Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I januar 2020 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2019) hvor 14 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. Det ble i løpet av 2020 tilbakelevert 20 utvinningstillatelser. I januar 2021 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2020) hvor ytterligere 10 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Note2-nor-v2
Det er foretatt nedskrivning av felt under utvikling og felt i drift med til sammen 5 737 millioner kroner som følge av endring i anvendte kortsiktige- og langsiktige prisbaner, samt oppdaterte produksjonsprofiler og kostnadsestimater. Feltene Ekofisk, Martin Linge og Valemon er nedskrevet med henholdsvis 1 583, 3 727 og 427 millioner kroner.

I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Diskonteringsrenten ved beregning av bruksverdi er 7-8 prosent reelt. Inflasjon er anslått til 2 prosent årlig. Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi. 

Generelt er prisforutsetningene som er benyttet i beregning av nedskrivninger:

Reelle priser/år2021202220252030
Olje NOK/fat386395468468
Gasspris NOK/Sm31,751,761,931,93
Den langsiktige oljeprisen er på nivå med det IEA legger til grunn for sitt Sustainable Development Scenario, som er i tråd med Paris-avtalen. Risikoen for perioder med både noe lavere og høyere priser er imidlertid fortsatt stor, og volatilitet kan forventes.

Den langsiktige gassprisen reflekterer økt sannsynlighet for scenarier med lavere etterspørsel, økt forsyningskonkurranse og prispress i det globale gassmarkedet. Den anslåtte gassprisen noe høyere enn prisbanen IEA legger til grunn i sitt Sustainable Development Scenario. Imidlertid er det vurdert at gassprisforventningen er konsistent med oppnåelse av målene i Paris-avtalen. 
 

Sensitivitetsanalyse

Tabellen under viser hva nedskrivning eller reversering av tidligere nedskriving ville vært i 2020 under ulike alternative forutsetninger, forutsatt at alle andre forutsetninger holdes konstant. De feltene som blir påvirket er Ekofisk, Martin Linge og Valemon. 
Note2-nor-2-v2
Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 
I nedskrivningsvurderinger beregnes bruksverdi ved at fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). 

Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  

Finansielle anleggsmidler på 1 289 millioner kroner inkluderer kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA, samt SDØEs andel av Equinors investering i Danske Commodities (DC). SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.  SDØEs andel av DC knytter seg til gassvirksomhet under avsetningsinstruksen. Virksomhetene vurderes som investeringer i tilknyttede selskaper og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11).

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

Alle tall i millioner kroner20202019
Lisens94 316134 186
Infrastruktur og Marked19 18523 736
Netto overskuddsavtaler-228193
Eliminering internt salg-4 333-4 720
Sum driftsinntekter (NGAAP)108 940153 395

Omregning til kontante størrelser4 8541 711
Sum kontantprinsippet113 794155 106
Infrastruktur og Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter for transport og prosessering, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. 
 

Note 4 - Spesifikasjon av driftsinntekter per produkt

Alle tall i millioner kroner20202019
Råolje, NGL og kondensat47 61364 937
Gass47 46073 883
Transport- og prosesseringsinntekter12 17012 562
Andre inntekter1 9261 820
Netto overskuddsavtaler-228193
Sum driftsinntekter (NGAAP)108 940153 395

Omregning til kontante størrelser4 8541 711
Sum kontantprinsippet113 794155 106
All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Equinor. All gass omsettes av Equinor gjennom avsetningsinstruks gitt til Equinor for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over “trading desk”. Om lag 38 prosent av årlige gassvolumer er kjøpt av de fire største kundene. 
 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

Alle tall i millioner kroner20202019
Produksjonskostnader
Lisens11 26110 265
Infrastruktur og Marked2 8133 426
Sum produksjonskostnader14 07413 690

Transport og prosesseringskostnader
Lisens13 20614 224
Infrastruktur og Marked 1 374182
Eliminering internt kjøp-4 333-4 720
Sum transport og prosesseringskostnader10 2479 686

Andre driftskostnader
Kostnader til gasskjøp, lager og administrasjon3 9625 405
Sum andre driftskostnader3 9625 405

Sum driftskostnader28 28228 780
Omregning til kontante størrelser-2191 271
Sum kontantprinsippet28 06330 051
Produksjonskostnader for Lisens i 2019 inkluderer nedjustering av avsetning som følge av forlik i sak knyttet til Troll Unit på 1,3 milliarder kroner. 

Under transport og prosesseringskostnader er det i 2020 regnskapsført en tapsavsetning knyttet til en fremtidig transportkapasitetsavtale på 1,3 milliarder kroner.

Over/ underløft er inkludert i tallet for Infrastruktur og Marked under produksjonskostnader. Gassled og annen gass infrastruktur er organisatorisk plassert under Infrastruktur og Marked for rapportering av produksjonskostnader og transport- og prosesseringskostnader. 

Note 6 - Varelager

Alle tall i millioner kroner20202019
Petroleumsprodukter236920
Reservedeler1 4621 432
Varelager1 6982 353
Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje da forskjellen mellom produsert og solgt volum inngår i over/ underlift. Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 7 - Renter inkludert i SDØEs bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2020 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom bokført beløp på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og inn- og utbetalinger på oppgjørskontoene i Norges Bank. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2020 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP).

 

Note 8 - Netto finansposter

Alle tall i millioner kroner20202019
Renteinntekter1406
Andre finansinntekter11
Valutagevinst2 9401 429
Valutatap-2 535-886
Valutatap/gevinst urealisert154-635
Rentekostnader-95-48
Andre finanskostnader0115
Renter på fjerningsforpliktelse-1 605-1 686
Netto finansposter-1 141-1 304
Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Equinor og 100 prosent i Gassco. Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro, som rettighetshaver for SDØE, har vesentlige deltakerandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco. 

Equinor er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Equinor beløp seg til 48 milliarder kroner (tilsvarende 135 millioner fat o.e.) i 2020 mot 65 milliarder kroner (126 millioner fat o.e.) i 2019.

Equinor selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Equinors navn og sammen med Equinors egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2020 solgte staten tørrgass direkte til Equinor som kjøper til en verdi av 167 millioner kroner mot 270 millioner i 2019. Staten har dekket sin relative andel av Equinors kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 13,2 milliarder kroner i 2020 mot 12,6 milliarder i 2019. Mellomværende med Equinor var 5,2 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 8,3 milliarder i 2019.
 
Under avsetningsinstruksen er SDØE deltaker med en økonomisk andel i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. SDØE er også med som deltaker i Equinors investering i Danske Commdities (DC) under avsetningsinstruksen for den del som henføres til gassvirksomheten. Deltakerandelen gir rett på en andel av fremtidig resultat. Investeringene er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Equinor eller Gassco. SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.
 

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP etter fradrag for påregnelige tap.