Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

       

 
   
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 – tall i hele norske kroner
Utgifts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2018

Merutgift (-) og mindreutgift

2440

Utgifter

30

Investeringer

24 000 000 000

22 554 905 832

1 445 094 168

5440

Utgifter

24.02

Driftsutgifter

30 100 000 000

32 036 437 942

-1 936 437 942

5440

Utgifter

24.03

Lete- og feltutviklingsutg.

2 100 000 000

2 184 000 037

-84 000 037

5440

Utgifter

24.04

Avskrivninger

24 000 000 000

23 636 285 287

363 714 713

5440

Utgifter

24.05

Renter

3 100 000 000

3 096 414 481

3 585 519

Sum utgiftsført

 

 

83 300 000 000

83 508 043 580

-208 043 580

 
Inntekts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2018

Merinntekt og mindreinntekt (-)

5440

Inntekter

24.01

Driftsinntekter

184 000 000 000

175 462 734 075

-8 537 265 925

5440

Utgifter

30

Avskrivninger

24 000 000 000

23 636 285 287

-363 714 713

5440

Utgifter

80

Renter fast kapital

3 100 000 000

3 113 578 453

13 578 453

5440

Utgifter

85

Renter mellomregnskap

0

-17 163 972

-17 163 972

Sum inntektsført

 

 

211 100 000 000

202 195 433 843

-8 904 566 157

5440

 

24

Driftsresultat

124 700 000 000

114 509 596 327

-10 190 403 673

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

-118 687 390 263

 


 
Kapitalkontoer

0677.03.04693

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

167 859 833 249

 

0677.03.08710

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

16 491 486 841

 

0677.04.05015

Oppgjørskonto Norges Bank - utbetalinger

-64 685 576 323

 

 

Endring i mellomværende

-978 353 504

 

Sum rapportert

0

  
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

 

Konto

2018

2017

Endring

 

Mellomværende med statskassen

-3 364 091 145

-4 342 444 649

978 353 504 

NOTE A Forklaring av samlet tildeling

 

Kapittel og post

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

2440.30

 

24 000 000 000

24 000 000 000

5440.24.02

 

30 100 000 000

30 100 000 000

5440.24.03

 

2 100 000 000

2 100 000 000

5440.24.04

 

24 000 000 000

24 000 000 000

5440.24.05

 

3 100 000 000

3 100 000 000

5440.24.01

 

184 000 000 000

184 000 000 000

5440.30

 

24 000 000 000

24 000 000 000

5440.80

 

3 100 000 000

3 100 000 000

5440.85

 

0

0

5440.24

 

124 700 000 000

124 700 000 000


Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.