Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelses­kommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2020 besto porteføljen av 194 utvinningstillatelser, 6 færre enn ved inngangen til året. I januar 2020 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2019) hvor 14 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. Det ble i løpet av 2020 tilbakelevert 20 utvinningstillatelser.  

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2020.

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 15. desember 2020 var SDØEs bevilgning til investeringer1 28,0 milliarder kroner. Bevilgning til driftsresultat2 var 60,2 milliarder kroner.  Bevilgning til renter av statens kapital3 var 2,5 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Equinor som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom avsetningsinstruks gitt av Olje- og energidepartementet. 

Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter på 113,7 milliarder kroner i 2020 mot 153,0 milliarder kroner i 2019. Inntektene er i stor grad påvirket av lavere gass- og væskepriser i 2020, delvis motvirket av høyere oljesalg. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 27,6 milliarder kroner og driftsutgifter på 28,0 milliarder kroner. Utbetalinger i 2019 knyttet til investeringer var 26,3 milliarder kroner og til drift 30,5 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutviklingsutgifter. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 22,4 milliarder kroner i 2020 mot 22,7 milliarder kroner i 2019. 
1Kap/post 2440.30
2Kap/post 5440.24
3Kap/post 5440.80
Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE var 59 milliarder kroner i 2020, 37 milliarder kroner lavere enn i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser på gass og væske, delvis motvirket av økt væskeproduksjon som følge av at Johan Sverdrup fase 1 startet opp i oktober 2019, samt en positiv endring i arbeidskapital.

Total produksjon var 988 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 24 kboed sammenlignet med forrige år. 

Gassproduksjonen var på 98 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er på nivå med fjoråret. Troll hadde et høyere gassuttak på grunn av prisoptimalisering enn i 2019, men dette ble utlignet av lavere produksjon fra særlig Snøhvit som følge av brannen i slutten av september, og fra Åsgard. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 1,25 mot 1,92 NOK per Sm3 forrige år. 

Væskeproduksjonen var 374 kboed, 24 kboed (7 %) høyere enn forrige år. Økningen skyldes oppstarten av Johan Sverdrup i slutten av 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt produksjonen med 51 kboed (14 %), i hovedsak som følge av naturlig produksjonsfall på flere felt samt redusert produksjon for de feltene som er omfattet av regjeringens reviderte produksjonstillatelser. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 40 mot 65 USD per fat forrige år. Prisfallet i USD ble delvis motvirket av svekket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 376 mot 572 NOK per fat forrige år. 

Påløpte kostnader til investeringer var 28 milliarder kroner, i underkant av 1 milliarder kroner høyere enn året før. Økningen i investeringer skyldes i hovedsak økt boreaktivitet på flere felt sammenlignet med forrige år. Utbyggingsinvesteringer er redusert grunnet ferdigstillelsen av Johan Sverdrup fase 1 i 2019.

Årsresultatet i 2020 var 48 milliarder kroner, 49 milliarder kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere inntekter som følge av reduserte priser på olje og gass, og nedskrivning av anleggsmidler i 1. og 4. kvartal. Reduksjonen ble delvis motvirket av økt oljeproduksjon fra Johan Sverdrup.

Produksjonskostnadene endte på 14 milliarder kroner, 0,3 milliarder høyere enn forrige år. I 2019 ble imidlertid produksjonskostnadene redusert med 1,3 milliarder som følge av endelig forlik i COSL-saken. Det betyr at kostnadene i 2020 sammenlignet mot 2019 i realiteten ble redusert med 0,9 milliarder kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte elektrisitetskostnader, samt noe lavere vedlikeholdskostnader i forbindelse med prioriteringer gjort som følge av covid-19.

Bokførte eiendeler var 256 milliarder kroner per 31. desember 2020. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg, samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 151 milliarder kroner. Samlet gjeld utgjorde 105 milliarder kroner, hvorav 84 milliarder var relatert til estimat for fremtidige fjerningsforpliktelser.

Ved utgangen av 2020 var porteføljens forventede totale gjenværende reserver 5 045 millioner fat o.e., en nedgang på 290 millioner fat o.e. i forhold til utgangen av 2019. Det ble produsert 362 millioner fat o.e. i 2020. Reservetilveksten på 72 millioner fat o.e. kom først og fremst fra beslutningen om å bygge ut Breidablikk. Dette gir en reserveerstatningsgrad for 2020 på 20 prosent mot 40 prosent i 2019.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Resultatet av revisjonen vil bli rapportert innen 1. mai 2021. 

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC avgir revisoruttalelse til styret i Petoro AS om årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet i henhold til internasjonale revisjonsstandarder. PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
signaturer