Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Petoro AS - Aksjekapital og aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital var 10 millioner kroner per 31. desember 2013, fordelt på  10 000 aksjer. Den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, er eneeier av selskapets aksjer. Petoro har forretningskontor i Stavanger.
 

Petoro Iceland AS

Petoro Iceland AS har som formål er å delta i petroleumsvirksomhet på den delen av islandsk kontinentalsokkel som er omfattet av samarbeidsområdet mellom Island og Norge. Selskapet ble etablert i desember 2012 som et heleid datterselskap av Petoro AS. Selskapets aksjekapital er 2 millioner kroner per 31.desember 2013, fordelt på 2 000 aksjer. Petoro Iceland AS har i 2013 vært deltaker med 25 prosent i to lisenser og ble deltaker i en tredje lisens 22. januar 2014. Selskapet har ingen ansatte og har inngått en forvalteravtale med Petoro AS, som skal håndtere den daglige driften av Petoro Iceland AS sin virksomhet og ivareta alle administrative funksjoner. Videre er det inngått en avtale med Oljedirektoratet om teknisk støtte. 

Budsjettet dekker forvalterkostnader til Petoro AS som står for den daglige driften og ivaretar alle administrative funksjoner, samt Petoro AS sin andel av lisenskostnadene i de to første utvinningstillatelsene. 
 

Petoro AS - Årsresultat og disponeringer

Petoro AS forvalter SDØE-porteføljen etter regelverket for økonomiforvaltning i staten. Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro AS. Kontantstrømmen fra porteføljen overføres til statens egne konti i Norges Bank. Selskapet avlegger særskilt årsregnskap for SDØE med oversikt over de deltakerandeler selskapet forvalter med tilhørende ressursregnskap. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk (NRS). Alle regnskapstall i årsberetning er basert på NRS.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet og Petoro Iceland AS. Det er inngått en forvalteravtale mellom selskapene.  Beløp knyttet til interne transaksjoner er eliminert i konsernregnskapet. Det ble ikke utarbeidet konsernregnskap for 2012.

Midler til driften av Petoro AS og Petoro Iceland AS bevilges av staten, som er direkte ansvarlig for de forpliktelser selskapene pådrar seg. Bevilgning til ordinær drift for Petoro AS var 290,7 millioner kroner for 2013, mot 281,2 millioner kroner året før. Bevilgede midler inkluderer merverdiavgift, slik at disponibelt beløp eksklusiv merverdiavgift var 232,6 millioner kroner i 2013 og 225,0 millioner kroner for 2012. I 2013 er det i tillegg benyttet 28,1 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift av ekstra midler gjort tilgengelig for å dekke kostnader knyttet til unitiseringsarbeidet for Johan Sverdrup-feltet. Konsernet hadde i 2013 regnskapsførte driftsinntekter på 267,7 millioner kroner og et netto finansresultat på 3,5 millioner kroner.
 
Årets driftskostnader for morselskapet var 270,4 millioner kroner, mot 256,7 millioner kroner i 2012. For konsernet var totale driftskostnader 271,7 millioner kroner i 2013. Driftskostnadene består i hovedsak av lønnskostnader, administrasjonskostnader og kjøp av eksterne tjenester. Kjøp av spisskompetanse for å følge opp porteføljens interessentskap utgjør en vesentlig del av selskapets driftskostnader. Selskapet har prioritert betydelige ressurser og studiemidler inn mot modne felt og arbeidet med Johan Sverdrup. Dette har resultert i 13,6 millioner kroner høyere kostnader til studie og spisskompetanse sammenlignet med 2012. 

Styret har også i 2013 hatt oppmerksomhet på ressurssituasjonen i selskapet og har fulgt opp de organisatoriske og ledelsesmessige endringene, som er foretatt for å gjøre selskapet enda bedre i stand til å ta tak i utfordringene og mulighetene som ligger i å forvalte SDØE-porteføljen. Forretningsførerordningen ble ikke fornyet ved kontraktsutløp høsten 2013, og Petoro har i løpet av 2013 inkludert oppfølgingen av felt som tidligere ble ivaretatt av forretningsførere. Selskapet vil prioritere ressurser inn mot selskapets tre hovedoppgaver i tråd med selskapets strategi. Selskapets innsats inn mot de strategisk viktige satsingsområdene innenfor modne oljefelt og Johan Sverdrup vil være avhengig av tilgjengelige budsjettmidler. 

Årsresultatet for konsernet viser et underskudd på 0,5 millioner kroner etter netto
finansinntekter. For Petoro AS var underskuddet 0,6 millioner kroner. Styret foreslår at underskuddet dekkes av annen egenkapital. Gjenværende annen egenkapital per 31. desember 2013 for konsernet var 14,8 millioner kroner, for Petoro AS 12,8 millioner kroner. Selskapet har en tilfredsstillende egenkapital og lav finansiell risiko.
 
I henhold til regnskapslovens §§ 3-3 og 3-2a bekrefter styret at porteføljens og aksjeselskapets årsregnskap gir et riktig bilde av virksomhetenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, samt at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
 
Styret i Petoro

<< Forrige side