Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Eierstyring og selskapsledelse

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel (SDØE) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. Petoro forvalter store verdier på vegne av Den norske stat. Dette stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra eier, omgivelsene og samfunnet. 
Petoros styre følger kravene til virksomhetsstyring fastsatt i ”Reglement for økonomistyring i staten” og standarder for god eierstyring og selskapsledelse. Styret følger statens prinsipper for god eierstyring med særlig oppmerksomhet knyttet til statens forventning til selskapene som gjengitt i Meld. St. 8, 2019-2020 “Statens direkte eierskap i selskaper. Bærekraftig verdiskaping”. Styret følger også de deler av ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” som anses relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. I det følgende gis en redegjørelse for de enkelte hovedtemaene som har relevans for Petoro. 

Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at SDØE-porteføljen forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen innenfor de rammer som er fastsatt, og legger grunnlaget for tillit til selskapet fra eier, ansatte, petroleumsindustrien og andre interessenter samt samfunnet for øvrig. Styret utarbeider klare mål, strategier og risikoprofil for selskapet, og virksomhetsstyringen i Petoro bygger på balansert målstyring med etablerte mål som fastsettes årlig og understøtter selskapets strategi. Videre er selskapets styringssystem tilpasset virksomhetens egenart og inneholder styrende dokumentasjon som skal bidra til at Petoro realiserer sine mål og strategier og gjennomfører sine hovedoppgaver på en effektiv og systematisk måte innenfor gitte rammer. Selskapets personvernerklæring er inkludert i styringssystemet. Selskapet rapporterer oppnådde resultater gjennom året til eier og har regelmessige møter med eier gjennom året.

Petoro har et verdigrunnlag som er integrert i selskapets forretningsmessige virksomhet. Petoros verdier - handlekraftig, ansvarlig, inkluderende og spenstig – er fundamentet som skal prege måten de ansatte arbeider på og slik støtte opp under selskapets mål og strategi.  

Retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar er forankret i selskapets styre og er en integrert del av Petoros virksomhet, strategi og verdier. Petoro rapporterer om oppfølging av sitt samfunnsansvar i eget kapittel.

Virksomhet

Hovedoppgavene til Petoro AS følger av petroleumslovens kapittel 11 og selskapets vedtekter, og defineres nærmere av Olje- og energidepartementet i årlige oppdragsbrev.

Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette. 

Selskapet har tre hovedoppgaver:
  • Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike.
  • Overvåking av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med Equinors avsetningsinstruks.
  • Økonomistyring for statens direkte deltakerandeler.

Petoros virksomhet er underlagt aksjeloven og petroleumsloven samt reglement for statlig økonomiforvaltning, herunder bevilgnings- og økonomireglementet. Olje- og energidepartementets instruks for økonomistyring av SDØE og årlige oppdragsbrev er styrende for selskapets forvaltning av SDØEs virksomhet. I tillegg er selskapets vedtekter, strategi, verdier og forretningsetiske retningslinjer, samt retningslinjer for utøvelse av selskapets samfunnsansvar, førende for virksomheten i Petoro.

Petoros strategi tar utgangspunkt i selskapets visjon og overordnede mål. Selskapets visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel, og målet er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Strategien er utarbeidet med utgangspunkt i SDØE-porteføljen og endringer i omgivelsene.  Krav til sikkerhet og klima utgjør en viktig ramme for strategien, og Petoro vil jobbe for at olje- og gassindustrien på norsk sokkel fortsatt er ledende i å møte klimautfordringene, i tråd med de veikart og mål som industrien har satt for norsk sokkel. 

Innenfor hver hovedoppgave er det definert strategiske områder og strategiske prioriteringer.  Strategiske områder peker på hvilke områder som er de viktigste å påvirke for å realisere overordnede mål, og strategiske prioriteringer konkretiserer hvilke sentrale tiltak det må arbeides med for å realisere strategien. Modning av nye brønner, boreeffektivitet, kontinuerlig optimalisering av utvinningsstrategi, kostnadseffektiv feltutvikling og videreutvikling av eksisterende felt og infrastruktur, samt effektiv drift er valgt ut som selskapets strategiske prioriteringer.

Digitalisering er en strategisk prioritering på tvers av selskapets hovedoppgaver. Dette gjelder både bruk av digitale løsninger i interessentskap, internt i selskapet og mellom Petoro og andre selskap. Selskapet har utarbeidet en egen digital strategiplan. Utover dette er det etablert en egen strategi for bærekraft og klima som går på tvers av de tre hovedoppgavene, som hensyntar at selskapets tiltak og beslutninger i økende grad må hensynta endrede markedsbehov som følge av endringer i klimapolitikk, kundebehov og kundepreferanser.

Petoro er rettighetshaver for statens portefølje på norsk sokkel med samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere. SDØE-porteføljens bredde gir Petoro oversikt og innsikt til å være en drivkraft på norsk sokkel. Gjennom en fokusert oppfølging understøttet av faglig dybdeinnsats arbeider selskapet med å forsterke mulighetene for verdiskaping med vekt på langsiktig forretningsutvikling. Med utgangspunkt i Petoros kapasitet og nødvendig innsats for ivaretagelse av rettighetshaverrollen har selskapet en differensiert oppfølging av aktivitetene i interessentskapene. Petoro er opptatt av god virksomhetsstyring i interessentskapene og samarbeider med operatørene og partnerne om videreutvikling av gode målstyringsprosesser. 

Det er, i samsvar med avtaleverket for petroleumsvirksomhet, taushetsplikt for den forretningsinformasjonen selskapet mottar. Selskapet har intern instruks for behandling av innsideinformasjon som mottas i Petoro. Instruksen gjelder for Petoros styre, ansatte, selskapets revisor, rådgivere eller andre knyttet til Petoro som mottar informasjon som ikke er offentlig kjent og/eller der det uttrykkelig opplyses at informasjonen er ”innsideinformasjon” i henhold til Lov om verdipapirhandel. Informasjon som kan være børssensitiv, skal behandles som “innsideinformasjon”.  

Det er etablert et eget system for godkjenning av ansattes eksterne styreverv. Ansatte skal påse at det ikke gjennom eie av aksjer oppstår konflikt mellom egne interesser og forvaltningen av statens andeler eller Petoro AS sine interesser. Ledende ansatte (administrerende direktør og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør) tillates ikke å ha aksjer i rettighetshaverselskaper. 

Petoro avlegger særskilt regnskap for SDØE-porteføljens transaksjoner som inngår i statsregnskapet.  Kontantstrømmer som genereres fra porteføljen, overføres til statens egne konti i Norges Bank. 
 
 

Selskapskapital og utbytte

Petoro AS har en aksjekapital på 10 millioner kroner og er heleid av Den norske stat. Staten garanterer for selskapets forpliktelser. Aksjeselskapets egne driftskostnader dekkes av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Driftstilskuddet presenteres som driftsinntekt i aksjeselskapets regnskap. Selskapet mottar tilskudd til å dekke kostnadene og deler ikke ut utbytte. Aksjene i selskapet er ikke omsettelige og kan ikke overdras.

Likebehandling av aksjeeiere 

Aksjene i Petoro AS eies av staten og selskapet har ingen personlige aksjonærer. 

Staten har en felles eierskapsstrategi for å maksimere den samlede verdien av sine eierinteresser i Equinor ASA og statens egne olje- og gassinteresser. Med dette som utgangspunkt forestår Equinor ASA avsetningen av statens petroleum nedfelt i egen avsetningsinstruks vedtatt i Equinor ASA sin generalforsamling. Staten har gjennom Petoro AS vedtekter, petroleumslovens kapitel 11 og avsetningsinstruksen for Equinor ASA, tillagt Petoro ansvaret for å påse at Equinor ASA utfører sine oppgaver i samsvar med denne instruksen. 

Det er forretningsmessig taushetsplikt for den informasjonen Petoro mottar knyttet til sin overvåking av Equinor ASA sin avsetning og i arbeidet med budsjett og regnskap som gjelder avsetningen av statens petroleum. Selskapets etiske retningslinjer understreker at mottakere av slik konfidensiell informasjon kun skal benytte informasjonen til det den er bestemt for, og skal ikke handle i Equinor ASAs verdipapirer, så lenge slike opplysninger ikke er alminnelig kjent. 

Generalforsamling

Olje- og energidepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Generalforsamling innkalles i samsvar med aksjelovens bestemmelser for statsaksjeselskaper. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni hvert år. Petroleumsloven fastsetter retningslinjer for saker som skal behandles av selskapets generalforsamling. Eierbeslutninger og vedtak foregår på generalforsamlingen som også velger selskapets eksterne revisor. 

Valg av styremedlem

Selskapet er underlagt statens prosedyrer for valg av styremedlemmer. Styremedlemmene utpekes av generalforsamlingen som også fastsetter honorar for samtlige medlemmer av styret. Ansattes representanter til styret velges for to år av gangen av og blant de ansatte. 

Styrets sammensetning og uavhengighet 

Petoros styre har syv medlemmer, hvorav fem velges av generalforsamlingen og to velges av og blant selskapets ansatte. I styret er det fire kvinner. Valgperioden er to år. Styrets medlemmer har ingen forretningsmessige avtaler eller øvrige økonomiske relasjoner med selskapet utover den godtgjørelse generalforsamlingen fastsetter for styret, samt ansettelsesavtaler for ansattes representanter. Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige av eier.

Styret vurderer sin sammensetning med hensyn til kompetanse, kapasitet og mangfold til å være hensiktsmessig for oppfølging av selskapets mål og oppgaver. Det enkelte styremedlem og styret som kollegium søker på ulike vis å styrke sin kompetanse løpende. Dette skjer ved deltakelse på kurs og konferanser og ved generelt å oppdatere seg innenfor virksomheten.

Styrets arbeid

Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet, herunder å sikre at hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer er på plass og for å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet. Styrets arbeid baseres på instruks som beskriver styrets ansvar og saksbehandling. I 2020 ble det avholdt 8 styremøter. 

Som vedlegg til ”Instruks for Styret” har styret fastsatt ”Utfyllende bestemmelser for hvilke saker som skal behandles av styret”. For styrets arbeid er det etablert en årsmøteplan med vekt på behandling av tidsaktuelle forretningstema, oppfølging av strategi, budsjetter og kvartalsresultater. Som et sentralt virkemiddel i resultatoppfølgingen benytter styret måling mot etablerte mål. 

Styret behandler store investeringsbeslutninger innenfor SDØE-porteføljen, oppfølgning og behandling innen virksomheten i interessentskap og av overvåking av avsetningen, herunder vurdering av det totale risikobildet. Styret har valgt å organisere arbeidet knyttet til godtgjøringsordninger i et underutvalg sammensatt av to av styrets aksjonærvalgte medlemmer hvorav den ene er styrets nestleder.  Det er ikke etablert andre underutvalg. Ved habilitetsspørsmål er det praksis at styremedlem fratrer styrets behandling. Habilitet er fast punkt på dagsorden for styrets møter og saksbehandling.  

Styret gjennomfører årlig en egenevaluering som innbefatter en vurdering av eget arbeid og arbeidsform samt samarbeidet med selskapets ledelse. Egenevaluering for 2020 er gjennomført. Styret har gjennomgått selskapets samfunnsansvar, forretningsetiske retningslinjer og instruks for styret. 

Risikostyring og intern kontroll

Risikostyring i Petoro er en kontinuerlig prosess der ledelsen og styret identifiserer og prioriterer relevante risikoer for Petoros måloppnåelse. Styret foretar årlig en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og internkontroll. I denne gjennomgangen legger styret vekt på hvilke risikoer og muligheter Petoro kan påvirke gjennom egne tiltak innenfor de rammene selskapet disponerer. De viktigste operasjonelle risikoene følges opp i styringskomiteene i prioriterte interessentskap.  Selskapet arbeider kontinuerlig med risikostyring i tråd med prinsipper for helhetlig styring og utviklingen i selskapets risikobilde. 

Identifikasjon og håndtering av risikoforhold og risikoeksponering er en del av Petoros forretningsprosesser. Selskapet arbeider med risikostyring for å håndtere de forhold som vil kunne påvirke selskapets evne til å nå fastsatte mål og gjennomføre valgte strategier, samt de forhold som kan påvirke selskapets evne til å avlegge korrekt regnskap. Risikostyring er integrert i Petoros målstyringssystem. I 2020 ble klimarisikoen tydeliggjort i selskapets virksomhetsstyring. 

Selskapets internkontroll skal sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets styringsmodell og at myndighetspålagte krav følges. Internkontroll inngår som en integrert del av Petoros ledelsesprosesser og skal sikre at integritet og fullstendighet vurderes for all styringsinformasjon, samt at styringssystemet er effektivt.

Rammeverket for internkontroll er utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder:
  • Målrettet og kostnadseffektiv drift 
  • Pålitelig regnskapsrapportering 
  • Overholdelse av gjeldende lover og regler

Petoro har etablert retningslinjer for å legge til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling er også inntatt i selskapets forretningsetiske retningslinjer. Varslere som ønsker å bevare sin anonymitet eller som av andre grunner ikke ønsker å ta opp saken med overordnet kan varsle direkte til internrevisor. Selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer klargjør prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og ansattes adferd.

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret. Styret fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter godtgjørelse til de andre medlemmer av selskapets ledelse. Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Petoro er i samsvar med rammer gitt i “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” gjeldende fra 13. februar 2015. Ledergruppen besto i 2020 av 7 personer, inkludert administrerende direktør. Faktisk godtgjørelse er nærmere beskrevet i note til årsregnskapet.

Informasjon og kommunikasjon

Styret i Petoro har fastlagt en kommunikasjonsstrategi som skal sikre at det er en åpen dialog både innad og utad slik at selskapets ansatte og øvrige interessegrupper får god informasjon om selskapets forretningsvirksomhet.

Selskapet publiserer informasjon via selskapets internettside, herunder pressemeldinger og kvartals- og helårsrapportering av selskapets resultater. Selskapets årsrapport gir en fyldig beskrivelse av selskapets virksomhet, i tillegg til årsregnskap og styrets årsberetning.  Styrets redegjørelse for selskapets samfunnsansvar inngår i selskapets årsrapport.

Revisor

Riksrevisjonen er ekstern revisor for SDØE-porteføljen i henhold til Lov om Riksrevisjonen. Riksrevisjonen kontrollerer at selskapets forvaltning av porteføljen er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og reviderer årsregnskap for SDØE-porteføljen. Basert på denne gjennomgangen avgir Riksrevisjonen uttalelse i avsluttende revisjonsbrev. 

I tillegg har styret engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon. PwC utfører finansiell revisjon av porteføljens regnskap og avgir en uavhengig uttalelse om hvorvidt årsregnskapene etter regnskapsprinsippet og kontantprinsippet, er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge samt lov, forskrifter og regler for statlig regnskapsførsel i samsvar med kontantprinsippet. Revisjonsoppdraget omfatter både finansiell revisjon og funksjon som Petoro AS internrevisor. Selskapet gjennomfører i denne rollen revisjon av internkontrollsystemene i henhold til instruks og årlig plan godkjent av styret. Internrevisor ivaretar funksjonen i selskapet for mottak av varsler. 

KPMG AS er valgt av generalforsamlingen som ekstern revisor for Petoro AS.