Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter

Årets bevilgning til driften av Petoro AS eksklusiv merverdiavgift er 288 millioner kroner. Beløpet er inntektsført som offentlig tilskudd fra den norske stat. 

Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til tjenester i forbindelse med forhandlingsledelse i SDØE-porteføljen.

 

Note 2 - Utsatt inntekt

Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 1,4 millioner kroner i 2020, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 2,3 millioner kroner, ref. note 4.
 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

Lønnskostnad (Alle tall i NOK tusen)20202019
Lønn 1)111 788107 300
Styregodtgjørelse1 8561 906
Styreansvarsforsikring (gjelder hele styret)105105
Arbeidsgiveravgift15 70615 769
Pensjonskostnader (se note 11)32 56933 574
Andre ytelser3 443 3 621
Sum165 467162 275
1) Inkluderer avsetning på 4,6 millioner kroner for avtalt ett års etterlønn samt gjenværende lønn og pensjon for gjenværende oppsigelsestid på 2 måneder i 2021 for Grethe K. Moen.
Antall ansatte per 31.126465
Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.1211
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt62,862,9
Petoro-note3-nor-v2
  1. Fastlønn består av grunnlønn og feriepenger.
  2. Kontantgodtgjørelse er variabel lønn. Dette inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
  3. Andre skattepliktige ytelser inkluderer bilgodtgjørelse samt mindre godtgjørelser for nyhets- abonnement og telefon. Inngår ikke i feriepenge- og pensjonsgrunnlaget
  4. Kostnadsført pensjon representerer årets premie i innskuddsbasert ordning og beregnede kostnader for den samlede forpliktelse knyttet til ytelsespensjon for ledere som omfattes av denne. Kun Grethe K. Moen var omfattet av ytelsespensjon i 2020.
  5. Grethe K. Moen sluttet som administrerende direktør i august 2020. I tillegg til hennes utbetalte årslønn i 2020 som vist i tabell over ytelse til ledende personer, er det i regnskapet for 2020 avsatt kostnader for et års etterlønn i tråd med hennes ansettelsesavtale om etterlønn utover oppsigelsestiden samt lønn og pensjonskostnader til gode for gjenværende oppsigelsestid på 2 måneder i 2021, til sammen 4,6 millioner kroner.  
  6. Konstituert administrerende direktør fra 7.09.2020. Fastlønn inkluderer fungeringstillegg samt kontantgodtgjørelse som kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon beregnet basert på aktuarmessige forutsetninger og pensjonsgivende inntekt.
  7. Lønnsgodtgjørelse til og med 30.09.2020  
  8. Lønnsgodtgjørelse fra 10.08.2020

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro AS har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og viser til moderasjon med hensyn til total kompensasjon i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere innenfor vedtatte rammer.

Hovedprinsippene for godtgjørelse 
Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende med hensyn til total kompensasjon inkludert selskapets pensjonsordninger. Samtidig skal hensynet til moderasjon ivaretas.

Samlet vederlag til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Lønn i en referansegruppe bestående av relevante selskap i petroleumsindustrien skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro AS har ordning for variabel lønn for å fremme oppnåelse av selskapets mål. Prinsipp og rammer for variabel lønn er fastsatt av styret og forankret i “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”. Ordningen gjelder alle ansatte inklusiv administrerende direktør med samme prosentsats.

Styret fastsetter variabel lønn i henhold til vurdert måloppnåelse innenfor rammen på maksimalt 10 prosent av grunnlønn. Målene som inngår i vurdering av variabel lønn består av et utvalg kvantitative mål knyttet til operasjonelle og finansielle aktiviteter, samt mål knyttet til selskapets prioriterte aktiviteter. Målene skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som ledelsen kan påvirke og fastsettes med utgangspunkt i selskapets strategi og risikobilde, samt føringer gitt i Oppdragsbrev fra Olje- og energidepartementet. 

For 2020 inngikk følgende mål i vurderingen av variabel lønn; Alvorlige hendelser (frekvens), væskeproduksjon (kboed), prosjektfremdrift (milepæler), samt konkrete mål og milepæler knyttet til implementering av ny organisasjon, forbedring av boreffektivitet, digitalisering, overvåking av avsetningsinstruksen gitt Equinor ASA og skifte av regnskapsleverandør for SDØE. Variabel lønn for 2020 ble behandlet av styret etter at årsregnskapet var utarbeidet. Det er i regnskapet for 2020 avsatt 2,5 prosent for variabel lønn for året. 

Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro AS.

Petoro AS har en innskuddsbasert pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Ordningen ble innført 01.01.2016. Petoro AS har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og andre ansatte med mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år) per 01.01.2016. For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for øvrige ansatte.

Pensjonsalder til administrerende direktør var 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjaldt en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder for administrerende direktør. Det var inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. Administrerende direktør fratrådte sin stilling med effekt fra september 2020. Kostnader knyttet til avtale om etterlønn er avsatt i regnskapet for 2020. 

Øvrige ledende ansatte omfattes av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro AS fremover verken har ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av innskuddspensjon for disse (i henhold til lov om innskuddspensjon). Intern aldersgrense i Petoro er 70 år.

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. I 2020 ble lønnsvurderingen av ledere gjennomført i 4. kvartal.

Note 4 - Varige driftsmidler

Alle tall i tusen kronerFast inventarDriftsløsøreIKTSum
Anskaffelseskost 01.01.204 9799 00440 33154 314
Tilgang driftsmidler-1 369-1 369
Avgang driftsmidler/utrangering----
Anskaffelseskost 31.12.204 97910 37340 33155 683

Akk. avskrivninger 01.01.204 5988 71037 32350 631
Tilbakeført akkumulert avskrivning----
Årets avskrivninger542441 9972 295
Akk. avskrivninger 31.12.204 6528 95439 32052 926

Bokført verdi 31.12.203271 4191 0112 757
Økonomisk levetidLeiekontraktens løpetid3/5 år3 år
AvskrivningsplanLineærLineærLineær
Operasjonelle leasing kontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år.

Note 5 – Finansposter

Alle tall i tusen kroner20202019
Finansinntekter
   Renteinntekter2 3954 383
   Valutagevinst agio145159
Finanskostnader
   Rentekostnader--
   Valutatap disagio1361324
Netto finansresultat1 1794 218

Note 6 - Investering i datterselskap

Selskap
(Alle tall i tusen kroner)
Anskaffelses-tidspunktForretnings- kontorEierandelStemme- andelEgenkapital ved avvikling
Petoro Iceland AS11.12.2012Stavanger100 %100 %4 236
Petoro AS mottok i 2012 2 millioner kroner i tilskudd, som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet ble ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0. Selskapet ble avviklet i 2020 og tilskudd for aksjekapitalen er tilbakeført Olje - og  energidepartementet i 2020.
 

Note 7 - Andre fordringer

Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og merverdiavgift til gode.
 

Note 8 - Bankinnskudd

Bankinnskudd er totalt 248 millioner kroner, herav bundne skattetrekksmidler på 8 millioner kroner og midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser på 197 millioner kroner. 
 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.2020 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.
 

Note 10 - Egenkapital

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)AksjekapitalAnnen EKSum
Egenkapital 01.01.202010 00013 97323 973
Årets resultat3 9763 976
Egenkapital 31.12.202010 00017 94927 949

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har en overgangsordning for ansatte som hadde mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder per 01.01.2016. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.

 
Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)20202019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening14 21614 859
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen7 844 8 539
Avkastning på pensjonsmidler-4 488-4 568
Resultatført estimatavvik5 9096 340
Arbeidsgiveravgift1 8191 910
Pensjonskostnad ytelse25 30027 080
Pensjonskostnad innskuddsordning7 2696 494
Sum pensjonskostnad32 56933 574
Balanseført pensjonsforpliktelse20202019
Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12364 999347 514
Pensjonsmidler til markedsverdi-128 106-114 751
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift236 893232 763
Ikke resultatført estimatavvik-51 507-57 110
Balanseført pensjonsforpliktelse185 386175 653
Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Petoro AS har avsatt egne midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser, ref. note 8. 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.
 
20202019
Diskonteringsrente1,70 %2,30 %
Forventet avkastning på fondsmidler2,70 %3,80 %
Forventet lønnsregulering2,25 %2,25 %
Forventet pensjonsøkning0,00 %0,50 %
Forventet G-regulering2,00 %2,00 %

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger. 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor

Selskapets valgte revisor er KPMG AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av finansregnskap utgjorde 0,3 millioner kroner i 2020. Videre er det kostnadsført konsulenttjenester fra KPMG på 0,7 millioner kroner knyttet til opplæring i ny digital samhandlingsløsning. 

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å utføre finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 0,8 millioner kroner for finansiell revisjon og 0,8 millioner kroner for intern revisjon i 2020. Videre er det kostnadsført fakturerte tjenester fra PwC for revisjon av interessentskap for til sammen 2,4 million kroner.

 

Note 14 - Leieavtaler

Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Petoro AS har valgt å utøve den siste opsjonen i leiekontrakten fra 2021. Gjenstående varighet av leiekontrakten er nå 5 år. Årets leiekostnad utgjør 10,7 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.
 

Note 15 - Vesentlige avtaler

Petoro AS har avtale med Azets Insights AS (Azets) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2020 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 2 års forlengelse. Kostnadsført regnskapshonorar til Azets i 2020 for regnskapsføringen av SDØE utgjorde 10,7 millioner kroner. 

Petoro AS har avtale med TietoEVRY ASA om levering av IT driftstjenester for kontorstøtte, administrative og petroleumstekniske løsninger samt konsulentbistand. Avtalen gjelder fra 01.01.2017 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 1+1 års forlengelse. Kostnadene under IT driftsavtalen for 2020 var 9,5 millioner kroner.
 

Note 16 - Nærstående parter

Equinor ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner i 2020 mellom Equinor ASA og Petoro AS. Petoro AS har vært forhandlingsleder for enkelte felt knyttet til SDØE-porteføljen hvor Equinor ASA er operatør, ref. note 1.