Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Johan Sverdrup ved Stord Foto: Ørjan Richardsen / Jan Arne Wold / Equinor

Introduksjon til virksomheten

Petoro AS

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. Ved utgangen av året hadde selskapet 64 ansatte. 

Olje- og energidepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet. Petoros organisasjon er som vist i figuren under. Selskapets ledelse og styre er nærmere presentert i kap. 4, Styring og kontroll i virksomheten.
Petoro%20org%20kart%20-%20m%20navn%20-%20desember%202018

NØKKELTALL FOR PETORO AS

 

2018

2017

2016

Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner) * 280,3 274,1 273,6
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt) 64,2 64,4 62,7
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)** 38 39 35
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner) ** 1,64  1,66 1,55
Andel av administrasjonstilskudd til studier og spisskompetanse (prosent) 16 15 18

*   eksklusiv merverdiavgift
** lønn som spesifisert i note 3

STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. 

Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2018 besto porteføljen av 198 utvinningstillatelser, 34 produserende felt og 4 felt under utbygging, 15 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 14 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. 

SDØE-porteføljen representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje - og gassreserver og ga en kontantstrøm på 120 milliarder kroner i 2018.

NØKKELTALL FOR SDØE

NGAAP

 

2018

2017

2016

Netto kontantstrøm (i millioner kroner) 119 666 87 157 65 897
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP) 177 431 150 720 121 224
Produksjonskostnader (millioner kroner) (NGAAP) 17 440 14 262 14 616
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP) 114 210 98 919 57 426
Investeringer (i millioner kroner) i kontantregnskapet 22 555 26 564 27 815

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

370

398

409

Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)

113

113

110

Produksjon - total (tusen fat o.e/dag)

1 084

1 110

1 040

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

5 544

5 879

5 968

Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)

16

78

22

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

62

316

82

Oljepris (USD/fat)

71

54

43

Oljepris (NOK/fat)

573

449

361

Gasspris (NOK/Sm3)

2,17

1,72

1,62