Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Grethe K. Moen. Foto: Anne Lise Norheim

Et godt fundament er lagt – la oss bruke mulighetsrommet

2018 har vært et aktivt år for Petoro der mange viktige beslutninger har blitt tatt. Disse vil være avgjørende for framtiden til SDØE-porteføljen, og gjelder både videreutvikling av modne felt og utbygging av nye. Petoro arbeider for å øke verdien av SDØE-porteføljen, og prosjekter vedtatt i 2018 støtter opp under mål og strategi for selskapet. 
 
De tre viktigste strategiske prosjektene for Petoro har vært videreutvikling av Troll, utbygging av Johan Sverdrup og videreutvikling av Snorre. Disse er alle prosjekter med stor betydning for langsiktigheten til norsk sokkel. Disse prosjektene bidrar på hver sin måte med store reserver og er konkurransedyktige med langt lavere priser enn vi ser i dag. Johan Sverdrup-feltet er i så måte et industrielt eventyr i særklasse. I desember ble fase 2 av prosjektet vedtatt av regjeringen, og dette er et viktig skritt for å utnytte ressursene i feltet optimalt. Feltet har en estimert levetid på nærmere 50 år, og understreker betydningen av at vi som bransje må tenke langsiktig. Første fase er planlagt å starte opp i slutten av 2019, og feltet vil da alene stå for rundt 20 prosent av produksjonen fra norsk sokkel. 
 
Industrien har klart å danne et solid fundament i de utfordrende årene vi har lagt bak oss, og må nå bruke det mulighetsrommet som er skapt. Det er et positivt driv i hele bransjen, og aktiviteten på norsk sokkel er betydelig høyere enn den har vært de siste årene. Dette er motiverende, og bidrar til stolthet for alle som jobber i Norges viktigste næring!  
 
Vi lever daglig med tøff og global konkurranse, samtidig som tall fra Oljedirektoratet viser at vi på norsk sokkel fortsatt har nær halvparten av ressursene igjen å produsere.  Skal vi klare å realisere disse verdiene tror jeg på bredt samarbeid mellom alle aktører der implementering av ny digital teknologi vil bli avgjørende. Vi trenger mer kraft i endringsprosessene for å kunne hente ut gevinstene, og vi trenger også mer driv i forretningsenhetene som skal ta teknologien i bruk. En del av problemstillingen vil være å åpne opp for å dele data i større grad, slik at vi får bedre beslutningsgrunnlag og reduserer risikoen i virksomheten vår. Stikkordene er ledelse, samarbeid og innovasjon slik at vi bruker industriens samlede kompetanse på beste måte.  
 
De kommende årene vil bli viktige for å styrke industrien med tanke på økt kompetanse innen digitalisering og teknologiutvikling der vi kan ha store konkurransefortrinn.  Det er hele næringens ansvar å bidra til å løfte fram de store mulighetene som finnes i en framtidsrettet bransje. Både innen tradisjonell olje og gass, men også innen utviklingen som skjer på hele energifeltet.  
  
Rekruttering av ungdom er en av de største utfordringene når det stilles spørsmål ved olje- og gassnæringens legitimitet i Norge. Søknadstall til oljerelaterte utdanningsløp synker, noe jeg ser på med stor bekymring. Det vil være en utfordring å erstatte ansatte med lang fartstid når de pensjoneres dersom vi ikke får ungdommen til å satse på petroleumsfag. 
 
Leverandørindustrien sysselsetter hovedtyngden av de ansatte i olje- og gassindustrien. En bærekraftig og lønnsom leverandørindustri er viktig for alle på norsk sokkel. Selv om det i 2018 har vært et svært godt år for oljeselskapene, ser vi at mange av leverandørselskapene fortsatt har utfordringer. Heldigvis peker pilene oppover også her, og det er viktig at leverandørindustrien opplever norsk sokkel som attraktiv. Hvis ikke risikerer vi at viktige leverandører kan trekke seg ut eller ikke klarer å videreutvikle seg. Leverandørene er helt grunnleggende for innovasjon og teknologiutvikling som igjen skal sikre norsk sokkels konkurransekraft. Det er derfor viktig at leverandørene deltar aktivt på lik linje med operatørselskapene i de endringsprosessene som pågår for å hente ut gevinstene ved implementering av ny digital teknologi. 
 
En av Petoros hjertesaker har i mange år vært behovet for flere brønner. Boring av flere brønner er det viktigste virkemiddelet for å sikre økt produksjon og utvinningsgrad på norsk sokkel. Nøkkelen er ytterligere økt effektivitet, letebrønner for å identifisere flere ressurser som kan gi nye utbyggingsmuligheter, samt brønner på og nær eksisterende felt for å opprettholde produksjon fra modne felt. 
 
Produksjonsprognosen for sokkelen stiger fram til 2023, men deretter vil produksjonen falle. Infrastrukturen på norsk sokkel holder svært høy kvalitet og kan brukes lenge. Dette gjør at leting nær eksisterende infrastruktur er lønnsomt. Særlig er gassinfrastrukturen omfattende og særs kostnadseffektiv. Dette gir blant annet muligheter til å lete etter gass som kan fylle rørledningene etter hvert som det blir ledig kapasitet. Norge er en viktig leverandør av gass til Europa og bidrar på den måten til å kutte utslipp av klimagasser ved å fortrenge bruk av kull. Samtidig har gass en viktig rolle sammen med fornybar energiproduksjon ved å sørge for sikker energiforsyning. 
 
Styrken i den norske kulturen har alltid vært samarbeid. Jeg tror vi fortsatt ikke har hentet ut potensialet som ligger i vår kultur med tanke på gevinstene av effektivt samarbeid. Alle snakker om det, men likevel synes det å være krevende å få til en reell samhandling preget av åpenhet og tillit i praksis og på alle nivå: internt i bedrifter – mellom myndigheter, operatører, partnere, leverandører og mellom olje- og gassindustrien og de som driver fram utviklingen av fornybar energi. 
 
Dette vil legge grunnlaget for å øke effektiviteten, få ned kostnadsnivået, og sørge for at norsk sokkel fortsatt vil være bærekraftig.  

“Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss” 
Jan P. Syse 
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen

Administrerende direktør, Petoro AS