Årsrapport for SDØE og Petoro 2020
Last ned rapport     |     petoro.no

Årets aktiviteter og resultater

Det vises til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2020”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse. 
Troll A med Troll fase 3 modul august 2020. Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa / Equinor

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med utgangspunkt i porteføljen, og i samspill med øvrige aktører på norsk kontinentalsokkel, i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. 

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2020.”    

Styringsparametere: Volumtall. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik.

Total produksjon var 988 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 24 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. 

Gassproduksjonen var på 98 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er på nivå med fjoråret. Som følge av prisoptimalisering hadde Troll et høyere gassuttak i 2020 året før, men dette ble utlignet av lavere produksjon fra særlig Snøhvit som følge av brannen i slutten av september, og fra Åsgard.

Væskeproduksjonen var 374 kboed, 24 kboed (7 %) høyere enn forrige år. Økningen skyldes oppstarten av Johan Sverdrup i slutten av 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt produksjonen med 51 kboed (14 %), i hovedsak som følge av naturlig produksjonsfall på flere felt samt redusert produksjon for de feltene som var omfattet av regjeringens reviderte produksjonstillatelser.

Utover ordinær lisensoppfølging der operatør og partnere fastlegger produksjonsmål og operatør utfordres på avvikshåndtering og kompenserende tiltak, har Petoros innsats i 2020 vært spesielt rettet mot å ferdigstille nye brønner og gjennomføre planlagte boreprogram. Dette er viktige virkemidler for å øke produksjonen fra SDØE-porteføljen. 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til effektiv drift.”   
Styringsparametere: Utvikling i driftskostnader med beskrivelse av avvik.

Effektivisering av felt i drift har også i 2020 vært en viktig del av Petoros arbeid. Selskapet har vært en pådriver for effektivisering og kostnadsreduksjoner spesielt innenfor området boring og brønn, samt drift- og vedlikehold.  

Petoro har oppmerksomhet på utviklingen i produksjonskostnader, herunder kostnader til drift og vedlikehold av felt og infrastruktur. Justert for avsetning for og påfølgende forlik i COSL-saken var produksjonskostnaden stabil fra 2018 til 2019, mens den falt noe i 2020 hovedsakelig grunnet lavere elektrisitetspriser. Petoro følger opp kostnader og effektiviseringstiltak, blant annet ved bruk av benchmark-analyser.   

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Selskapet har over tid fulgt utviklingen i boreeffektivitet på ti faste installasjoner på fem utvalgte felt i porteføljen. For 2020 ble antallet brønner fra de faste installasjonene redusert sammenlignet med tidligere år. Årsaken til dette er at flere boreanlegg i store deler av året ikke har vært tilgjengelige for boring av nye brønner, dette dels på bakgrunn av prioritering av annen aktivitet som større prosjekter og brønnvedlikehold og som konsekvens av tekniske utfordringer. Petoro har i løpet av 2020 etablert et veikart for økt boreeffektivitet for å øke boretakt og redusere kostnad per brønn. 

Digitalisering er et viktig virkemiddel for effektiv drift og økt konkurransekraft. Petoro har derfor vært en pådriver for bred implementering på tvers av SDØE-porteføljen, samt etablering og oppfølging av planer på utvalgte felt. Bred implementering av nye arbeidsprosesser og tilhørende gevinstrealisering går fremover, men utviklingen går senere enn forventet. Innen boring har selskapet identifisert konkrete forbedringsmuligheter og foreslått disse i utvalgte interessentskapene. Videre deltar selskapet aktivt i utvalgte industrifora med særlig fokus på deling av data. Petoro har også jobbet for effektiv tilgjengeliggjøring av myndighetsdata til partnere. I tillegg har selskapet gjennom strategisk samarbeid med Schlumberger, rettet spesiell innsats mot å øke kvalitet og effektivisere arbeidsprosesser innen reservoarmodellering. 

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.”  
Styringsparametere: Alvorlige hendelser og CO2-utslipp. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik. 

Den mest alvorlige hendelsen i 2020 var brannen på Melkøya, som også har medført en lengre nedstengning. Alvorlig hendelsesfrekvens, definert som antall faktiske og potensielle tilløp til alvorlige hendelser per million arbeidstimer, er fremdeles for høy. Det var i 2020 totalt 26 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, som gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,9, om lag på nivå med 2019. Fallende gjenstander dominerer hendelsesbildet i antall. Personskadefrekvensen, det vil si antall personskader per million arbeidstimer ble redusert fra 3,9 i 2019 til 3,6 i 2020.

Målsettingen om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) står fast. Dette stiller krav til at næringen arbeider videre med kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået Tiltak for å begrense smittespredning av covid-19 samt håndtering av smitteutbrudd har også medført utfordringer i løpet av året. Petoro har i 2020 vært opptatt av å sette sikkerhet først og har tydelig kommunisert selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i den operasjonelle virksomheten til havs, på landanlegg og i prosjekter. Petoro har i løpet av året deltatt på flere digitale ledelsesbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt, prosjekter og landanlegg. Pandemien har medført enkelte utsettelser av planlagt vedlikehold. Dette er en risiko som vil bli fulgt opp i 2021. 

Det viktigste tiltaket for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra produksjonen på norsk sokkel er elektrifisering av installasjoner. Industrien har iverksatt en rekke initiativer for å identifisere og modne frem elektrifiseringsprosjekter. Dersom realisert, vil prosjektene gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, men også kreve store investeringer fremover. Petoro jobber for at olje- og gassindustrien på norsk sokkel fortsatt skal være ledende i å møte klimautfordringene, i tråd med de veikart og mål som industrien har satt for norsk sokkel. Petoro har i 2020 hatt stor aktivitet knyttet til modning av tiltak for elektrifisering av felt og landanlegg, med betydelig innsats knyttet til prosjektene på Snøhvit og Troll.  Petoro vil de nærmeste årene bidra til å identifisere og modne frem en rekke elektrifiseringsprosjekter og tilse at det er kvalitet i beslutningsgrunnlaget og at prosjektene oppnår en lønnsomhet som gjør at de kan besluttes i interessentskapene. 

Petoro utarbeider hvert år “Årsrapport ytre miljø” som publiseres i etterkant av årsrapporten. I rapporten fra 2019 fremgår det at utslippene av karbondioksid (CO2) fra SDØE-porteføljen var 2,97 millioner tonn, en nedgang på to prosent fra 2018. Utslipp av CO2 per produsert enhet økte imidlertid fra 7,6 kg/boe i 2018 til 8,4 kg/boe i 2019. Økningen skyldes i hovedsak lavere produksjon. Det ble i 2019 implementert total 60 nye tiltak for å redusere utslipp av CO2 fra SDØE-porteføljen. Tiltakene er forventet å gi en reduksjon i CO2-utslipp på 70 000 tonn.  
 
 

Prioriterte mål og oppgaver for 2020

Petoro skal ha særlig oppmerksomhet mot HMS-risiko, tiltak for å redusere klimagassutslipp, brønnmodning, digitalisering, kostnadsutvikling og effektiv driftspraksis på tvers av utvinningstillatelsene i SDØE-porteføljen.   

“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til gode løsninger for videreutvikling av de modne feltene med viktige milepæler i 2020.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

I tråd med Petoros strategi har selskapet i 2020 rettet spesiell innsats mot feltene Breidablikk, Heidrun, Maria, Snorre, Åsgard, Gullfaks og Grosbeak. I tillegg har brønnmodning og digitalisering blitt adressert som særskilte tema for hele feltporteføljen. 

Petoro har over flere år gjennomført eget dybdearbeid på Heidrun. I 2020 er det gjennomført egne simuleringsstudier av feltets nordlige del basert på nye reservoarmodeller. Gjennom dette arbeidet identifiserte Petoro en alternativ dreneringsstrategi som kan gi høyere utvinning. På Gullfaks og Snorre har selskapet utført egne studier for å vurdere brønnpotensialet med mulighet for flere brønnslisser som kan øke utvinningen.

I lys av skuffende produksjon etter oppstart på Maria har Petoro tatt en aktiv rolle i å identifisere tiltak for å øke produksjonen. Petoro har arbeidet med å definere en langtidsløsning for utvikling av feltet som vil bidra til å øke reservene. På Åsgard har selskapet i 2020 gjennom egne studier identifisert og konkretisert prosjekter som kan bidra til å øke utvinningsgraden opp til feltets målsetting på 60 prosent. Petoro har også utført egne studier på Troll for å vurdere effekt på oljeproduksjon av økt gassproduksjon. 

Elektrifisering inngår som en del av en helhetlig videreutvikling av de modne feltene. Elektrifisering skjer ofte samtidig med at en lisens ønsker forlenget levetid for installasjonene eller ser behov for mer kraft til for eksempel gasskompresjon, i begge tilfeller for å øke utvinning og verdi. Petoro vil fortsette å jobbe aktivt for å modne frem klimareduserende tiltak, samt sikre gode tekniske og kostnadseffektive løsninger. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak da inntektspotensialet for prosjektene reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å holde fremdrift på disse prosjektene.       
  
  
 
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til gode driftsforberedelser for prosjekter i gjennomføringsfasen.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.  

Selskapet har i 2020 hatt oppfølging av en betydelig portefølje av større utbyggingsprosjekter som er i gjennomføringsfasen, herunder Johan Sverdrup fase 2, Johan Castberg, Martin Linge og Troll fase 3. Oppfølgingen har vært rettet mot forhold som påvirker HMS-, klima- og gjennomføringsrisiko samt å sikre gode driftsforberedelser. 

Covid-19 har medført forsinkelser og økte kostnader på prosjekter i gjennomføringsfasen. Størst konsekvens har det fått på Martin Linge og Johan Castberg. Martin Linge-prosjektet har vært preget av flere og store forsinkelser. I tillegg har det vært utfordringer knyttet til brønnintegritet på forborede brønner. Petoro har ledet et prosjektteam på Martin Linge hvor selskapet sammen med operatøren vurderte brønnintegritet som resulterte i at det må bores flere nye brønner. Videre har Petoro hatt høy oppmerksomhet på prosjektet med hovedfokus knyttet til en sikker og god oppstart av feltet. For Johan Castberg har Petoro fulgt utviklingen på retting av sveisefeil tett, samt hatt høy oppmerksomhet på HMS i prosjektgjennomføringen.  

“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner redusere usikkerhet i ressurs- og reservegrunnlag for funn og felt i planleggingsfasen og helhetlige løsninger som ivaretar fremtidig fleksibilitet.”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

For nye utbyggingsprosjekt med stor usikkerhet i ressurspotensialet har selskapet gjennomført egne vurderinger. Et eksempel på dette er Grosbeak hvor Petoro har gjennomført en ekstern studie for å kvalitetssikre operatørens geologiske modell. 

Det ble i 2020 sendt inn plan for utbygging og drift (PUD) for Breidablikk. Prosjektet er en stor undervannsutbygging med 4 havbunnsrammer knyttet opp til Grane-plattformen. Utbyggingen er tidskritisk da tap av reservoartrykk kan skape utfordringer for boring av brønner utover i tid. Utbyggingen er skalerbar og robust for både oppsider og nedsider. 

Petoro har også vurdert og kommet med innspill i forbindelse med utvikling av ny utbygging på Kristin Sør.
 
 
“Petoro skal gjennom eget dybdearbeid, studier og verifikasjoner bidra til utbyggingsløsninger for realisering av nye funn.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

I SDØE-porteføljen er det et rekordhøyt antall prosjekter som skal modnes frem for beslutning innen 2022. De fremtidige prosjektene består først og fremst av videreutviklingsprosjekter og elektrifiseringsprosjekter på modne felt, men også av ett stort funn som Wisting, og noen middels store funn som Linnorm, Grosbeak, Lavrans og Peon.  

For nye felt i porteføljen knyttes Petoros innsats til vurdering av ulike utbyggingsløsninger frem mot konseptvalg. Petoro legger vekt på å velge utbyggingsløsninger som har kapasitet og utvidelsesmuligheter til å realisere hele verdipotensialet i feltet, samt gir lave utslipp av CO2. Robusthet i valg av løsninger og teknisk modenhet i beslutningsunderlag er også en viktig del av Petoros vurdering.    

Overvåking av Equinors avsetning av statens petroleum

Petoro skal overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom staten og Equinor.  

“Petoro skal overvåke avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på markedssituasjonen, potensielle interesseulikheter, samt saker av stor verdimessig betydning.”
Styringsparametere: Hvilke initiativ og aktiviteter som er gjennomført og hvilke hensyn som er lagt til grunn for selskapets prioriteringer. Hvilke resultater som er oppnådd gjennom aktivitetene og hvilke verdimessige effekter disse har hatt.  

I tråd med oppdragsbrevet har Petoro i sin risikobaserte oppfølging prioritert saker innenfor avsetning av både olje og gass. Selskapet har i denne sammenheng hatt et særlig fokus på Equinors styrings- og oppfølgingssystem når det gjelder maksimal verdiskaping og rettmessig fordeling. I 2020 har Petoro som følge av covid-19 med påfølgende volatile olje- og gasspriser, hatt særlig fokus på interessekonflikter som kan følge av markedsutfordringene.

Petoro er opptatt av at produktene blir avsatt i de markeder hvor høyest pris kan oppnås og at porteføljens fleksibilitet blir benyttet til å oppnå en høyest mulig verdiskaping. I denne sammenheng er optimal videreutvikling, regularitet, utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning for å kunne oppnå maksimal verdiskaping.  

Det har blitt gjennomført utvalgte kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen.   

Økonomistyring

“Petoro skal;

  • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE   
  • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.” 

Petoro har i 2020 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE.  

Selskapet har videre utarbeidet og fulgt opp budsjett og prognoser, vært ansvarlig for regnskapsføring gjennom ekstern regnskapsfører og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til de frister som er spesifisert i Oppdragsbrevet.  

Petoro fikk også for 2019 ren beretning fra Riksrevisjonen.  
 
 

Effektiv drift

Petoro skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Selskapet skal utarbeide operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten ved selskapets drift og som lar seg sammenligne over tid.  

“Petoro skal innrette sin utførelse av selskapets hovedoppgaver på en effektiv måte”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse. 

Petoro har som mål å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapet gjennomfører jevnlig effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak, eksempelvis gjennom forhandlinger av kontrakter for tjenester selskapet benytter, implementering og bruk av nye digitale verktøy og systemer, samt forenkling av administrative prosesser og rutiner.  

Petoros portefølje av utvinningstillatelser har økt jevnt siden selskapet ble etablert og ved utgangen av 2020 besto porteføljen av 194 utvinningstillatelser med SDØE-andeler. Selskapet har organisert lisensoppfølgingen på en effektiv måte, slik at også nye utvinningstillatelser som selskapet mottar til forvaltning inkluderes i oppfølgingen innenfor samme bemanning. Petoro har i løpet av året oppnådd kostnadsbesparelser gjennom skifte av regnskapsleverandør og revisjon av leverandøravtaler, samt forbedret og effektivisert prosesser og rutiner innen økonomi og administrasjon.     

“Petoro skal utnytte mulighetene for effektiv drift ved anvendelse av digitale løsninger og digital datadeling” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse. 

Petoro arbeider kontinuerlig med å konkretisere hvordan digitalisering kan utnyttes for å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapets mål er å redusere bruk av tid på rutineoppgaver, effektivisere rapporterings- og påseoppgaver samt forbedre selskapets påvirkningskraft gjennom bedre innsikt, analyser og beslutningsgrunnlag.  

Petoro har i 2020 videreført sitt arbeid innen digitalisering og har i løpet av året tatt i bruk nye digitale verktøy og system innenfor selskapets hovedområder, herunder implementering av nytt personalsystem og styringssystem for informasjonssikkerhet. Videre har Petoro testet og tatt i bruk nytt verktøy for analyse av undergrunn, samt videreført arbeidet med tilgjengeliggjøring av selskapets styringsinformasjon ved implementering av digitale arbeidsflater. I et år preget av tiltak for å begrense smittespredning av covid-19 har selskapets tidligere implementering og utstrakte bruk av nye samhandlingsløsninger medført stabil og effektiv drift i en situasjon med utstrakt bruk av hjemmekontor.
 
 

Verdivurdering av SDØE-porteføljen

Olje- og energidepartementet gjennomførte i 2020 en verdivurdering av SDØE med ekstern bistand.  Per 1.1.2020 er SDØE-porteføljen verdsatt til 1044 milliarder norske kroner.