Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i porteføljen har over flere år vist forbedring. Antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer ble 0,9 for 2013, noe som er en forbedring fra 2012. Dette er resultatet av 39 alvorlige hendelser registrert på de 18 feltene som er med i statistikken, sammenlignet med 47 hendelser i 2012.  Det har i 2013 ikke vært dødsulykker i SDØE-porteføljen. Det er fremdeles fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerer statistikken, på tross av store forbedringer i disse kategoriene i løpet av de siste tre årene. Antall personskader per million arbeidstimer ble 4,4 i 2013, noe som er en forbedring på nærmere 20 prosent. 

 
Petoro har gjennom de siste årene rettet spesiell oppmerksomhet på tiltak for å redusere risikoen for storulykker. For å identifisere risikoelementer i lisensene er det gjennomført et samarbeidsprosjekt med ConocoPhillips, ExxonMobil og Total hvor den beste praksis for forebygging av storulykker er etablert. Det ble gjennomført idédugnader i tolv Statoilopererte lisenser for å identifisere risikoelementer med storulykkepotensial i 2013. Dette arbeidet fortsetter inn i 2014 med målsetting om å operasjonalisere denne prosessen videre. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra Petroleumstilsynet.

Petoro deltok på flere ledelsesinspeksjoner for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner i 2013. 
 
Petoro rapporterer utslipp til luft og vann fra porteføljen i et eget kapittel om miljø i årsrapporten. Petoro er opptatt av at industrien ivaretar hensynet til miljø og vil i den sammenheng vise til at utslippene på norsk sokkel i en årrekke har vært lave i en internasjonal sammenheng. Det har ikke vært større enkeltutslipp til sjø eller land i SDØEs portefølje i 2013. Endelige tall rapporteres i den eksterne årsrapporten så snart de er klare. 
 

ALVORLIG HENDELSESFREKVENS

Alvorlig hendelsesfrekvens