Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Administrerende direktør

2018 – et godt fundament er lagt – la oss bruke mulighetsrommet

Årsberetning 2018

Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater innen SDØE og Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter omtalt i beretningen.

Introduksjon og hovedtall

Petoro AS sin bevilgning i 2018 var 280,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 64 ansatte. Netto kontantstrøm til staten i 2018 var 120 milliarder med et årsresultat etter NGAAP på 114 milliarder kroner.

Aktiviteter og resultater

Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2018. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2018.

Eierstyring & ledelse

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av staten stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver.

Samfunnsansvar

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

Midler til driften av Petoro AS bevilges årlig av staten som er direkte ansvarlig for de forpliktelser selskapet pådrar seg. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder for øvrige foretak. Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro.

Styret i Petoro

Ledelsen i Petoro

>> petoro.no    |    Copyright 2019 Petoro