Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
Foto: Emile Ashley

Nøkkeltall 2013

Årsresultatet i 2013 var 132,8 milliarder kroner sammenlignet med 150,0 milliarder kroner i 2012. Totale driftsinntekter i 2013 var 194,3 milliarder kroner, mot 213,9 milliarder kroner året før. Kontantstrømmen til staten ble 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder kroner i 2012. Total produksjon var 1,034 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var ni prosent lavere enn produksjonen for 2012 på 1,132 millioner fat o.e.

FINANSIELLE DATA (i millioner kroner)

 

2013

2012

2011

2010

2009

Driftsinntekter

194 308

213 885

188 820

159 270

154 186

Driftsresultat

132 455

152 717

134 959

107 225

103 964

Årets resultat

132 817

149 986

133 721

105 379

100 662

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

157 882

174 499

149 205

123 210

120 050

Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter

33 585

25 610

21 437

18 443

23 592

Netto kontantstrøm

124 825

146 930

128 083

103 572

96 992


 

OPERASJONELLE DATA

 

2013

2012

2011

2010

2009

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

413

430

440

470

537

Produksjon - tørrgass (Sm3/dag)

99

112

92

97

85

Olje-, NGL og tørrgassproduksjon (tusen fat o.e/dag)

1 034

1 132

1 016

1 080

1 074

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

6 423

6 623

6 759

6 541

6 789

Reserveerstatningsgrad (treårig gjennomsnitt i prosent)

90

86

49

1

-3

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

177

278

601

187

-176

Oljepris (USD/fat)

110,36

113,27

114,00

79,38

60,53

Oljepris (NOK/fat)

647

657

632

482

380

Gasspris (NOK/Sm3)

2,31

2,35

2,15

1,76

1,95

PRODUKSJON

Produksjon
I 2013 var totalproduksjonen fra SDØE-porteføljen ni prosent lavere enn i 2012. Væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) viste en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2012 mens gassproduksjonen var 12 prosent lavere enn året før.

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Resultat / kontantstrøm
Årsresultatet for 2013 på 133 milliarder kroner var elleve prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes 13 prosent lavere gassalg til to prosent lavere gasspriser sammenlignet med rekordåret 2012. Årets samlede olje- og gassalg per dag var 1,094 millioner fat o.e. mot 1,197 millioner fat o.e. i 2012. Kontantstrømmen, som i sin helhet overføres til staten, var 125 milli-arder kroner i 2013, en nedgang på nær 22 milliarder sammenlignet med året før.

OLJE- OG GASSPRIS

Olje- og gasspris
Årets gjennomsnittspris for olje fra SDØE-porteføljen var 647 kroner per fat, mot 657 kroner per fat året før. Oljeprisen for porteføljen i US dollar var 110 som er om lag tre US dollar lavere enn året før. Gjennomsnittlig gasspris for 2013 var 2,31 kroner per Sm3, som er to prosent lavere enn i 2012.

GJENVÆRENDE RESERVER

Gjenværende reserver
Ved utgangen av 2013 bestod porteføljens forventede gjenværende reserver av 6 42 milliarder fat o.e. Det er 200 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2012. Produksjonen fra 2013 tilsvarer 377 millioner fat o.e. men blir motvirket av blant annet beslutning om deponering av CO2 i Snøhvit, økt utvinningsprosjekt på Åsgardfeltet og hurtigutbyggingsprosjektet Delta 2 i Oseberg. 

KOSTNADER

Kostnader
Totale driftskostnader var om lag på nivå med året før. Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var elleve prosent høyere enn 2012. Økningen er knyttet til økte miljøavgifter og reklassifisering av skattekostnader for gassvirksomheten knyttet til Statoil Natural Gas LLC (SNG). Økningen er motvirket av lavere kostnader til kjøp av gass for videresalg.

SIKKERHET

Sikkerhet
Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS-utvikling i SDØE-porteføljen er uttrykt i alvorlige hendelsesfrekvens (AHF) og måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. Årets resultat for alvorlige hendelser ble 0,9, som er en forbedring i forhold til 2012. Personskadefrekvensen (antallet personskader per millioner arbeidstimer) ble 4,4 i 2013, noe som er en forbedring på nærmere 20 prosent.