Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Martin Linge modules arriving Stavanger 29 March 2018  – Foto: Credit - Espen Rønnevik _ Woldcam -  Statoil

Ledelseskommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2018 besto porteføljen av 198 utvinningstillatelser, 12 flere enn ved inngangen til året. I januar 2019 mottok Petoro andeler i 14 utvinningstillatelser til forvaltning gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2018). 
 

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapital-regnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Styret bekrefter videre at virksomhets-regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2018.
 

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 20. desember 2018 var SDØEs bevilgning til investeringer2 24 milliarder kroner. Bevilgning til driftsresultat3 var 124,7 milliarder kroner.  Bevilgning til renter av statens kapital4 var 3,1 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Equinor som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom en avsetningsinstruks. 


2Kap/post 2440.30
3Kap/post 5440.24
4Kap/post 5440.80
Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter på 175,5 milliarder kroner i 2018 mot 145 milliarder kroner i 2017 og består hovedsakelig av inntekter fra olje- og gassalg. Inntektene er hovedsakelig påvirket av høyere olje- og gasspriser i 2018. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 22,6 milliarder kroner og driftsutgifter på 32,8 milliarder kroner. Utbetalinger i 2017 knyttet til investeringer var 26,6 milliarder kroner og til drift 28,7 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutviklingsutgifter. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 23,6 milliarder kroner i 2018 mot 24,6 milliarder kroner i 2017. 

Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Resultat etter finansposter i 2018 var 114 milliarder kroner, 15 milliarder kroner høyere enn fjoråret. Netto kontantstrøm overført til staten var 120 milliarder kroner i 2018 sammenlignet med 87 milliarder i 2017. Kontantstrømmen og årsresultatet er preget av høyere olje- og gasspriser i 2018 sammenlignet med 2017. Gjennomsnittlig realisert oljepris for året var 573 kroner per fat mot 449 kroner per fat i 2017. Gjennomsnittsprisen for gass var 2,17 kroner per Sm3 i 2018 mot 1,72 kroner per Sm3 i 2017. 

Totalt salgsvolum var 1 099 kboed (tusen fat oljeekvivalenter per dag), 25 kboed lavere enn fjoråret. Salg av væske falt med 35 kboed som følge av naturlig produksjonsfall og vedlikeholds-stanser i 2. kvartal 2018, mens salg av gass økte i forhold til fjoråret med 10 kboed (~0,6 milliarder Sm3) som følge av høyere salg av 3.partsgass. Salg av egenprodusert gass utgjorde to tredjedeler av totalt solgte volum for året og var på rekordhøyt nivå sammenlignet med tidligere år.

Produksjonskostnadene var 17 milliarder kroner, en økning på 3 milliarder kroner fra forrige år. Økningen skyldes regnskapsmessig avsetning for forpliktelse på 2 milliarder kroner knyttet til dom i søksmål mot Troll Unit og en generell kostnadsøkning for felt i drift, høyere CO2 kvote-priser samt økte strømkostnader for landanlegg og terminaler. Justert for avsetning for dom i søksmål mot Troll Unit medførte dette en økning i produksjonskostnaden på 7% fra 2017. 

Økningen i transport- og prosesserings-kostnader på 0,6 milliarder kroner skyldes høyere gassalg, samt utskillelsen av Nyhamna i eget interessentskap fra Ormen Lange. Etter utskillelsen rapporteres skiperkostnader fra Nyhamna som tariffkostnad, mens inntekter fra eierskapet rapporteres under tariffinntekter.

Kostnader til kjøp av 3. partsgass økte med 1 milliard kroner i 2018 som følge av høyere volum og priser. Innkjøpt gass selges sammen med egenprodusert gass og inngår gassinntekter.

Bokført verdi av Maria er nedskrevet med 1,6 milliarder kroner i 2018. Vesentlig reduksjon i reservegrunnlaget og lavere brønnpotensiale har gitt behov for ny dreneringsstrategi og ytterligere investeringer på Maria. I 2017 ble tidligere nedskrivninger av Draugen og Martin Linge reversert. Dette gir en negativ resultateffekt på 6,5 milliarder kroner ved sammenligning av årets resultat mot 2017.

Endring i markedspriser på terminkontrakter ved årsslutt medførte avsetning for et regnskapsmessig urealisert tap på 1 milliard kroner per 31.12.2018. Som følge av reversering av tidligere tapsavsetninger gir dette et negativt avvik på 2 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

Påløpte kostnader til investeringer i 2018 var 22,6 milliarder kroner, om lag 2,7 milliarder kroner lavere enn året før. Lavere investeringer skyldes i hovedsak boring av færre produksjonsbrønner samt noe lavere aktivitet innen feltutbygging.

Ved utgangen av 2018 var porteføljens forventede gjenværende reserver 5 544 millioner fat o.e., en nedgang på 335 millioner fat o.e. i forhold til utgangen av 2017.  Reservetilveksten på 62 millioner fat o.e. i 2018 var betraktelig lavere enn produksjonen for året på 396 millioner fat o.e. Reservetilveksten i 2018 kom først og fremst fra beslutningen om Johan Sverdrup fase 2.

Bokførte eiendeler var 247 milliarder kroner per 31. desember 2018. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer.  Fremtidige fjerningsforpliktelser ved årets slutt var 65,2 milliarder kroner som var 2,5 milliarder kroner lavere enn fjoråret. Egenkapitalen var ved årets slutt 163 milliarder kroner.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Resultatet av revisjonen vil bli rapportert innen 1. mai 2019. 

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC gir en skriftlig uttalelse til styret i Petoro AS om årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet som bygger på revisjonsstandard 800 “Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål”.  PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
Signaturer-nor