Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Johan Sverdrup Phase 2 PUD Foto: Christian Buch Hansen, Petoro

Nøkkeltall 2018

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Resultat / kontantstrøm
Årsresultatet1 i 2018 var 114 milliarder kroner mot 99 milliarder i 2017. Netto kontantstrøm til staten var 120 milliarder kroner i 2018 mot 87 milliarder i 2017. Den positive utviklingen i kontantstrøm og resultat skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser. 

OLJE- OG GASSPRIS

Olje- og gasspris
Gjennomsnittlig pris på olje og gass økte betydelig i 2018. Realisert oljepris var 573 kroner per fat (71 USD) mot 449 kroner (54 USD) i 2017. Realisert gasspris var 2,17 kroner per Sm3 mot 1,72 kroner per Sm3 i 2017.

PRODUKSJONSKOSTNADER

Produksjonskostnader
Produksjonskostnader inkluderer alle drifts- og vedlikeholdskostnader for felt og røranlegg. Etter en periode med fallende produksjonskostnader, økte kostnadene i 2018. Justert for avsetning for dom i søksmål mot Troll Unit, økte kostnadene med 7 prosent. Økningen skyldes i hovedsak høyere priser på strøm og CO2-kvoter, samt generelt høyere kostnader for felt i drift. 

PRODUKSJON

Produksjon
Gassproduksjon var på et rekordhøyt nivå i 2018 med 712 tusen fat o.e. per dag (113 millioner Sm3 per dag). Væskeproduksjonen var 372 tusen fat o.e. per dag, 7 prosent lavere enn i 2017. Fallet i væskeproduksjon skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall og økt antall vedlikeholds-stanser i 2018. Total produksjon var 1,085 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag 2 prosent lavere enn i 2017.

INVESTERINGER

Investeringer
Investeringer i 2018 var 22,6 milliarder kroner, om lag 4 milliarder lavere enn 2017. Reduksjonen i investeringer skyldes i hovedsak boring av færre brønner, samt noe lavere aktivitetsnivå innen utbygging. Produksjonsboring utgjorde i 2018 over halvparten av de samlede investeringene.
1 Alle tall er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk