Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Oppfølging av SDØE-porteføljen

Produksjon fra få, store oljefelt i en moden fase dominerer væskeproduksjonen i SDØE-porteføljen. Størrelsen på gjenværende reserver er betydelig, men realisering av disse volumene forutsetter kontinuerlig boring av produksjonsbrønner. Petoro erfarer imidlertid at boretakten og antall nye brønner er redusert fra tidligere år; fra tre per boreanlegg til mindre enn halvparten. I tillegg synes gjenværende nødvendig brønnantall å være underestimert. 
Dette gir økt risiko for at levetiden til modne felt blir redusert, noe som vil begrense antall gjenværende, lønnsomme boremål.  Flere brønner per år kan oppnås gjennom økt boreeffektivitet fra eksisterende anlegg, økt kapasitet i form av nye anlegg (som ny brønnhodeplattform) eller flere havbunnsbrønner. Redusert usikkerhet gjennom grundig kartlegging av gjenværende ressurspotensial samt gode løsninger for feltutvikling må til for å realisere i reserver og ressurser.  Arbeid for økt boretakt har og vil fortsatt prege Petoros innsats i modne felt.

2013 ble preget av rekordhøye investeringer. Aktiviteten på norsk sokkel økte, noe som i hovedsak skyldes flere nye borerigger og økt antall brønner, samt store utbyggingsprosjekter. Dette er et resultat av forretningsmuligheter som er modnet frem til beslutning og vil skape økte fremtidige inntekter. Men en del av denne investeringsøkningen skyldes imidlertid fortsatt høy prisstigning og lavere produktivitet. Kostnadsveksten utfordrer lønnsomheten i nye prosjekter og må håndteres gjennom kostnadsreduksjoner/produktivitetsforbedring. 

Et område der Petoro ser behov for forbedring, er ved boring av produksjonsbrønner.  Boretakten - antall nye brønner per år - må økes. Tiltakene for dette er flere og Petoro har de siste årene engasjert seg sterkt for å sikre flere flyttbare borerigger til norsk sokkel.  Dette har bidratt til en dobling av riggår fra flyttbare innretninger de to siste årene. I 2013 ble det ferdigstilt 25 flere produksjonsbrønner på SDØE-felt enn i 2012. Av denne økningen kom 23 brønner fra flyttbare innretninger, hovedsakelig på Ekofiskfeltet, Trollfeltet og på de nye hurtigutbyggingene.   

 
På de faste boreinstallasjonene på modne felt ser vi ingen økning i boretakten, til tross for initiativ for produktivitetsøkning. Petoro vil øke innsatsen på dette området fremover. På noen av de modne oljefeltene har Petoro utfordret operatør og partnere til å vurdere brønnhodeplattformer som et annet virkemiddel for økt boretakt. 

Petoro har sammen med Statoil også arbeidet for at lisenser med langsiktig behov for å bore mange brønner, bør vurdere å eie flyttbare rigger selv. I 2013 besluttet lisenspartnerne i Gullfaks og Oseberg å bestille slike rigger til disse feltene. Beslutningene er en viktig milepæl i forhold til å sikre store gjenværende verdier i disse modne feltene. 

En spesiell oppmerksomhet har i året som gikk vært rettet mot Snorrefeltet, som har de største gjenværende reservene av oljefelt i produksjon på norsk sokkel, etter Ekofiskfeltet. Konseptvalg for prosjektet Snorre 2040 ble tatt i november 2013. Partnerskapet valgte å gå videre med det som var Petoros foretrukne løsning: En ny plattform som vil bidra til å realisere de 100 gjenværende boremålene som er identifisert. Etter Petoros beregninger vil dette gi 240 millioner fat ekstra olje, som er betydelig mer olje enn i Goliatfeltet som snart kommer i produksjon i Barentshavet. En ny plattform for Snorre 2040 er en krevende beslutning. 

Andre modne felt som Petoro har prioritert i 2013 er de store oljefeltene Heidrun og Oseberg. Som for Snorre, har hovedinnsatsen vært knyttet til å identifisere nye brønnmål for å få et bedre bilde av det totale gjenværende brønnbehovet og dermed skape større tillit til reservegrunnlaget. Dette er grunnleggende for diskusjon om framtidig utvikling. 

Petoros innsats på Heidrunfeltet siden 2010, har overbevist partnerskapet om å gjøre et grundig arbeid for å realisere reservepotensialet. Petoro har vært sentral i partnerskapets etablering av et feltutviklingsprosjekt som skal gi en langsiktig og helhetlig plan for videreutvikling av Heidrun. Petoros innsats har vært knyttet til endring av arbeidsprosessene for reservoarstyring, identifisering av nye brønnmål og tiltak for økt boretakt. I juni 2014 skal lisensen beslutte om det er grunnlag for å sette i gang konseptstudier. Petoro vil gjennomføre egne studier for å understøtte denne prosessen.  

 
Innsatsen i Johan Sverdrup-feltet har i 2013 vært knyttet til å fremme en helhetlig utvikling av feltet, fram mot konseptvalg i februar 2014. Dette arbeidet har blant annet inkludert uavhengige analyser av undergrunnen. Petoros innsats innen feltutvikling har spesielt vært rettet mot løsninger som sikrer maksimal langsiktig verdiskaping, herunder; ett feltsenter, tilrettelegging for vann og gassinjisering, mange brønnslisser, integrert boreanlegg, avansert økt utvinning (EOR) og avsatt ledig areal for fremtidige faser. Dette er i tråd med Petoros strategi om å ivareta feltutbygging for framtidige muligheter og synliggjøre potensialet for avansert økt utvinning.  

Petoro har fått en tilleggsbevilgning fra sin eier knyttet til samordningsforhandlingene for Johan Sverdrup-funnet, mellom de tre lisensene PL 265, PL 501 og PL 502. Arbeid med dette har vært gjennomført i 2013 og fortsetter inn mot forhandlingene i 2014. 

I SDØE-porteføljen ble det i 2013 godkjent to planer for utbygging og drift (PUD). Dette var for Oseberg Delta 2 og Fram H Nord. Oseberg Delta 2 er et av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter som er innrettet mot å redusere tiden fra funn til produksjon samt kostnader, for små, feltnære utbygginger. I løpet av 2013 er tre av hurtigutbyggingsprosjektene hvor Petoro er rettighetshaver, kommet i produksjon (Skuld/Norne, Stjerne/Oseberg og Vigdis NØ/Tordis/Vigdis). Ytterligere fem slike prosjekter er planlagt å komme i produksjon i de kommende årene.