekordhøye investeringer

Investeringene i 2013 økte med 34 prosent fra året før, til et historisk høyt investeringsnivå. Store utbyggingsprosjekter bidro til at investeringene i SDØE-porteføljen var nær 35 milliarder kroner i 2013. Investering i boring og brønner utgjorde nesten havparten av de totale SDØE-investeringene i 2013. Selv om siste års investeringer har bidratt til en utflating av fallet i totalproduksjonen er det en utfordring at så store investeringer ikke øker produktiviteten. Tallene viser en betydelig kostnadsøkning som ikke kan forklares med økt aktivitet."

Utvikling av Snorre 2040

Høsten 2013 tok partnerskapet i Snorre-lisensen konseptvalg for videre utvikling av Snorrefeltet fram mot 2040. Konseptet er basert på en ny plattform som vil bidra til å sikre uttak av reservene innen feltets levetid samt realisere potensialet for økt utvinning. Beslutningen er i tråd med Petoros ønske om å bore flere produksjonsbrønner per år. Etter Petoros beregninger vil dette kunne gi 240 millioner fat ekstra fra Snorre som er betydelig mer olje enn i Goliat-feltet som snart kommer i produksjon. 

Eierigg til Gullfaks og Oseberg

Petoro har vært pådriver for at lisenser med langsiktig behov for produksjonsboring selv skal kunne eie rigger som et alternativ til å leie. Hensikten er å bidra til økt kapasitet og forutsigbarhet, samt reduserte borekostnader som igjen vil gjøre det lønnsomt å bore flere brønner.
I 2013 har lisenspartnerne for Gullfaks og Oseberg gått til anskaffelse av to nye oppjekkbare rigger (Cat. J). Riggene skal eies av lisensene og bidrar til økt utvinning og utvidet levetid for feltene. Tildelingen sikrer nødvendig riggkapasitet til reduserte kostnader, noe som øker den økonomiske robustheten, gir flere lønnsomme brønner og underbygger Petoros satsing for å øke utvinningen i modne felt.

Leting

Det var høy leteaktivitet på norsk sokkel i 2013, noe som resulterte i 20 nye funn. Petoro var med på 23 av i alt 59 ferdigstilte unders��kelse- og avgrensningsbrønner og var deltaker i 11 nye funn, blant annet i et svært lovende funn i Hoop-området i Barentshavet. I den 22. konsesjonsrunden fikk Petoro åtte nye lisensandeler i Barentshavet. Det har også vært positive resultater knyttet til avgrensning av Johan Sverdrup-funnet hvor boreaktiviteten har vært rettet mot å forstå ressurspotensialet og sikre en best mulig utbyggingsløsning for Johan Sverdrup-feltet. 

Gode HMS-resultater, men fortsatt utfordringer med fallende gjenstander

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i porteføljen har over flere år vist forbedring, og antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer for 2013 ble 0,9. Det var ingen dødsulykker eller hendelser med potensial for storulykke i SDØEs portefølje. Fortsatt er det fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerer statistikken.