Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Bokførte eiendeler og egenkapital

Bokførte eiendeler er 234,9 milliarder kroner per 31. desember 2013. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 162,9 milliarder kroner. Fremtidige fjerningsforpliktelser er 52,6 milliarder kroner. Forpliktelsene beregnes i henhold til etablert bransjestandard basert på eksisterende teknologi. Det er knyttet stor usikkerhet både til fjerningsestimat og fjerningstidspunkt. Kortsiktig gjeld, som er avsetninger for påløpte, men ikke betalte kostnader, var 17,2 milliarder kroner ved utgangen av 2013. 

Siden etableringen av Petoro i 2001 og frem til utgangen av året 2013 har antallet utvinningstillatelser i SDØE-porteføljen økt fra 80 til 179. Ved utgangen av året var Petoro også deltager i 15 interessentskap for rørledninger og terminaler.

Petoros strategi

Selskapets strategi ble revidert i 2013. I den nye strategien videreføres modne felt som et hovedsatsingsområde. Dette fordi de modne feltene utgjør en stor del av Petoros portefølje, og fordi det er tidskritisk at det blir gjennomført investeringsbeslutninger som sikrer utvinning av de gjenværende ressursene og dermed verdiene i disse feltene. 

Videre har feltutvikling blitt løftet frem som eget strategisk hovedtema. Bakgrunnen for dette er Petoros deltakelse i store nye feltutviklingsprosjekter som Johan Sverdrup og den innsikt og de erfaringer selskapet har fra arbeidet med modne felt og som kan videreføres i langsiktige og fleksible løsninger for nye feltutviklinger. 
 
Nordområdene har blitt valgt som et tredje hovedtema i strategien. Petoro har et bredt engasjement i Barentshavet gjennom deltakelse i et betydelig antall utvinningstillatelser i letefase og gjennom deltakelse i Snøhvitfeltet og Johan Castberg-utbyggingen, der det kan være store verdier i gode og fremtidsrettede områdeløsninger.