Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Om Petoro og SDØE

Petoros hovedoppgave er å maksimere verdien av statens eierandeler på norsk sokkel. Antall lisensandeler har økt fra 80 da selskapet ble etablert i 2001, til 190 våren 2014. 

Administrerende direktør

Petoro er rettighetshaver til statens deltakerandeler i til sammen 190 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 34 felt i produksjon. Mine tre år i selskapet – det siste som administrerende direktør - har vist meg at vi har mulighet til å engasjere oss i mange saker og problemstillinger.

Nøkkeltall

Årsresultatet i 2013 var 132,8 milliarder kroner sammenlignet med 150,0 milliarder kroner i 2012. Totale drifts-
inntekter i 2013 var 194,3 milliarder kroner, mot 213,9 milliarder kroner året før.

Viktige hendelser

Det var høy leteaktivitet på norsk sokkel i 2013, noe som resulterte i 20 nye funn. Investeringene i 2013 økte med 34 prosent fra året før, til et historisk høyt investeringsnivå. Grethe Moen tiltrådte som ny administrerende direktør i juni 2013.

Sikkerhet

Resultatene inn helse, miljø og sikkerhet for anlegg i SDØE-porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer (AHF) ble 0,9 i 2013.

Eierstyring & ledelse

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av Den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet.

Samfunnsansvar

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.

Årsberetning 2013

Årsberetningen fra styret beskriver finansielle og operasjonelle resultater innen SDØE. Beretningen framholder også Petoros egne bidrag til merverdi, som er i størrelsesorden 5-10 milliarder kroner. 

Årsregnskap SDØE

Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten.

Styret i Petoro

Ledelsen i Petoro

>> petoro.no    |    Copyright 2013 Petoro