Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Fremtidsutsikter

Styret forventer fortsatt sterk økonomisk vekst i Asia og at veksten igjen vil ta seg opp i USA og Europa. Vekstutsiktene for flere ikke-OECD land fremstår imidlertid som mer usikker. Samlet sett synes imidlertid utsiktene for verdensøkonomien å være bedre enn for et år siden. Bedre økonomiske utsikter vil påvirke oljeetterspørselen i positiv retning. Uro i Midtøsten betyr fortsatt usikkerhet om oljeforsyningen fra land som Libya, Syria og Irak. På den andre siden er det ledig produksjonskapasitet i OPEC og det forventes også ytterligere økning i oljeproduksjonen fra oljeskifer i USA. Samlet sett forventer styret fortsatt relativt høye oljepriser i 2014, om enn på et noe lavere nivå enn i 2013.

Den globale gassetterspørselen forventes å øke i årene som kommer. Veksten i gassetterspørsel fra Asia antas å fortsette og vil tiltrekke seg en betydelig andel av verdens LNG-volumer. I USA utvinnes store mengder skifergass som har resultert i lave gasspriser. Noe gass fra USA forventes å bli eksportert som LNG, og med Europa som mulig marked. 
 

INVESTERINGER

Investeringer
I det europeiske markedet forventes etterspørselen etter gass å gå ned, selv om de økonomiske utsiktene viser tegn til bedring. Gass konkurrerer i økende grad med fornybar energi og kull, spesielt innenfor kraftproduksjon. I tillegg bidrar energieffektivisering til å redusere behovet for gass. Europas egen gassproduksjon er nedadgående og behovet for gassimport vil øke. Russisk gass og LNG er hovedkonkurrenter til norsk gass. For 2014 forventes gasspriser på omtrent samme nivå som året før.

Olje- og gassproduksjonen fra SDØE-porteføljen er forventet å holde seg på et nivå i overkant av en million fat oljeekvivalenter per dag de kommende årene, med noenlunde konstant fordeling mellom væske og gass. Produksjonen i 2020 vil sannsynligvis totalt være omtrent like høy som i 2013, med den forskjellen at det vil være betydelig flere felt i porteføljen og lavere produksjon fra store modne felt. Det vil være en utfordring å opprettholde dette stabile produksjonsnivået og det vil kreve selvstendig teknisk og kommersiell innsats fra Petoro både å sikre forventet produksjon fra allerede besluttede felt og å få modnet frem nye prosjekter.

Petoro forvalter store andeler i de store modne feltene på norsk sokkel. Selskapets strategi tilsier investeringer både for å sikre uttak av dagens reserver og å øke utvinningen i slike felt. Det blir en stadig mer krevende oppgave, både fordi de enkleste og billigste volumene ble produsert først, og fordi høy kostnadsvekst kombinert med at prisene på olje og gass holder seg på jevnt nivå, fører til press på lønnsomheten i prosjekter. 

De store operatørene har kommunisert behov for sterkere prioritering av prosjekter i lys av kapitalbehov, kostnadsøkning og fallende avkastning. Dette kan føre til at prosjekter blir utsatt og at lønnsomme norske prosjekter kan bli nedprioritert til fordel for prosjekter utenlands. Det er derfor fare for at nødvendige og tidskritiske investeringer i de modne feltene ikke blir gjennomført. 
 
Styret understreker betydningen av selskapets strategi for de modne feltene i SDØE-porteføljen. Viktige oppgaver for å maksimere verdien av feltene omfatter økning av antall produksjonsbrønner, sikre at den tekniske integriteten gir rom for økt levetid og generelt å øke effektiviteten i arbeidsprosesser. 

Samtidig har Petoro også betydelige oppgaver knyttet til utbygging av nye felt som Johan Sverdrup og Johan Castberg. Petoro skal bidra til en best mulig feltutbygging, også med tanke på framtidige muligheter i slike felt. Selskapet skal dessuten ta vare på statens forretningsmessige interesser ved samordningen av lisensene som utgjør Johan Sverdrup-feltet. 

En stor del av Norges uoppdagede ressurser befinner seg i nordområdene. Funnet av Johan Castberg-feltet har skapt ny tro på mulighetene i nord, og det planlegges høy leteaktivitet de neste årene. Petoro er med på flere viktige lisenser i nord der det pågår leteaktivitet, blant annet i det lovende Hoop-området.  

SDØE-produksjonen i dag er et resultat av en rekke viktige historiske politiske beslutninger, herunder den tildelingspolitikken som har vært ført og beslutningene som ble tatt om å selge SDØE-andeler på begynnelsen av 2000-tallet. SDØE er således deltager i en liten andel av dagens større utbyggingsprosjekter og har generelt sett de senere årene fått en lavere andel i utvinningstillatelsene enn tidligere. Oljevirksomheten er svært langsiktig og SDØE-produksjonen frem mot 2030 vil på samme måte være avhengige av de beslutninger staten fatter de nærmeste årene for å maksimere statens inntekter fra petroleumsvirksomheten, herunder tildelingspolitikken.