Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE - Noter

Note 1 - OVERDRAGELSE OG ENDRING AV EIERANDELER


I januar 2018 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017) hvor 17 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. I 24. konsesjonsrunde juni 2018 ble 6 utvinningstillatelser tildelt med SDØE-deltakelse.  I løpet av 2018 ble det fradelt 2 utvinningstillatelser fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse og 11 utvinningstillatelser ble tilbakelevert og 2 ble solgt. I januar 2019 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2018) hvor ytterligere 14 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.

 
 

Note 2 - SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER

Alle tall i millioner kroner

Bokført pr 31.12.17

Historisk anskaff-elseskost per 1.1.18

Akkumulert avskrivning 1.1.18

Tilgang 2018

Ned-skrivning 2018

Avgang 2018

Over-føringer 2018

Av-
skrivning 2018

Bokført pr 31.12.18

Felt under utvikling

25 398

25 398

0

7 815

0

0

0

0

33 212

Felt i drift

164 518 550 580 -386 061 11 024 -1 562 -141 298 -23 067 151 071

Rørledninger og landanlegg

30 086 71 440 -41 355 307 0 0 0 -2 502 27 890

Balanseførte letekostnader

4 159 4 159 0 1 483 0 -989 -298 0 4 355

Sum varige driftsmidler

224 161 651 577 -427 416 20 628 -1 562 -1 130

0

-25 569 216 529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

68 287 -219 1 0 0 0 -4 65

Finansielle anleggsmidler

238 238 0 -20

0

0

0

0

218

Sum anleggsmidler (NGAAP)

224 467 652 103 -427 635 20 609 -1 562 -1 130

0

-25 573 216 811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregning til kontante størrelser

-29 646 -68 691 39 045 1 946 360 1 130

0

1 937 -24 273

Sum anleggsmidler kontantprinsippet

194 821 583 412 -388 591 22 555 -1 201

0

0

-23 636 192 539


Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

I nedskrivningsvurderinger beregnes bruksverdi ved bruk at diskonterte fremtidige kontantstrømmer som neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Diskonteringsrenten ved beregning av bruksverdi er 7-8 prosent reelt. Inflasjon er beregnet til 2 prosent årlig. Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi. 

Generelt er prisforutsetningene som er benyttet i beregning av nedskrivninger:
 
         

Nominelle priser/år

2019

2020 2025

2030

Olje NOK/fat

607

566 523

577

Gasspris NOK/Sm3

2,6

2,4 2,1

2,4Det er foretatt nedskrivning av Maria som følge av vesentlig reduksjon i reservegrunnlaget og lavere brønnpotensiale som har gitt behov for ny dreneringsstrategi og ytterligere investeringer i Maria.

Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  
 
Finansielle anleggsmidler på 218 millioner kroner inkluderer foruten aksjepost i Norpipe Oil AS bokført til 1 krone, kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11). SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.

 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

     

Alle tall i millioner kroner

2018

2017

Lisens

159 162

131 937

Marked

23 001

23 120

Netto overskuddsavtaler

406

428

Eliminering internt salg

-5 138

-4 765

Sum driftsinntekter (NGAAP)

177 431

150 720

     
Omregning til kontante størrelser

-1 968

-5 677

Sum kontantprinsippet

175 463

145 043

 

 

 

Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. 
 
 
 

Note 4 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER PER PRODUKT

     

Alle tall i millioner kroner

2018

2017

Råolje, NGL og kondensat

70 340

61 171

Gass

94 786

77 398

Transport- og prosesseringsinntekter

11 178

10 674

Andre inntekter

721

1 050

Netto overskuddsavtaler

406

428
Sum driftsinntekter (NGAAP)

177 431

150 720

 

 

 

Omregning til kontante størrelser -1 968 -5 677
Sum kontantprinsippet 175 463 145 043

All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Equinor. All gass omsettes av Equinor gjennom avsetningsinstruks gitt til Equinor for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over “trading desk”. Omlag 30 prosent av årlige gassvolumer er kjøpt av de fem største kundene. 

 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

     

Alle tall i millioner kroner

2018

2017

Produksjonskostnader

   

Lisens

13 819

11 204

Marked

3 621

3 058

Sum produksjonskostnader

17 440

14 262

     

Transport og prosesseringskostnader

   

Lisens

14 907

13 634

Marked

-49

209

Eliminering internt kjøp

-5 138

-4 765

Sum transport og prosesseringskostnader

9 720

9 078

     

Andre driftskostnader

   

Marked

5 815

4 770

Sum andre driftskostnader

5 815

4 770

     

Sum driftskostnader

32 975

28 110

Omregning til kontante størrelser

-939

664

Sum kontantprinsippet

32 036

28 775


Produksjonskostnader for Lisens inkluderer 2,2 milliarder kroner i avsetning for dom i rettsak knyttet til Troll Unit. Over-/underløft er inkludert i tallet for Marked. Gassled og annen gass infrastruktur er organisatorisk plassert under Marked for rapportering av produksjonskostnader og transport- og prosesseringskostnader. Andre driftskostnader Marked består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg og kjøp til varelager for optimalisering av gassalg. 

 

Note 6 - Varelager

 
     

Alle tall i millioner kroner

2018

2017

Petroleumsprodukter

2 194

1 028

Reservedeler

1 413

1 506

Varelager

3 608

2 534

 

 

 


Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje da forskjellen mellom produsert og solgt volum inngår i over-/underløft.

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 7 - Renter inkludert i SDØEs Bevilgningsregnskap


Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2018 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2018 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP)


 

Note 8 - Netto finansposter

     

Alle tall i millioner kroner

2018

2017

Renteinntekter

5

2

Andre finansinntekter

2

1

Valutagevinst

1 698

1 986

Valutatap

-1 577

-1 595

Valutatap/gevinst urealisert 166 33
Rentekostnader

-56

45

Andre finanskostnader -171  
Renter på fjerningsforpliktelse

-1 397

-1 400

Netto finansposter

-1 331

-928

 

 

 


Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 9 - Nærstående parter


Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Equinor og 100 prosent i Gassco. Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro, som rettighetshaver for SDØE, har vesentlige deltakerandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco. 

Equinor er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Equinor beløp seg til 70,3 milliarder kroner (tilsvarende 132 millioner fat o.e.) i 2018 mot 61,2 milliarder kroner (145 millioner fat o.e.) i 2017.

Equinor selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Equinors navn og sammen med Equinors egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2018 solgte staten tørrgass direkte til Equinor som kjøper til en verdi av 387 millioner kroner mot 311 millioner i 2017. Staten har dekket sin relative andel av Equinors kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 13,8 milliarder kroner i 2018 mot 11,7 milliarder i 2017. Mellomværende med Equinor var 7,3 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 8,4 milliarder i 2017.
 
Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.
 
Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Equinor eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.


 

Note 10 - Kundefordringer


Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP etter fradrag for påregnelige tap.