Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Introduksjon til virksomheten

Breidablikk. Illustrasjon: Equinor

Petoro AS

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. Ved utgangen av året hadde selskapet 64 ansatte. 
organisasjonskart2020
Olje- og energidepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet. Petoros organisasjon er som vist i figuren over.

Nøkkeltall for Petoro AS

202020192018
Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner)*288287280
Antall ansatte 31.12646564
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt)62,862,964,2
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)**37 3738
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner)**1,711,711,64
Konsulentandel av administrasjonstilskudd (prosent)192016
IKT utgifter (millioner kroner)303533
Utgifter til lokalleie inkl. felleskostnader10,710,811,2
*   eksklusiv merverdiavgift
** Lønn i note 3 ekskl. avsetning avtalt ett års etterlønn samt lønn og pensjon for to måneders gjenværende oppsigelsestid i 2021 for tidligere administrerende direktør

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2020 besto porteføljen av 194 utvinningstillatelser, 36 produserende felt og 16 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 13 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. 

SDØE-porteføljen representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver og ga en kontantstrøm på 59 milliarder kroner i 2020.

Nøkkeltall for SDØE

202020192018
Netto kontantstrøm (i millioner kroner)58 71196 184119 666
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP)108 940153 395177 431
Produksjonskostnader (millioner kroner) (NGAAP)14 07413 69017 440
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP)47 75495 647114 210
Investeringer (i millioner kroner) (kontant)27 60126 33122 555
Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)374349370
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)9898113
Produksjon - total (tusen fat o.e./dag)9889641 084
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)5 0455 3355 544
Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)204016
Reservetilgang (millioner fat o.e.)7214262
Oljepris (USD/fat)406571
Oljepris (NOK/fat)376572573
Gasspris (NOK/Sm3)1,251,922,17