Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Årsberetning 2013

Attraktivt arbeidsmiljø og kompetanse

Selskapets personalpolitikk skal sørge for mangfold og likestilling, kompetanseutvikling og tilrettelegge for godt arbeidsmiljø. 

Den enkelte ansatte i Petoro er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og styret legger vekt på at selskapet tilbyr et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse og gode holdninger. Muligheter for faglig og personlig utvikling skal bidra til å beholde, utvikle og tiltrekke dyktige medarbeidere. 

Antall ansatte i Petoro ved utgangen av 2013 var 64, mens det var 65 ansatte ved utgangen av 2012.  Tolv personer har sluttet i selskapet eller gått av med pensjon i 2013. Etterrekruttering har vært utfordrende i et stramt arbeidsmarked med høy konkurranse om vilkårene. 
 
Selskapets kvinneandel i 2013 var 36 prosent. Dette er tilsvarende andel som i 2012. Andel kvinner i selskapets styre og ledelse var henholdsvis 42 og 25 prosent. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig, personlig utvikling og lønnsutvikling. Selskapet legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden. Ved fastsettelse av lønn og lønnsoppgjør er selskapet oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt. Selskapet legger arbeidsforholdene til rette, slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro. 

Sykefraværet var 1,2 prosent i 2013, mot 2,35 prosent i 2012. Det var spesielt langtidsfraværet som ble redusert i perioden. Petoro har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) og legger vekt på tett oppfølging og dialog og tilrettelegger for at sykefraværet skal bli kortest mulig. 
 
Samarbeidet med selskapets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og samarbeidsutvalg (SAMU) danner et viktig fundament for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Arbeidet i disse utvalgene fungerte godt også i 2013. ��