Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Avsetning av produktene

All olje og NGL fra SDØE-porteføljen selges til Statoil. SDØE sin naturgass avsettes av Statoil sammen med Statoils egen naturgass som en samlet portefølje, men for statens regning og risiko. Petoro har ansvar for å overvåke at Statoils avsetning av SDØEs petroleum oppnår en høyest mulig verdi, samt å sikre en rettmessig fordeling av verdiskapingen. I dette arbeidet konsentrerer Petoro innsatsen om Statoils avsetningsstrategi, saker med stor verdi, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.  

I 2013 har oljeprisen vært påvirket av flere forhold; fortsatt svak økonomisk vekst i viktige økonomier, uro i viktige leverandørland og fremveksten av nye oljekilder. Svakere økonomisk vekst førte i 2013 til lavere økning i etterspørselen etter olje enn den historiske trenden tilsier. Veksten i global oljeetterspørsel tok seg imidlertid opp igjen mot slutten av 2013. Det daglige oljeforbruket var således i november/desember på 91 millioner fat per dag, eller to prosent mer enn i samme periode i 2012. 

Fortsatt geopolitisk spenning har på den andre siden ført til redusert oljeproduksjon fra land som Libya, Irak, Syria, Sudan/Sør-Sudan og Nigeria. Utvinning av oljeskifer og oljesand i USA og Canada har bidratt med nye volumer til markedet, redusert USAs importbehov og således bidratt til å dempe oljeprisene. I sum har utviklingen i tilbud og etterspørsel av olje ført til oljepriser på omtrent samme nivå som i 2012. 

Oppnådde oljepriser for SDØE har beveget seg innen et prisbånd mellom 100 og 120 dollar per fat. Gjennomsnittsprisen i 2013 for SDØE-porteføljen ble 110 dollar per fat mot 113 dollar per fat i 2012. 

 

OLJEPRODUKSJON/-PRIS

Oljeproduksjon og -pris
Etterspørselen etter gass i Europa viser en fallende tendens. Svak økonomisk utvikling og økt konkurranse fra fornybar energi og kull er viktige årsaker til reduksjonen. Foreløpige tall for 2013 viser imidlertid at fallet i 2013 ble mindre enn forventet og på rundt 0,7 prosent. Hovedårsaken er en usedvanlig lang kuldeperiode vinteren 2012/13, som ga kraftig økning i gassetterspørselen. Utover året falt imidlertid etterspørselen igjen målt mot 2012, og da spesielt i viktige land som Tyskland og UK. For 2014 forventes det at fallet i europeisk gassetterspørsel vil fortsette. 

Norsk gasseksport ble redusert med fem prosent i 2013 fra et rekordhøyt nivå i 2012. Høye gasspriser i Asia førte også i 2013 til at LNG som opprinnelig var tiltenkt det europeiske markedet i stedet ble sendt til markedene i øst. For Europa fungerte Russland som svingprodusent og økte sine gassleveranser til Europa med rundt 16 prosent i 2013. For en del av gassvolumet som selges i Europa, fastsettes prisen basert på markedets løpende gassprisnoteringer. Disse prisene reflekterer balansen mellom tilbud og etterspørsel. I det europeiske gassmarkedet har prisene vært noe lavere enn i 2012, men beveger seg fremdeles på et relativt høyt nivå. 

 
Gjennomsnittlige gasspris for SDØE-porteføljen ble 2,31 kroner per Sm³ i 2013 mot 2,35 kroner per Sm³ i 2012.

Petoro har arbeidet for å sikre maksimal verdiskaping i gassporteføljen. Selskapet er opptatt av at tilgjengelig gass blir avsatt i markedet til høyest mulig pris og at fleksibiliteten i produksjonsanlegg og transportkapasitet blir utnyttet til å optimalisere leveransene. 

Petoro har også overvåket og forsikret seg om at salg av petroleum til Statoils egne anlegg skjer til markedsbasert verdi. I tillegg ble det gjennomført kontroller for å sikre at SDØE belastes sin rettmessige andel av kostnader og mottar sine rettmessige inntekter.  
 

GASSALG/-PRIS

Gassalg og -pris