fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Forskning og utvikling

Oljeselskapene bruker om lag tre milliarder kroner hvert år på petroleumsrettet forskning og utvikling og leverandørindustrien om lag en milliard kroner. Gjennom selskapets deltakelse i utvinningstillatelsene bidrar Petoro til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av kostnadene. Midlene disponeres av de respektive operatørene. Dette utgjør over 500 millioner kroner årlig. Petoro har ikke anledning til å initiere egne teknologiutviklings- og forskningsprosjekter.

Kvalifisering av nye teknologiløsninger for feltanvendelse og effektiv implementering i felt er en stor utfordring for oljeindustrien, også på norsk sokkel. Det er derfor mange initiativ i grenselandet mellom teknologiutvikling og teknologikvalifisering som finansieres direkte gjennom prosjekter og i daglig drift. Kostnadene belastes som en del av investeringsbudsjettene i interessentskapene, for eksempel kvalifisering av undervannskompresjon på feltene Ormen Lange, Åsgard og Gullfaks, som beløper seg til mellom syv og åtte milliarder kroner over en fem års periode. Petoro har gjennom flere år arbeidet for raskere anvendelse av teknologimuligheter og bedre utrulling av nye teknologier i lisensene. 

Petoro har i flere år vært pådriver for å modne frem avanserte tiltak for økt utvinning. På Snorre ble det i 2013 gjennomført en omfattende test av injeksjon av silikat. Prosjektet ble fullført i 2013, men det vil ta tid før eventuell respons vil kunne måles i produksjonsbrønnen.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at statens portefølje
forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen i et langsiktig
perspektiv. Kravene til virksomhetsstyring i staten er fastsatt i ”Reglement for økonomistyring i staten” og standarder for god eierstyring og selskapsledelse. Styret følger de deler av ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” (NUES) som anses relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. 

I 2013 foretok internrevisjonen en gjennomgang av Petoros etterlevelse av NUES anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, samt tilleggskrav og beste praksis.  Konklusjonen var at selskapets etterlevelse er veldig god, og det ble ikke avdekket vesentlige anbefalinger/ krav som ikke følges, eller vesentlige avvik fra beste praksis. Styringssystemet er tilpasset Petoros egenart og er videreutviklet i tråd med endringer i organisasjonen i løpet av året. Det vises for øvrig til eget kapittel i årsrapporten. 

Verdigrunnlag og etikk er forankret i selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer.