Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Unntaksår - men fortsatt solide inntekter fra SDØE

Kjell Morisbak Lund.  Foto: Elisabeth Tønnessen
2020 har vært et historisk utfordrende år. Nær hele verdenssamfunnet har blitt rammet av covid-19-pandemien, noe vi i en globalisert verden aldri har opplevd før. Dette har lammet helt sentrale samfunnsstrukturer som vi i et moderne samfunn tar for gitt, og da særlig når det gjelder alt som omhandler mobilitet av mennesker. Selv om ulike land har håndtert pandemien forskjellig, har verdenssamfunnet funnet en vei gjennom smitte og nedstenging, og på den måten klart å opprettholde kritiske funksjoner. God beredskap har også bidratt til å opprettholde sentral infrastruktur, ikke minst innen energiforsyning.

Prisene på petroleumsprodukter falt dramatisk i første halvår, noe som først og fremst skyldtes en kraftig etterspørselssvikt som en konsekvens av pandemien. Vi opplevde noe så dramatisk som negative priser for olje noe som rystet vår bransje. For å stabilisere det globale markedet innførte OPEC produksjonsreguleringer for sine medlemsland. I Norge fulgte regjeringen opp OPECs initiativ ved å innføre produksjonsbegrensninger fra en rekke felt på norsk sokkel. Samlet sett bidro dette til at prisene i løpet av høsten stabiliserte seg på et noe høyere nivå, og dermed økte inntektene mot slutten av året. I tillegg fikk gassprisene i Europa et betydelig løft helt på tampen av året, noe som bidrar til en god start på 2021. De kraftige endringene i etterspørselen vil imidlertid mest sannsynlig også sette sitt preg på de kommende årene, og det internasjonale energibyrået IEA anslår at etterspørselen tidligst vil være tilbake på pre-covid-19 nivå i 2023. 

Fra Petoro sitt ståsted er det gledelig å se at selv i økonomisk lavkonjunktur bidrar SDØE-porteføljen med betydelige inntekter til Norge. Inntektene fra SDØE i 2020 er anslått til hele 50 prosent av statens samlede inntekter fra petroleumsnæringen, og resultatene viser at porteføljen er robust mot lave priser i olje- og gassmarkedene. Sammenlignet med et normalår understreker dette betydningen av inntektene fra statens eierandeler for den norske økonomien, og konkurransekraften sammenlignet med andre olje- og gassproduserende regioner.

For å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen la regjeringen i april i fjor fram en omfattende tiltakspakke, ikke minst for å sikre tilgang på oppdrag for en hardt presset leverandørindustri. Dette målrettede grepet har gitt betydelige incentiver til å realisere flere prosjekter på norsk sokkel, mange av disse i SDØE-porteføljen. Samlet sett bidrar dette til å kunne beholde et høyt produksjonsnivå i mange år fremover, med den store betydningen det vil ha for norsk økonomi. Investeringsnivået på norsk sokkel er opprettholdt, som viser at tiltakspakken virker. Petoros oppgave er å bidra til at verdiskapingen fra disse prosjektene blir størst mulig, samtidig som de gjennomføres på en sikker og god måte.

Med flere nye store prosjekter i utvikling er det lett å glemme at eksisterende felt i porteføljen representerer store verdier, betydelig større enn fra nye prosjekter. På de aller fleste av disse såkalte modne feltene i vår portefølje pågår det arbeid for videreutvikling, hvor Snorre er et av disse som i 2020 startet opp ny produksjon. På feltet er det nå satt i drift en undervannsutbygging som representerer det største prosjektet for økt utvinning på norsk sokkel, og som gir tilleggsreserver på størrelse med et Goliat-felt. Etter de opprinnelige planene skulle Snorre-feltet allerede vært nedstengt, men etter betydelig arbeid over flere år med store bidrag fra Petoro får Snorre nå 25 års lengre levetid. Det er flere felt i SDØE-porteføljen som har godt potensiale for videreutvikling.

Gigantfeltet Johan Sverdrup hadde i 2020 sitt første fulle produksjonsår, og har fra første dag produsert langt bedre enn forventet med en imponerende stabil produksjon. Samtidig bidrar innovative digitale løsninger til sikrere drift og større lønnsomhet.  Produksjonskapasiteten forventes å øke fra 500 000 til 600 000 fat per dag og det er 100 000 fat mer enn det som ble lagt til grunn ved oppstart. Når vi i tillegg kan vise til at Johan Sverdrup er et av våre felt med svært lavt klimagassutslipp, illustrerer det vår evne til å være både forbedringsorientert og fremtidsrettet. 


 
Petoros visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel hvor en viktig del av vårt arbeid er rettet mot å bidra til industrielle forbedringer som kommer hele porteføljen til gode. Dette er gjenspeilet i vår strategi som springer ut av oppgaven med å bidra til høy sikkerhet, bærekraftige løsninger og høyest mulig verdiskaping. Resultatene i 2020 har vist at potensialet for forbedringer i porteføljen fortsatt er stort, det være seg den uakseptable utviklingen i antallet alvorlige sikkerhetshendelser, omfanget av klimagassutslipp fra våre aktiviteter og produktiviteten i våre kjerneprosesser, så som boring og reservoaranalyser.

Som nest største rettighetshaver på norsk sokkel har Petoro et unikt utgangspunkt for å kunne påvirke utviklingen på alle disse områdene. En fellesnevner for forbedring er å ta i bruk digitale løsninger, og Petoro har over flere år vært en aktiv pådriver for dette. Vi har hatt særlig stor oppmerksomhet på å skape et forbedringsdriv, øke forståelsen av at endring av arbeidsprosesser ikke kommer av seg selv, samt at deling av mer data blir prioritert. I tillegg har vi målrettet innsatsen mot utvikling av neste generasjons arbeidsprosesser innen reservoarstyring.

 

5000 brønner på 50 år

Fjorårets boreaktivitet var på et høyt nivå med 180 borede brønner, deriblant brønn nummer 5000 på norsk sokkel, boret av ConocoPhillips på Eldfisk. For å realisere de forventede reserver på eksisterende felt må det bores mer enn 1000 nye brønner, kun i SDØE-porteføljen. Boreeffektivitet er viktig i en situasjon hvor tiden jobber mot oss.
 

HMS

Petoro har en viktig oppgave med å se til at operatørene ivaretar sikkerheten i porteføljen på en god måte, den såkalte påseplikten. De alvorlige sikkerhetshendelsene i 2020 er nok engang viktige påminnelser om at vi er del av en industri med sikkerhetsrisiko, og som hele tiden må jobbe for å redusere til et minimum. Vi er ikke der vi skal være, og Petoro vil fortsatt være en aktiv partner i lisensene for å bidra med det vi kan for å følge opp på forventningene om null skader på menneske, miljø og materiell, og for å understøtte retningen som er satt både av Petroleumstilsynet og operatørene.  
 

Klima

Norsk olje- og gassnæring presenterte i 2020 et veikart for å redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030. Prising av CO2-utslipp har vist seg som et godt virkemiddel og har bidratt til at norsk sokkel har relativt lave utslipp sammenlignet med andre regioner. Bare de siste par årene er det satt i gang modning av en lang rekke tiltak for å redusere utslippene. Regjeringens nylig fremlagte klimamelding der det foreslås en stegvis økning av den totale CO2-prisen, vil bidra ytterligere til å nå målsettingene, men også forventninger om ytterligere reduksjoner. En slik tilnærming som gir selskapene forutsigbarhet bidrar til å forenkle beslutningsprosesser når det gjelder klimareduserende tiltak. 

Petoro har, helt siden oppstarten i 2001 hatt som uttalt mål å bidra til bærekraftig utvikling. Vi arbeider kontinuerlig i lisensene for å sikre gode klimaeffektive prosjekter. Elektrifisering av installasjonene er det aller største og viktigste bidraget for å kutte utslipp fra produksjonen, og dermed kutte klimagassutslipp i Norge. Samtidig ser vi på mulighetene til å utvikle helt utslippsfrie verdikjeder. Dette vil være avgjørende for å kunne levere nullutslippsgass fra produksjonsleddet som på sikt vil gi mulighet for å konvertere naturgass til andre lavkarbon-produkter. Dette forutsetter tilgang på CO2-fangst og lagring, noe det nå satses stort på blant annet gjennom Langskip-prosjektet. Lavkarbon-produkter som hydrogen og ammoniakk, samt teknologiutvikling innen karbonfangst og lagring vil være viktige verktøy for å kunne avkarbonisere tunge sektorer som transport, fly- og skipsfart.

Petoro har de siste årene investert om lag 20 milliarder årlig i prosjekter. Når vi tar en investeringsbeslutning, er det avgjørende å sørge for en god håndtering av klimarisiko. Dette gjør vi ved å sikre at klimagassutslipp og tilhørende kostnader og forventninger til fremtidig etterspørsel av olje og gass inngår i beslutningsgrunnlaget for investeringene. 

Våre energiressurser spiller en viktig rolle for forsyningssikkerheten av energi til Europa, særlig innen industri og transport. Realisering av våre energiressurser forutsetter lønnsomhet. Dette krever fortsatt satsing på teknologiutvikling og forskning slik at vi i fremtiden vil være en avgjørende brikke i utviklingen av lavkarbonsamfunnet.
Grethe K. Moen
Kjell Morisbak Lund
Konstituert administrerende direktør, Petoro AS