Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Johan Sverdrup DP jacket launch 2018. Foto: BO B. Randulff / Woldcam / Statoil

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
gron_strek

Administrerende direktør

transparent
Grethe K. Moen. Foto: Anne Lise Norheim
Administrerende direktør
2018 – et godt fundament er lagt – la oss bruke mulighetsrommet

Årsberetning 2018

transparent
Johan Sverdrup Phase 2 PUD Foto: Christian Buch Hansen, Petoro
Årsberetning 2018
Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater innen SDØE og Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter omtalt i beretningen.

Introduksjon og hovedtall

transparent
Johan Sverdrup ved Stord Foto: Ørjan Richardsen / Jan Arne Wold / Equinor
Introduksjon til virksomheten
Petoro AS sin bevilgning i 2018 var 280,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 64 ansatte. Netto kontantstrøm til staten i 2018 var 120 milliarder med et årsresultat etter NGAAP på 114 milliarder kroner.

Aktiviteter og resultater

transparent
Askepott Oseberg Vestflanken 2 - Februar 2018 Foto: Erlend Hatteberg / CHC Helikopter Service
Årets aktiviteter og resultater
Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2018. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2018.

Eierstyring & ledelse

transparent
Melkøya - Foto: Ole Jørgen Bratland
Eierstyring og selskapsledelse
Petoros forvaltning av store verdier på vegne av staten stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver.

Samfunnsansvar

transparent
LBx_Stortinget_147925c
Samfunnsansvar
Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

transparent
norgeskart-m-nye-felt
Årsregnskap SDØE
Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

transparent
petoro-flag
Årsregnskap Petoro AS
Midler til driften av Petoro AS bevilges årlig av staten som er direkte ansvarlig for de forpliktelser selskapet pådrar seg. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder for øvrige foretak. Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro.

Styret i Petoro

transparent
Styret i Petoro. Foto: Elisabeth Tønnesen
Styret i Petoro

Ledelsen i Petoro

transparent
Ledelsen i Petoro. Foto: Elisabeth Tønnessen
Ledelsen i Petoro